Ktl-icon-tai-lieu

hóa học

Được đăng lên bởi thanhhongcva1971
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 302 lần   |   Lượt tải: 0 lần
chÊt
v«
c¬

Oxit axit: CO2, SO2, SO3, NO2, N2O5, SiO2, P2O5

Oxit (AxOy)

Oxit baz¬: Li2O, Na2O, K2O, CaO, BaO, CuO,Fe2O3
Oxit trung tÝnh: CO, NO…
Oxit lìng tÝnh: ZnO, Al2O3, Cr2O3

Axit (HnB)

Axit kh«ng cã oxi (Hidraxit): HCl, HBr, H2S, HF

Axit cã oxi (Oxaxit): HNO3, H2SO4, H3PO4 ….

Baz¬- M(OH)n

Baz¬ tan (KiÒm): NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2
Baz¬ kh«ng tan: Mg(OH)2, Cu(OH)2, Fe(OH)3 …
Muèi axit: NaHSO4, NaHCO3, Ca(HCO3)2 …

Muèi (MxBy)

Muèi trung hoµ: NaCl, KNO3, CaCO3 …

Bµi 1
Nguyªn tö X cã tæng c¸c h¹t lµ 52 trong ®ã sè h¹t mang ®iÖn nhiÒu h¬n sè h¹t kh«ng
mang ®iÖn lµ 16 bh¹t.
a)H·y x¸c ®Þnh sè p, sè n vµ sè e trong nguyªn tö X.
b) VÏ s¬ ®å nguyªn tö X.
c) H·y viÕt tªn, kÝ hiÖu ho¸ häc vµ nguyªn tö khèi cña nguyªn tè X.

Bai 2:T×m c«ng thøc ho¸ häc cña c¸c hîp chÊt sau.
a) Mét chÊt láng dÔ bay h¬i ,thµnh ph©n tö cã 23,8% C .5,9%H ,70,3%Cl
vµ cã PTK b»ng 50,5
b ) Mét hîp chÊt rÊn mµu tr¾ng ,thµnh ph©n tö cã 4o% C .6,7%H .53,3% O
vµ cã PTK b»ng 180

Bµi 3: a)T×m c«ng thøc cña oxit s¾t trong ®ã cã Fe chiÕm 70% khèi lîng.
b) Khö hoµn toµn 2,4 gam hçn hîp CuO vµ FexOy cïng sè mol nh nhau b»ng hi®ro ®
îc 1,76 gam kim lo¹i.
Hoµ tan kim lo¹i ®ã b»ng dung dÞch HCl d thÊy tho¸t ra 0,488 lÝt H2 (®ktc). X¸c
®Þnh c«ng thøc cña oxit s¾t.
..

c%.mdd
mct 
100

m .100
C %  ct
mdd
m =n. M

CM= n : V

D = m:V

d A/ B

MA

MB

d A / kk

MA

M kk

V= n.22,4

V = m:D

V= n: CM

1. Sù chuyÓn ®æi gi÷a nång ®é phÇn tr¨m vµ nång ®é mol
C«ng thøc chuyÓn tõ nång ®é % sang nång ®é CM
d lµ khèi lîng riªng cña dung dÞch g/ml
c%.d
CM 
M lµ ph©n tö khèi cña chÊt tan
M .1000

ChuyÓn tõ nång ®é mol (M) sang nång ®é %.
C% 

M C M .1000
d

2. ChuyÓn ®æi gi÷a khèi lîng dung dÞch vµ thÓ tÝch dung dÞch.
ThÓ tÝch cña chÊt r¾n vµ chÊt láng:
Trong ®ã d lµ khèi lîng riªng:
d(g/cm3) cã m (g) vµ V (cm3) hay ml.
d=m:V
d(kg/dm3) cã m (kg) vµ V (dm3) hay lit.

3. Sù chuyÓn tõ ®é tan sang nång ®é phÇn tr¨m vµ ngîc l¹i
S
C% = 100  S 100%

Bµi 4. Cho 2,8 gam s¾t t¸c dông víi 14,6 gam dung dÞch axit clohi®ric
HCl nguyªn chÊt.
a) ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra.
b) ChÊt nµo cßn d sau ph¶n øng vµ d bao nhiªu gam?
c) TÝnh thÓ tÝch khÝ H2 thu ®îc (®ktc)?
d) NÕu muèn cho ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn th× ph¶i dïng thªm
ChÊt kia mét lîng lµ bao nhiªu?
Bµi 5. Khi lµm l¹nh 600 gam dung dÞch b·o hßa NaCl tõ 9000C xuèng
1000 C th× cã bao nhiªu gam muèi NaCl t¸ch ra.
BiÕt r»ng ®é tan cña NaCl ë 9000C lµ 50 gam vµ ë 1000C lµ 35 gam

• Bài 6. Cã 250 gam dung dÞch NaOH 6% (dung dÞch A).
•
a) CÇn ph¶i tr...
Hîp
chÊt
Oxit (A
x
O
y
)
Axit (H
n
B)
Baz¬- M(OH)
n
Muèi (M
x
B
y
)
Oxit axit: CO
2
, SO
2
, SO
3
, NO
2
, N
2
O
5
, SiO
2
, P
2
O
5
Oxit baz¬: Li
2
O, Na
2
O, K
2
O, CaO, BaO, CuO,Fe
2
O
3
Oxit trung tÝnh: CO, NO…
Oxit l ìng tÝnh: ZnO, Al
2
O
3
, Cr
2
O
3
Axit kh«ng cã oxi (Hidraxit): HCl, HBr, H
2
S, HF
Axit cã oxi (Oxaxit): HNO
3
, H
2
SO
4
, H
3
PO
4
….
Baz¬ tan (KiÒm): NaOH, KOH, Ca(OH)
2
, Ba(OH)
2
Baz¬ kh«ng tan: Mg(OH)
2
, Cu(OH)
2
, Fe(OH)
3
Muèi axit: NaHSO
4
, NaHCO
3
, Ca(HCO
3
)
2
Muèi trung hoµ: NaCl, KNO
3
, CaCO
3
hóa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hóa học - Người đăng: thanhhongcva1971
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
hóa học 9 10 931