Ktl-icon-tai-lieu

hóa học

Được đăng lên bởi vithihuong
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 422 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chöông 5:
Muïc tieâu chöông:
Trang bò cho HS nhöõng kieán thöùc cô baûn veà moät soá hôïp chaát quan troïng goàm:
Hôïp chöùc coù chöùa nhoùm chöùc quan troïng (röôïu etylic, axit axetic, chaát beùo)
Hôïp chaát thieân nhieân coù vai troø quan trong ñoái vôùi ñôøi soáng con ngöôøi (gluxit,
proteâin)
Moät soá polime coù nhieàu öùng duïng trong thöïc tieãn (chaát deûo, tô, cao su)
*
TUẦN 28
Ngaøy daïy: 17 / 3 /2012
Tieát 56 – Baøi 44:
u Muïc tieâu:
a) Kieán thöùc:.
Biết được:
Công thức phân tử, CTCT, đặc điểm cấu tạo.
Tính chất vật lí: trạng thái, màu sắc, mùi vị, tính tan, khối lượng riêng, nhiệt độ sôi.
Khái niệm độ rượu
Tính chất hóa học:phản ứng với Na, với axit axetic, phản ứng cháy.
Ứng dụng:Làm nguyên liệu, dung môi trong công nghiệp.
Phương pháp điều chế: từ tinh bột, đường hoặc etilen.
b) Kyõ naêng:
Quan sát hình phân tử, thí nghiệm, mẫu vật, hình ảnh rút ra được nhận xét về đâc
điểm cấu tạo phân tử và tính chất hóa học.
Viết các PTHH dạng công thức cấu tạo thu gọn, dạng CTPT.
Phân biệt ancol etylic với benzen.
Tính khối lượng ancol etylic tham gia hoặc tạo thành trong phản ứng có sử dụng độ rượu
và hiệu suất quá trình.
c) Thaùi ñoä:
Reøn luyeän tính caån thaän khi tieán haønh thí nghieäm
Phaân bieät ñöôïc lôïi ích vaø taùc haïi cuûa röôïu.
v Trọng tâm:
Công thức cấu tạo của ancol etylic và đặc điểm cấu tạo.
Khái niệm độ rượu.
Hóa tính và cách điều chế ancol etyilc
w Chuaån bò:
- GV: Sgk, sgv, giaùo aùn, baûng phuï, moâ hình phaân töû röôïu etylic
+ Hoùa chaát:röôïu etylic, nöôùc, natri.
hóa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hóa học - Người đăng: vithihuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
hóa học 9 10 1