Ktl-icon-tai-lieu

Hóa học

Được đăng lên bởi Thanh Sang
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 464 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tài li u khóa h c : Ph ng pháp gi i nhanh hóa h cươ
T c đ ph n ng và cân b ng hóa h c
A.Tóm t t ki n th c ế
I. T c đ ph n ng
1. Khái ni m : T c đ ph n ng là đ bi n thiên n ng đ c a m t trong các ch t ph n ng ho c s n ế
ph m
trong m t đ n v th i gian. ơ
2. T c đ trung bình c a ph n ng
_
v
=
t
C
±
_
v
: t c đ trung bình c a ph n ng.
C
: Bi n thiên n ng đ ch t tham gia ho c s n ph m.ế
t: th i gian ph n ng.
3. Các y u t nh h ng đ n t c đ ph n ngế ưở ế
a, nh h ng c a n ng đ : Tăng n ng đ ch t ph n ng, t c đ ph n ng tăng. ưở
b, nh h ng c a áp su t: Đ i v i ph n ng có ch t khí tham gia, khi áp su t tăng t c đ ph n ng ưở
tăng.
c, nh h ng c a nhi t đ : Khi nhi t đ tăng, t c đ ph n ng tăng. Thông th ng khi tăng nhi t đ ưở ườ
lên
10
0
C thì t c đ ph n ng tăng t 2-3 l n.
10
12
12
.
tt
ttt
kvv
=
k
t
: h s nhi t đ (cho bi t t c đ ph n ng tăng lên bao nhiêu l n khiệ ố ế
nhi t đ tăng lên 10
0
C)
d, nh h ng c a di n tích b m t: Đ i v i ph n ng có ch t r n tham gia, khi di n tích b m t tăng, ưở
t c
đ ph n ng tăng.
e, nh h ng c a ch t xúc tác: Ch t xúc tác làm tăng t c đ ph n ng nh ng không b tiêu hao trong ưở ư
quá
trình ph n ng.
II.Cân b ng hoá h c
1. Khái ni m : Cân b ng hoá h c là tr ng thái c a ph n ng thu n ngh ch khi t c đ ph n ng thu n
b ng
t c đ ph n ng ngh ch.
2. H ng s cân b ng c a ph n ng thu n ngh ch
Hocmai.vn – Ngôi tr ng chung c a h c trò Vi tườ
Hóa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hóa học - Người đăng: Thanh Sang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Hóa học 9 10 22