Ktl-icon-tai-lieu

Hóa Đại Cương Trắc Nghiệm

Được đăng lên bởi trithuc12145180
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 953 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Caâu 1 : Nguyên tử của nguyên tố thuộc nhóm VA có cấu hình electron là
A. 1s22s22p63s23p63d54s2
B. 1s22s22p63s23p63d104s24p3
2
2
6
2
6
7
2
C. 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s
D. 1s22s22p63s23p63d104s24p5
Caâu 2 : Caáu hình electron của ion Fe3+ là
A. [Ar] 3d3 4s2
B. [Ar] 3d6 4s2
C. [Ar] 3d5 4s0
D. [Ar] 3d4 4s2
Caâu 3 : Electron cuối cùng điền vào cấu hình electron của nguyên tử Mn (Z = 25) có bộ 4 số lượng tử là:
A. n = 3, l = 2, ml = +1, ms = –1/2
B. n = 3, l = 0, ml = 0, ms = –1/2
C. n = 3, l = 2, ml = +2, ms = +1/2
D. n = 3, l = 2, ml = -2, ms = +1/2
Caâu 4 : Một nguyên tử có electron cuối cùng ứng với 4 số lượng tử : n = 3, l = 2, ml = +2, ms = -1/2,
nguyên tử đó có cấu hình phân lớp cuối là:
A. 3d8
B. 3d9
C. 3d10
D. 3d6
Câu 5 : Cấu trúc lớp electron hóa trị của nguyên tử nguyên tố X được biểu diễn như sau 4s2 4p4. X là nguyên
tố
A. S
B. Si
C. Se
D. Te
Caâu 6 : Trong 4 nguyeân toá K (Z = 19), Sc (Z = 21), Cr (Z = 24), vaø Cu (Z = 29), nguyeân töû cuûa caùc
nguyeân toá coù caáu hình electron lôùp ngoaøi cuøng 4s1 laø:
A. K, Cr, Cu
B. K, Sc, Cr
C. K, Sc, Cu
D. Cr, Cu, Sc
Câu 7 : Cho 5 nguyeân toá vôùi soá thöù töï töông öùng: V (Z = 23), Mn (Z = 25), Co (Z = 27), Ni (Z =
28), As (Z = 33). ÔÛ traïng thaùi cô baûn, caùc nguyeân töû coù 3 electron ñoäc thaân laø:
A. V, Co vaø As
B. Mn, Co vaø Ni
C. Co, Ni vaø As
D. V, Mn và Co
Câu 8 : Nguyên tử của các nguyên tố trong cùng một chu kỳ, có chung một đặc điểm là:
A. cùng số nơtron
B. cùng số electron
C. cùng số proton
D. cùng số lớp electron
Câu 9 : Nguyên tố có độ âm điện lớn nhất là
A. Na
B. Mg
C. F
D. Cl
Câu 10 : Độ mạnh của các axít sau đây được xếp giảm dần theo dãy:
A. H2CO3, H2SiO3, HNO3.
B. HNO3, H2CO3, H2SiO3.
C. HNO3, H2SiO3, H2CO3.
D. H2SiO3, H2CO3, HNO3.
Câu 11 : Chọn kết luận đúng về bán kính của các ion:
A. Mg2+ > Rb+
B. Na+ > K+
3+
3+
C. As > Sb
D. Br − > Cl −
Câu 12 : Tiểu phân có bán kính lớn nhất là :
A. Na
B. Na+
C. Al
D. Al3+
Câu 13 : Bộ bốn số lượng tử không phù hợp là :
A. n = 3, l = 1, ml = 0, ms = +1/2
B. n = 4, l = 3, ml = -3, ms = –1/2
C. n = 2, l = 1, ml = 2, ms = –1/2
D. n = 3, l = 2, ml = + 1, ms = +1/2
Câu 14 : Ion X2+ có phân lớp cuối là 2p6, trong bảng tuần hoàn, X thuộc ô thứ :
A. 10
B. 12
C. 14
D. 16
Câu 15 : Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố Coban (Co) thuộc chu kì 4, nhóm VIIIB. Nguyên tử Co có số
electron hóa trị là
A. 7
`
B. 8
C. 9
D. 10
Câu 16: Trong các cấu hình electron sau đây, cấu hình có 2 electron độc thân là
A. 1s22s22p63s23p1
B. 1s22s22p63s23p6 3d34s2
C. 1s22s22p63s23p4
D. 1s22...
Caâu 1 : Nguyên tử của nguyên tố thuộc nhóm VA có cấu hình electron là
A. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
5
4s
2
B. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
10
4s
2
4p
3
C. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
7
4s
2
D. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
10
4s
2
4p
5
Caâu 2 : Caáu hình electron của ion Fe
3+
A. [Ar] 3d
3
4s
2
B. [Ar] 3d
6
4s
2
C. [Ar] 3d
5
4s
0
D. [Ar] 3d
4
4s
2
Caâu 3 : Electron cuối cùng điền vào cấu hình electron của nguyên tử Mn (Z = 25) có bộ 4 số lượng tử là:
A. n = 3, l = 2, m
l
= +1, m
s
= –1/2 B. n = 3, l = 0, m
l
= 0, m
s
= –1/2
C. n = 3, l = 2, m
l
= +2, m
s
= +1/2 D. n = 3, l = 2, m
l
= -2, m
s
= +1/2
Caâu 4 : Một nguyên tử có electron cuối cùng ứng với 4 số lượng tử : n = 3, l = 2, m
l
= +2, m
s
= -1/2,
nguyên tử đó có cấu hình phân lớp cuối là:
A. 3d
8
B. 3d
9
C. 3d
10
D. 3d
6
Câu 5 : Cấu trúc lớp electron hóa trị của nguyên tử nguyên tố X được biểu diễn như sau 4s
2
4p
4
. X là nguyên
tố
A. S B. Si C. Se D. Te
Caâu 6 : Trong 4 nguyeân toá K (Z = 19), Sc (Z = 21), Cr (Z = 24), vaø Cu (Z = 29), nguyeân töû cuûa caùc
nguyeân toá coù caáu hình electron lôùp ngoaøi cuøng 4s
1
laø:
A. K, Cr, Cu B. K, Sc, Cr
C. K, Sc, Cu D. Cr, Cu, Sc
Câu 7 : Cho 5 nguyeân toá vôùi soá thöù töï töông öùng: V (Z = 23), Mn (Z = 25), Co (Z = 27), Ni (Z =
28), As (Z = 33). ÔÛ traïng thaùi cô baûn, caùc nguyeân töû coù 3 electron ñoäc thaân laø:
A. V, Co vaø As B. Mn, Co vaø Ni
C. Co, Ni vaø As D. V, Mn và Co
Câu 8 : Nguyên tử của các nguyên tố trong cùng một chu kỳ, có chung một đặc điểm là:
A. cùng số nơtron B. cùng số electron
C. cùng số proton D. cùng số lớp electron
Câu 9 : Nguyên tố có độ âm điện lớn nhất là
A. Na B. Mg C. F D. Cl
Câu 10 : Độ mạnh của các axít sau đây được xếp giảm dần theo dãy:
A. H
2
CO
3,
H
2
SiO
3
, HNO
3
. B. HNO
3
, H
2
CO
3,
H
2
SiO
3
.
C. HNO
3
, H
2
SiO
3
, H
2
CO
3
. D. H
2
SiO
3
, H
2
CO
3
, HNO
3
.
Câu 11 : Chọn kết luận đúng về bán kính của các ion:
A. Mg
2+
> Rb
+
B. Na
+
> K
+
C. As
3+
> Sb
3+
D. Br
> Cl
Câu 12 : Tiểu phân có bán kính lớn nhất là :
A. Na B. Na
+
C. Al D. Al
3+
Câu 13 : Bộ bốn số lượng tử không phù hợp là :
A. n = 3, l = 1, m
l
= 0, m
s
= +1/2 B. n = 4, l = 3, m
l
= -3, m
s
= –1/2
C. n = 2, l = 1, m
l
= 2, m
s
= –1/2 D. n = 3, l = 2, m
l
= + 1, m
s
= +1/2
Câu 14 : Ion X
2+
có phân lớp cuối là 2p
6
, trong bảng tuần hoàn, X thuộc ô thứ :
A. 10 B. 12 C. 14 D. 16
Câu 15 : Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố Coban (Co) thuộc chu kì 4, nhóm VIIIB. Nguyên tử Co có số
electron hóa trị là
A. 7 ` B. 8 C. 9 D. 10
Câu 16: Trong các cấu hình electron sau đây, cấu hình có 2 electron độc thân là
A. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
1
B. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
3
4s
2
C. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
4
D. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
4s
2
Câu 17: Trong các ion Cl
-
, S
2-
, K
+
, Ca
2+
; ion có bán kính lớn nhất là
A. Cl
-
B. S
2-
C. K
+
D. Ca
2+
31
15
Hóa Đại Cương Trắc Nghiệm - Trang 2
Hóa Đại Cương Trắc Nghiệm - Người đăng: trithuc12145180
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Hóa Đại Cương Trắc Nghiệm 9 10 914