Ktl-icon-tai-lieu

Hoá học

Được đăng lên bởi luongviet82-gmail-com
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1214 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Gv: Thieàu Quang Khaûi - 0917448013

Trường THPT Vị Thủy

MỤC LỤC


A. PHẦN MỞ ĐẦU...................................................................................................................2
1. Lí do chọn đề tài................................................................................................................2
2. Nhiệm vụ của đề tài và phạm vi nghiên cứu.....................................................................2
3. Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện...................................................2
B. NỘI DUNG............................................................................................................................3
1. Phương pháp giải bài toán một kim loại tác dụng với dung dịch chứa một muối ..........3
1.1. Phương pháp..............................................................................................................3
1.2. Một số bài tập có hướng dẫn giải và phân tích các đáp án.......................................3
2. Phương pháp giải bài toán một kim loại tác dụng với dung dịch chứa hỗn hợp muối....8
2.1. Phương pháp..............................................................................................................8
2.2. Một số bài tập có hướng dẫn giải và phân tích các đáp án.......................................9
3. Phương pháp giải bài toán hỗn hợp kim loại tác dụng với dung dịch chứa một muối. .12
3.1. Phương pháp............................................................................................................12
3.2. Một số bài tập có hướng dẫn giải và phân tích các đáp án.....................................13
4. Phương pháp giải bài toán hỗn hợp kim loại tác dụng với dung dịch chứa hh muối....16
4.1. Phương pháp............................................................................................................16
4.2. Một số bài tập có hướng dẫn giải và phân tích các đáp án.....................................16
5. Bài tập tham khảo và đáp án...........................................................................................18
5.1. Bài toán một kim loại tác dụng với dung dịch chứa một muối...............................18
5.2. Bài toán một kim loại tác dụng với dung dịch chứa hỗn hợp muối........................19
5.3. Bài toán hỗn hợp kim loại tác dụng với dung dịch chứa một muối........................20
5.4. Bài toán hỗn hợp kim loại tác dụng với dung dịch chứa hỗn hợp muối.................20
C. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ...........
Gv: Thieàu Quang Khaûi - 0917448013 Trường THPT Vị Thủy
MỤC LỤC
A. PHẦN MỞ ĐẦU...................................................................................................................2
1. Lí do chọn đề tài................................................................................................................2
2. Nhiệm vụ của đề tài và phạm vi nghiên cứu.....................................................................2
3. Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện...................................................2
B. NỘI DUNG............................................................................................................................3
1. Phương pháp giải bài toán một kim loại tác dụng với dung dịch chứa một muối ..........3
1.1. Phương pháp..............................................................................................................3
1.2. Một số bài tập có hướng dẫn giải và phân tích các đáp án.......................................3
2. Phương pháp giải bài toán một kim loại tác dụng với dung dịch chứa hỗn hợp muối....8
2.1. Phương pháp..............................................................................................................8
2.2. Một số bài tập có hướng dẫn giải và phân tích các đáp án.......................................9
3. Phương pháp giải bài toán hỗn hợp kim loại tác dụng với dung dịch chứa một muối..12
3.1. Phương pháp............................................................................................................12
3.2. Một số bài tập có hướng dẫn giải và phân tích các đáp án.....................................13
4. Phương pháp giải bài toán hỗn hợp kim loại tác dụng với dung dịch chứa hh muối....16
4.1. Phương pháp............................................................................................................16
4.2. Một số bài tập có hướng dẫn giải và phân tích các đáp án.....................................16
5. Bài tập tham khảo và đáp án...........................................................................................18
5.1. Bài toán một kim loại tác dụng với dung dịch chứa một muối...............................18
5.2. Bài toán một kim loại tác dụng với dung dịch chứa hỗn hợp muối........................19
5.3. Bài toán hỗn hợp kim loại tác dụng với dung dịch chứa một muối........................20
5.4. Bài toán hỗn hợp kim loại tác dụng với dung dịch chứa hỗn hợp muối.................20
C. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ...........................................................................................22
SKKN: Phương pháp giải các dạng bài toán kim loại tác dụng với dung dịch muối Trang 1
Hoá học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoá học - Người đăng: luongviet82-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Hoá học 9 10 780