Ktl-icon-tai-lieu

Hóa học

Được đăng lên bởi phangiahan225
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 352 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Së GD  §t
Qu¶ng B×nh
®Ò thi chÝnh thøc
Sè BD: ................

§Ò thi chän häc sinh giái cÊp tØnh líp 11 THPT
n¨m häc 2010 - 2011
M«n thi: ho¸ häc
Kho¸ ngµy 30 th¸ng 3 n¨m 2011
Thêi gian lµm bµi: 180 phót (kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)

Bài 1: (2,0 điểm)
1. Nªu hiÖn tîng vµ viÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra (nếu có) khi:
a. Cho dung dịch Fe(NO3)2 vµo dung dÞch HCl 1M vµ đun nóng nhẹ.
b. Cho dung dÞch K2HPO3vµo dung dÞch NaOH.
c. Cho tõ tõ dung dÞch AlCl3 vµo dung dÞch NaOH cho ®Õn d vµ l¾c kĩ.
2. Không dùng thêm hoá chất nào khác, nêu phương pháp hoá học phân biệt các lọ đựng các dung dịch
sau bị mất nhãn: HCl, NaOH, Phenolphtalein, NaCl. Viết phương trình.
Bài 2: (2,25 điểm)
1. Dung dÞch A chøa CH3COOH 0,1M. Biết Ka của CH3COOH =1,75.10-5
a. TÝnh α cña axit vµ pH cña dung dÞch A.
b. Hoµ tan 4,1(g) CH3COONa vµo 500 ml dung dÞch A, tÝnh pH cña dung dÞch thu ®îc.
2. Dung dịch A gồm các chất tan AlCl3, FeCl2 và CuCl2 (CM mỗi chất 0,1M).
a. Dung dịch A có pH < 7, = 7 hay > 7? Giải thích ngắn gọn bằng phương trình hoá học ?
b. Cho H2S lội chậm qua dung dịch A cho đến bão hoà thì thu được kết tủa và dung dịch B. Hãy
cho biết thành phần các chất trong kết tủa và trong dung dịch B.
c. Thêm dần NH3 vào dung dịch B cho đến dư. Có hiện tượng gì xảy ra? Viết các phương trình phản
ứng ion để giải thích.
Bài 3: (1,5 điểm)
Hoµ tan hoµn toµn 18,2 gam hçn hîp X gåm 2 kim lo¹i Al vµ Cu trong 100ml dung dÞch Y chøa
H2SO4 CM vµ HNO3 2M ®un nãng t¹o ra dung dÞch Z vµ 8,96 lÝt (®ktc) hçn hîp T gåm NO vµ khÝ D
kh«ng mµu. Hçn hîp T cã tû khèi so víi hidro = 23,5. TÝnh khèi lîng mçi kim lo¹i trong hçn hîp X vµ
khối lîng mçi muèi trong dung dÞch Z.
Bài 4: (2,75 điểm)
1. a. Những hợp chất nào sau đây có đồng phân hình học, viết công thức lập thể của những đồng phân
đó và gọi tên theo danh pháp thay thế:
CH3CH=C=CHCH3 ; CH3CH=CHCH=CHCH3 ; CH3CH= C = C= CHCH3 ;
b. So sánh nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy của cặp chất sau: o-Xilen và p-Xilen. Giải thích ngắn
gọn.
2. Xác định công thức cấu tạo các chất A, B, C, gọi tên A, C theo danh pháp thay thế. BiÕt r»ng trong A
cã mC: mH lµ 21:2 ; tỉ khối hơi của A so với CH4 < 6 vµ MB – MA = 214
a. CxHy (A) + Ag(NH3)2(OH) dư  B + H2O + NH3
b. A + HCl
 C (tØ lÖ 1: 4 t¹o s¶n phÈm chÝnh duy nhÊt)
as
c. C + Br2
2 s¶n phÈm thÕ mono

Bài 5: (1,5 điểm)
Cho mét Hi®rocacbon A t¸c dông víi H2 d (cã xóc t¸c vµ nhiÖt ®é thích hợp) th× thu ®îc s¶n phÈm
B cã c«ng thøc ph©n tö C9H16. Cho A tác dụng với KMnO4 trong H2SO4 loãng thì thu được axit ph...
Së GD §t §Ò thi chän häc sinh giái cÊp tØnh líp 11 THPT
Qu¶ng B×nh n¨m häc 2010 - 2011
M«n thi: ho¸ häc
®Ò thi chÝnh thøc Kho¸ ngµy 30 th¸ng 3 n¨m 2011
Sè BD: ................ Thêi gian lµm bµi: 180 phót (kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)
Bài 1: (2,0 điểm)
1. Nªu hiÖn tîng vµ viÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra (nếu có) khi:
a. Cho dung dịch Fe(NO
3
)
2
vµo dung dÞch HCl 1M vµ đun nóng nhẹ.
b. Cho dung dÞch K
2
HPO
3
vµo dung dÞch NaOH.
c. Cho tõ tõ dung dÞch AlCl
3
vµo dung dÞch NaOH cho ®Õn d vµ l¾c kĩ.
2. Không dùng thêm hoá chấto khác, nêu phương pháp hoá học phân biệt các lọ đựng các dung dịch
sau bị mất nhãn: HCl, NaOH, Phenolphtalein, NaCl. Viết phương trình.
Bài 2: (2,25 điểm)
1. Dung dÞch A chøa CH
3
COOH 0,1M. Biết Ka của CH
3
COOH =1,75.10
-5
a. TÝnh α cña axit vµ pH cña dung dÞch A.
b. Hoµ tan 4,1(g) CH
3
COONa vµo 500 ml dung dÞch A, tÝnh pH cña dung dÞch thu ®îc.
2. Dung dịch A gồm các chất tan AlCl
3
, FeCl
2
và CuCl
2
(C
M
mỗi chất 0,1M).
a. Dung dịch A có pH < 7, = 7 hay > 7? Giải thích ngắn gọn bằng phương trình hoá học ?
b. Cho H
2
S lội chậm qua dung dịch A cho đến bão hoà thì thu được kết tủa dung dịch B. Hãy
cho biết thành phần các chất trong kết tủa và trong dung dịch B.
c. Thêm dần NH
3
vào dung dịch B cho đến dư. Có hiện tượng gì xảy ra? Viết các phương trình phản
ứng ion để giải thích.
Bài 3: (1,5 điểm)
Hoµ tan hoµn toµn 18,2 gam hçn hîp X gåm 2 kim lo¹i Al Cu trong 100ml dung dÞch Y chøa
H
2
SO
4
C
M
HNO
3
2M ®un nãng t¹o ra dung dÞch Z 8,96 lÝt (®ktc) hçn hîp T gåm NO khÝ D
kh«ng mµu. Hçn hîp T cã khèi so víi hidro = 23,5. TÝnh khèi lîng mçi kim lo¹i trong hçn hîp X vµ
khối lîng mçi muèi trong dung dÞch Z.
Bài 4: (2,75 điểm)
1. a. Những hợp chất nào sau đây đồng phân hình học, viết công thức lập thể của những đồng phân
đó và gọi tên theo danh pháp thay thế:
CH
3
CH=C=CHCH
3
; CH
3
CH=CHCH=CHCH
3
; CH
3
CH= C
= C= CHCH
3
;
b. So sánh nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy của cặp chất sau: o-Xilen p-Xilen. Giải thích ngắn
gọn.
2. Xác định công thức cấu tạo các chất A, B, C, gọi tên A, C theo danh pháp thay thế. BiÕt r»ng trong A
cã m
C
: m
H
lµ 21:2 ; t khối hơi của A so với CH
4
< 6 vµ M
B
– M
A
= 214
a. C
x
H
y
(A) + Ag(NH
3
)
2
(OH)
B + H
2
O + NH
3
b. A + HCl
C (tØ lÖ 1: 4 t¹o s¶n phÈm chÝnh duy nhÊt)
c. C + Br
2
as
2 s¶n phÈm thÕ mono
Bài 5: (1,5 điểm)
Cho mét Hi®rocacbon A t¸c dông víi H
2
d (cã xóc t¸c nhiÖt ®é thích hợp) th× thu ®îc s¶n phÈm
B cã c«ng thøc ph©n tö C
9
H
16
. Cho A tác dụng với KMnO
4
trong H
2
SO
4
loãng thì thu được axit phtalic.
Đốt cháy hoàn toàn 29 (g) chất A, sau đó cho toàn bộ sản phẩm vào dung dịch nước vôi trong dư. Sau
thí nghiệm thấy khối lượng dung dịch giảm 108 gam.
a. X¸c ®Þnh c«ng thøc cÊu t¹o cña A vµ B.
b. ViÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra khi cho B t¸c dông víi Cl
2
(tû mol 1:1, askt), A t¸c
dông víi dung dÞch KMnO
4
ë ®iÒu kiÖn thêng.
............................ HÕt ................................
Hóa học - Trang 2
Hóa học - Người đăng: phangiahan225
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Hóa học 9 10 853