Ktl-icon-tai-lieu

hóa học

Được đăng lên bởi vithihuong
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 1648 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC
PHẦN I: LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI.............................................................................1
I: Lí do chọn đề tài................................................................................................1
II: Mục đích nghiên cứu đề tài............................................................................2
III: Đối tượng, khách thể, phạm vi nghiên cứu.................................................2
1) Đối tượng nghiên cứu:.................................................................................2
2) Khách thể nghiên cứu..................................................................................2
3) Phạm vi nghiên cứu.....................................................................................2
IV: Mức độ nghiên cứu........................................................................................2
V: Ý nghĩa thực tiễn của đề tài............................................................................2
VI: Phương pháp nghiên cứu..............................................................................3
1) Các nhóm phương pháp nghiên cứu lí luận................................................3
2) Các nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn;...........................................3
PHẦN II: NỘI DUNG..............................................................................................3
CHƯƠNG I: Cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài..........................................3
1) Cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài...........................................................3
2) Vai trò và ứng dụng của hệ thống câu hỏi bài tập......................................3
Phần III: Hệ thống kiến thức..................................................................................4
A: chương I các loại hợp chất vô cơ....................................................................4
I: Mối liên hệ giữa các loại hợp chất vô cơ........................................................4
II: Oxit................................................................................................................4
III: Axit – Bazơ – Muối.....................................................................................6
IV) Điều chết các loại hợp chất vô cơ..............................................................9
V: Nhận biết các chất trong dung dịch......................................................10
VI: Nhận biết các khí vô cơ.......................................................................
MỤC LỤC
PHẦN I: LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI.............................................................................1
I: Lí do chọn đề tài................................................................................................1
II: Mục đích nghiên cứu đề tài............................................................................2
III: Đối tượng, khách thể, phạm vi nghiên cứu.................................................2
1) Đối tượng nghiên cứu:.................................................................................2
2) Khách thể nghiên cứu..................................................................................2
3) Phạm vi nghiên cứu.....................................................................................2
IV: Mức độ nghiên cứu........................................................................................2
V: Ý nghĩa thực tiễn của đề tài............................................................................2
VI: Phương pháp nghiên cứu..............................................................................3
1) Các nhóm phương pháp nghiên cứu lí luận................................................3
2) Các nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn;...........................................3
PHẦN II: NỘI DUNG..............................................................................................3
CHƯƠNG I: Cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài..........................................3
1) Cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài...........................................................3
2) Vai trò và ứng dụng của hệ thống câu hỏi bài tập......................................3
Phần III: Hệ thống kiến thức..................................................................................4
A: chương I các loại hợp chất vô cơ....................................................................4
I: Mối liên hệ giữa các loại hợp chất vô cơ........................................................4
II: Oxit................................................................................................................4
III: Axit – Bazơ – Muối.....................................................................................6
IV) Điều chết các loại hợp chất vô cơ..............................................................9
V: Nhận biết các chất trong dung dịch......................................................10
VI: Nhận biết các khí vô cơ............................................................................11
B: chương II : Kim loại.......................................................................................13
I) Tính chất chung của kim loạ..................................................................13
II) Dãy hoạt động hóa học của kim loại..................................................13
III) So sánh tính chất của nhôm (Al) và sắt (Fe).....................................13
IV) Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn................14
Phần IV: hệ thống câu hỏi và bài tập...................................................................14
PHẦN IV: KẾT LUẬN............................................................................................37
I. ý nghĩa của đề tài..............................................................................................37
II. Bài học kinh nghiệm:.....................................................................................37
III. Ý kiến đề xuất:...............................................................................................37
IV. Tự nhận xét của bản thân về đề tài..............................................................37
V. Nhận xét chung của giáo viên hướng dẫn....................................................38
PHẦN I: LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI
I: Lí do chọn đề tài
- “Lớp trẻ là chủ nhân, là trụ cột của đất nước trong tương lai” là nhận định
đúng vói mọi quốc giao nói chung và đất nước Việt Nam nói riêng. Vấn đề
giáo dục mọi mặt của lớp trẻ rất được nhà nước quan tâm chú trọng. Trong
những năm qua đảng và nhà nước ta rất quan tam đến giáo dục nói chung
và vấn đề khắc sâu trọng tam kiến thức trong quá trình dạy học trong trường
1
hóa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hóa học - Người đăng: vithihuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
hóa học 9 10 560