Ktl-icon-tai-lieu

Hóa học

Được đăng lên bởi nhuthanh262
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 335 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015
Môn: LỊCH SỬ
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm có 01 trang)

Ngày thi: tháng năm 2014
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề

Câu I (2,0 điểm)
Những điều kiện nào đã thúc đẩy sự phát triển của phong trào công nhân Việt Nam những năm
1919 - 1925? Vì sao sự kiện tháng 8 năm 1925 được chọn là sự kiện đánh dấu bước tiến mới của
phong trào công nhân Việt Nam?
Câu II (3,0 điểm)
Trình bày những hoạt động chủ yếu của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài từ năm 1920 đến 1930 dưới
hình thức một niên biểu. Từ đó, rút ra kết luận về vai trò của Người đối với cách mạng Việt Nam trong
thời gian đó.
Câu III (2,0 điểm)
Trong tiến trình lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1945, sự kiện nào được đánh giá là một bước
ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam ? Nêu ý nghĩa lịch sử của sự kiện đó?
Câu IV (3,0 điểm)
Lịch sử phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á, châu Phi và Mĩ Latinh từ sau chiến tranh thế giới thứ
hai đã chứng kiến những dấu mốc tiêu biểu như:
Ngày 02/09/1945
Ngày 01/10/1949
Ngày 26/01/1950
Ngày 01/01/1959
Năm 1960
Năm 1994
a. Hãy nêu những sự kiện diễn ra trong những mốc thời gian trên?
b. Khái quát kết quả của phong trào giải phóng dân tộc sau chiến tranh thế giới thứ hai?
c. Theo anh/ chị, Việt Nam có vai trò như thế nào trong phong trào đó?

-------- Hết --------Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

1

...
1
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA M 2015
Môn: LỊCH SỬ
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm có 01 trang)
Ngày thi: tháng năm 2014
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề
Câu I (2,0 điểm)
Những điều kiện nào đã thúc đẩy sự phát triển của phong trào công nhân Việt Nam những năm
1919 - 1925? sao sự kiện tháng 8 năm 1925 được chọn sự kiện đánh dấu bước tiến mới của
phong trào công nhân Việt Nam?
Câu II (3,0 điểm)
Trình bày những hoạt động chủ yếu của Nguyễn Ái Quốc nước ngoài từ năm 1920 đến 1930 dưới
hình thức một niên biểu. Từ đó, rút ra kết luận về vai trò của Người đối với cách mạng Việt Nam trong
thời gian đó.
Câu III (2,0 điểm)
Trong tiến trình lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1945, sự kiện nào được đánh giá một bước
ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam ? Nêu ý nghĩa lịch sử của sự kiện đó?
Câu IV (3,0 điểm)
Lịch sử phong trào giải phóng dân tộcchâu Á, châu Phi Latinh từ sau chiến tranh thế giới thứ
hai đã chứng kiến những dấu mốc tiêu biểu như:
Ngày 02/09/1945
Ngày 01/10/1949
Ngày 26/01/1950
Ngày 01/01/1959
Năm 1960
Năm 1994
a. Hãy nêu những sự kiện diễn ra trong những mốc thời gian trên?
b. Khái quát kết quả của phong trào giải phóng dân tộc sau chiến tranh thế giới thứ hai?
c. Theo anh/ chị, Việt Nam có vai trò như thế nào trong phong trào đó?
-------- Hết ---------
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Hóa học - Người đăng: nhuthanh262
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Hóa học 9 10 994