Ktl-icon-tai-lieu

Hóa Học

Được đăng lên bởi nguyenlinhdan02062000
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1074 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Phan Lương Hải-Lớp 11A2-Trường THPT Nam Hải Lăng-Quảng Trị

1

mạnh) nên chúng kết hợp vào trong muối như là AlCl3
Quỳ tím được dùng trong hóa học để thử độ pH của các thì tính axit mạnh hơn nên làm quì tím chuyển màu đỏ
như axit
chất từ đó nhận biết các dd
+Ngược lại K, Na là kim loại trong bazơ mạnh còn S là
+dd trung tính:quỳ tím không đổi màu
gốc axít của axít yếu nên kết hợp lại thì cho muối có tính
+dd axit :quỳ tím hóa đỏ
bazơ nên là quì tím chuyển màu xanh như bazơ
+dd bazo:quỳ tím hóa xanh
+ Kim loại mạnh và gốc axít mạnh thì kết hợp thành
Muối
muối trung hòa không làm chuyển màu quì tím
+ Muối trung tính (NaCl, Na2SO4,...): quỳ tím
+ Kim loại yếu và gốc axít yếu thì còn tùy
không đổi màu
+ Muối axit (FeCl2, AlCl3,...): Quỳ tím hóa đỏ nhạt 4-Nhận biết các chất sau bằng quỳ tím: KOH, HCL,
BaCl2, FeSO4
(giống màu hồng)
+ Muối bazơ (Na2CO3, Na2SO3,...): Quỳ hóa màu Ta dùng quỳ tím thử từng chất
+ nếu quỳ tím hóa xanh: KOH
xanh nhạt
+ nếu quỳ tím hóa đỏ: HCl
1-Chỉ dùng quì tím nhận biết các dung dịch sau:
+ quỳ tím không đổi màu: BaCl2 , FeSO4
HCL. NaCL. Ba(OH)2. Na2SO4. K2CO3?
Dùng quỳ tím nhúng vào dd mẫu thử đã trích ra làm thí → nhận biết được HCl và KOH, còn lại BaCl2, FeSO4
nhận biết 2 chất còn lại bằng cách cho cả 2 tác dụng với
nghiệm của mỗi dd.
KOH
+nếu quỳ chuyển xanh thì đó là Ba(OH)2
+ cho kết tủa: FeSO4
+nếu quỳ chuyển đỏ đó là HCl
PTHH : FeSO4 + 2KOH → Fe(OH)2 + K2SO4
+nếu quỳ không chuyển màu đó là Na2SO4, NaCl và
+ không hiện tượng: BaCl2
K2CO3
5-Chỉ dùng thêm giấy quỳ tím, trình bày phương
Dùng dd HCl vừa nhận được nhỏ vào 2 dd muối
pháp nhận biết các dung dịch loãng sau: NaSO4,
+nếu có khí thoát ra là K2CO3
NaCl, H2SO4, BaCl2, NaOH.
+không có hiện tượng gì là NaCl và Na2SO4
dùng dd Ba(OH)2 nhỏ vào 1 trong 2 dd còn lại nếu dd Đầu tiên cho các dung dịch trong các lọ đựng sang các
nào có kết tủa đó chính là Na2SO4 dd còn lại là NaCl ống nghiệm sau đó đánh số thứ tự các lọ và các ống
2-Chỉ dùng quỳ tím, hãy phân biệt các dung dịch mất nghiệm sao cho phù hợp.
Nhỏ một vài giọt dd ở các ống nghiệm vào giấy quì tím,
nhãn sau:H2SO4. HCL NaOH. BaCL2. NaCL
nếu dd nào làm cho giấy quì tím chuyển thành màu xanh
Nhúng giấy quỳ vào 6 dung dịch mất nhãn
Quỳ tím hóa đỏ → nhận biết HCl và H2SO4 (nhóm 1) thì dd đó là NaOH, nếu dd nào làm quì tím chuyển màu
đỏ thì dd đó là H2SO4.
Quỳ tím hóa xanh → NaOH
Nhỏ vài giọt dd H2SO4 đã nhận biết được ở trên vào các
Quỳ tím không đổi màu → nhận biết BaCl2, NaCl
ống nghiệm đựng các dd còn lại, ...


 !"# 
Quỳ tím được dùng trong hóa học để thử độ pH của các
chất từ đó nhận biết các dd
+dd trung tính:quỳ tím không đổi màu
+dd axit :quỳ tím hóa đỏ
+dd bazo:quỳ tím hóa xanh
Muối
+ Muối trung tính (NaCl, Na2SO4,...): quỳ tím
không đổi màu
+ Muối axit (FeCl2, AlCl3,...): Quỳ tím hóa đỏ nhạt
(giống màu hồng)
+ Muối bazơ (Na2CO3, Na2SO3,...): Quỳ hóa màu
xanh nhạt
1-$%&'()* + && ,-
$.$./012.314.5$167
Dùng quỳ tím nhúng vào dd mẫu thử đã trích ra làm thí
nghiệm của mỗi dd.
+nếu quỳ chuyển xanh thì đó là Ba(OH)2
+nếu quỳ chuyển đỏ đó là HCl
+nếu quỳ không chuyển màu đó là Na2SO4, NaCl và
K2CO3
Dùng dd HCl vừa nhận được nhỏ vào 2 dd muối
+nếu có khí thoát ra là K2CO3
+không có hiện tượng gì là NaCl và Na2SO4
dùng dd Ba(OH)2 nhỏ vào 1 trong 2 dd còn lại nếu dd
nào có kết tủa đó chính là Na2SO4 dd còn lại là NaCl
$%&'(8*9:;<= + && !
:,-314.$1./$.$
Nhúng giấy quỳ vào 6 dung dịch mất nhãn
Quỳ tím hóa đỏ → nhận biết HCl và H2SO4 (nhóm 1)
Quỳ tím hóa xanh → NaOH
Quỳ tím không đổi màu → nhận biết BaCl2, NaCl
(nhóm 2)
Trích mẫu thử của từng chất trong nhóm 1 cho tác dụng
với mẫu thử của từng chất trong nhóm 2, nếu sau phản
ứng thấy có chất kết tủa thì chất ở nhóm 1 là H2SO4 và
chất ở nhóm 2 là BaCl2, nhận biết được các chất còn lại
trong mỗi nhóm
6$>?@A!:BC?&& -$@9$3149
3149D$@919 %BE &'(8*:;
F&& 
Chiết mỗi dd một ít làm MT
- Cho quỳ tím vào từng MT, nếu:
+ Hóa xanh: NaOH
+ Không đổi màu: NaCl
+ Hóa đỏ: H2SO4, MgCl2, CuSO4 (1) (các muối này do
cation bazơ yếu kết hợp với anion gốc acid mạnh => môi
trường acid, quỳ tím hóa đỏ)
- Cho dd NaOH vừa nhận ở trên vào (1) nếu:
+ Có kết tủa trắng xuất hiện: MgCl2
+ Có kết tủa xanh: CuSO4
+ Không hiện tượng: H2SO4
Kinh nghiệm
+ SO4, Cl, NO3 là các gốc axit cuả các axit mạnh còn
Fe, Al thì là kim loại trong bazơ "không mạnh"
(chỉ có bazơ của kim loại kiềm như Na, K, ... là bazơ
mạnh) nên chúng kết hợp vào trong muối như là AlCl3
thì tính axit mạnh hơn nên làm quì tím chuyển màu đỏ
như axit
+Ngược lại K, Na là kim loại trong bazơ mạnh còn S là
gốc axít của axít yếu nên kết hợp lại thì cho muối có tính
bazơ nên là quì tím chuyển màu xanh như bazơ
+ Kim loại mạnh và gốc axít mạnh thì kết hợp thành
muối trung hòa không làm chuyển màu quì tím
+ Kim loại yếu và gốc axít yếu thì còn tùy
4- +  !,G(8*-519$9
/$@9HI314
Ta dùng quỳ tím thử từng chất
+ nếu quỳ tím hóa xanh: KOH
+ nếu quỳ tím hóa đỏ: HCl
+ quỳ tím không đổi màu: BaCl2 , FeSO4
→ nhận biết được HCl và KOH, còn lại BaCl2, FeSO4
nhận biết 2 chất còn lại bằng cách cho cả 2 tác dụng với
KOH
+ cho kết tủa: FeSO4
PTHH : FeSO4 + 2KOH → Fe(OH)2 + K2SO4
+ không hiện tượng: BaCl2
?$%&'J!;(8*9)K;
+ + && @L:,-3149
$@93149/$@91.
Đầu tiên cho các dung dịch trong các lọ đựng sang các
ống nghiệm sau đó đánh số thứ tự các lọ và các ống
nghiệm sao cho phù hợp.
Nhỏ một vài giọt dd ở các ống nghiệm vào giấy quì tím,
nếu dd nào làm cho giấy quì tím chuyển thành màu xanh
thì dd đó là NaOH, nếu dd nào làm quì tím chuyển màu
đỏ thì dd đó là H2SO4.
Nhỏ vài giọt dd H2SO4 đã nhận biết được ở trên vào các
ống nghiệm đựng các dd còn lại, nếu ống nghiệm nào
xuất hiện kết tủa trắng thì ống nghiệm đó chứa BaCl2.
H2SO4 + BaCl2 → BaSO4 ( kết tủa trắng) + HCl
Lại lấy dd BaCl đã nhận được ở trên nhỏ vài giọt vào 2
ống nghiệm còn lại, nếu ống nghiệm nào xuất hiện kết
tủa trắng thì ống nghiệm đó chứa Na2SO4 còn lại là
NaCl.
BaCl + Na2SO4 → BaSO4 ( kết tủa trắng) + NaCl
M + @A!:-
.$01293149/$@
./$@93149$@
.19$@93149$@
&.3149$@916
I.$@9/$@919314
Giải
/ dùng quỳ tím
hóa xanh nhận bíết được Ca(OH)2 hóa đỏ là H2SO4 còn
BaCl2 không làm quỳ đổi màu
/dùng quỳ tím hóa đỏ là H2SO4, HCl còn BaCl2 không
làm quỳ đổi màu
tiếp tục cho vào BaCl2
tạo ↓ trắng chất đầu là H2SO4 còn lại HCl
BaCl2 + H2SO4→ BaSO4 + 2HCl
/dùng quỳ tím
1
Hóa Học - Trang 2
Hóa Học - Người đăng: nguyenlinhdan02062000
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Hóa Học 9 10 886