Ktl-icon-tai-lieu

Hoá dược

Được đăng lên bởi Ti Đổ
Số trang: 227 trang   |   Lượt xem: 1236 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Bài Tập: Chương I
1. Buten-1(X); Buten-2(Y): Đ.p hình học?
CH3-CH2-CH=CH2 CH3-CH=CH-CH3 ( c )
2. Chất có đp hình học?
a. Penten-1: CH2=CH-CH2-CH2-CH3
b. 3-metylpenten-1: H2C CH CH CH2 CH3
Download nhieu hon tai dethinonglam.wordpress.com

c. 2-metylpenten-2: H3C
d. 3-metylpenten-2: H3C
Câu d

C

CH3
CH

CH3
CH C
CH3

CH2 CH3
CH2 CH3

3. Rượu t-butylic,và s-butylic: Đp quang h?
Download nhieu hon tai dethinonglam.wordpress.com

CH3
H3C

H3C

OH

* OH
CH2 CH
CH3

CH3

4. Hợp chất có 2C*?
Cl

câu c

Cl

O
H

O

*

Cl

Cl

Cl

a

*

b

H3C

c

Câu d

d

H

5. Số C* của hợp chất dưới đây là:
Download nhieu hon tai dethinonglam.wordpress.com

CH3

*
*

a. 1

b. 2
c. 3 d. 4
Câu
b
CH
*
*
6. Axit tartic:HOOC-CHOH-CHOH-COOH
Câu d
có bao nhiêu đp quang học?
d. 3
c. 4
a. 0
b. 2
Có 2C* tương đương=> Có 3 đp quang học
7. Axit citric: HOOC-CH2-CH-CH2-COOH Đp qh?
3

a. 0

Câu a

COOH

b. 2

c. 4

d. 3

8. Trong các chất: (1): CH3-CHOH-CH3
*
(2): CH3-CHOH-CH2-CH3
*
(3): CH3-CHNH2-COOH
(4): CH2OH-CHOH-CH2OH
Chất có tính quang hoạt là: Câu c
a. (2)
b. (3)
c. (2) và (3)
d. (4)
9. Chất có tính quang hoạt?
a. 1,2-dibrompropan CH2Br-CHBr-CH3
b. 2,2-Dibrompropan: CH3-C(Br)2-CH3
c. 1,3-Dibrompropan: CH2Br-CH2-CH2Br
d. 2-Brompropan:Câu aCH3-CHBr-CH3
Download nhieu hon tai dethinonglam.wordpress.com

10. Chất có đồng phân lập thể?
(1): Hexen-2 (II): Hexin-1
(III):etylen glycol: (IV): 2,3-butadiol:
b. I và IV
a. II và IV
d. III và IV
c. II và III
CH3-CH=CH-CH2-CH2-CH3 Đp hình học
CH≡C-CH2-CH2-CH2-CH3
CH2OH-CH2OH
*
*
CH3-CHOH-CHOH-CH3 Đp quang học
Download nhieu hon tai dethinonglam.wordpress.com

Câu b

11. Chất có đồng phân lập thể?
Alanin(A): CH3-CHNH2-COOH Đp qh
Glixerin(B): CH2OH-CHOH-CH2OH
Axit lactic(C): CH3-CHOH-COOH Đp qh
Penten-1(D): CH2=CH-CH2-CH2-CH3
Penten-2( E ):CH3-CH=CH-CH2-CH3 Đp hh
a. Cả 5 chất
b. (A), (B), (C)
c. (A), (B), (C), (E)
d. (A), (C), (E)
Download nhieu hon tai dethinonglam.wordpress.com

Câu d

12. Công thức của axit meso tartic là:
Download nhieu hon tai dethinonglam.wordpress.com

H

HO
H

COOH

COOH
COOH
OH
H

HO
HOOC

H
H

OH
COOH
OH

COOH
H

H
HO

COOH

H
HOOC

OH
COOH

H
HOOC

COOH

COOH
COOH
OH

H

H
HOOC

OH
OH
H

H
H

Treo
COOH
OH
OH

meso

COOH

COOH
H
HO

OH
OH

HO
HOOC

COOH

OH
H
OH

H
H

OH
H

OH
H

Treo

COOH

COOH
H
HO

OH
H
COOH

Treo

13. Công thức L-Alanin:
Download nhieu hon tai dethinonglam.wordpress.com

COOH

a.

HO

COOH

b.

NH2
CH3

H

NH2

(D)

CH3

COOH

H

c. HOOC

H2N

NH2

COOH

COOH
H2N

H

CH3
H

L

CH3

CH3

d.

H
...
Bài Tập: Chương I
1. Buten-1(X); Buten-2(Y): Đ.p hình học?
CH
3
-CH
2
-CH=CH
2
CH
3
-CH=CH-CH
3
( c )
2. Chất có đp hình học?
a. Penten-1:
b. 3-metylpenten-1:
CH
2
CH CH CH
2
CH
3
CH
3
c. 2-metylpenten-2:
C CH CH
2
CH
3
CH
3
CH
3
d. 3-metylpenten-2:
CH C CH
2
CH
3
CH
3
CH
3
CH
2
=CH-CH
2
-CH
2
-CH
3
Câu d
Download nhieu hon tai dethinonglam.wordpress.com
Hoá dược - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoá dược - Người đăng: Ti Đổ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
227 Vietnamese
Hoá dược 9 10 716