Ktl-icon-tai-lieu

Hóa học

Được đăng lên bởi phantrongthuyen9d
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 407 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sao băng lạnh giá – Vũ Khắc Ngọc

0985052510

TỔNG KẾT 18 CÁCH GIẢI CHO BÀI TOÁN VÔ CƠ KINH ĐIỂN
Giải một bài toán Hóa học bằng nhiều phương pháp khác nhau là một trong những nội dung
quan trọng trong giảng dạy Hóa học ở trường phổ thông. Phương pháp Giáo dục ở ta hiện nay còn
nhiều gò bó và hạn chế tầm suy nghĩ, sáng tạo của học sinh. Bản thân các em học sinh khi đối mặt với
một bài toán cũng thường có tâm lý tự hài lòng sau khi đã giải quyết được nó bằng một cách nào đó,
mà chưa nghĩ đến chuyện tối ưu hóa bài toán, giải quyết nó bằng cách nhanh nhất. Do đó, giải quyết
một bài toán Hóa học bằng nhiều cách khác nhau là một cách rất hay để phát triển tư duy và rèn luyện
kỹ năng học Hóa của mỗi người, giúp ta có khả năng nhìn nhận vấn đề theo nhiều hướng khác nhau,
phát triển tư duy logic, sử dụng thành thạo và vận dụng tối đa các kiến thức đã học. Đối với giáo viên,
suy nghĩ về bài toán và giải quyết nó bằng nhiều cách còn là một hướng đi có hiệu quả để tổng quát
hóa hoặc đặc biệt hóa, liên hệ với những bài toán cùng dạng, điều này góp phần hỗ trợ, phát triển các
bài tập hay và mới cho học sinh.
Trên tạp chí Hóa học và Ứng dụng số ra tháng 11 năm 2008, tôi đã giới thiệu một bài tập Hóa
hữu cơ có thể giải được bằng 14 cách khác nhau. Trong bài viết này, tôi xin tổng kết và hệ thống hóa
lại 18 cách giải khác nhau cho một bài toán vô cơ cũng rất thú vị khác.
"Một phoi bào Sắt có khối lượng m để lâu ngoài không khí bị oxi hóa thành hỗn hợp A gồm
Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 có khối lượng 12g. Cho A tan hoàn toàn trong HNO3 sinh ra 2,24 lít khí
NO duy nhất (ở điều kiện tiêu chuẩn). Tìm giá trị của m?”
Các phương trình phản ứng xảy ra trong bài:
- Khi cho Fe tác dụng với O2:

2 Fe + O2

→

3Fe + 2O2

→ Fe3O4

4 Fe + 3O2

→

2 FeO
2 Fe2O3

- Khi cho hỗn hợp A tác dụng với HNO3:

Fe + 4 HNO3

→ Fe( NO3 )3 + NO + 2 H 2O

3FeO + 10 HNO3
3Fe3O4 + 28HNO3
3Fe2O3 + 6HNO3

→ 3Fe( NO3 )3 + NO + 5H 2O
→ 9Fe( NO3 )3 + NO + 14 H 2O
→ 2Fe( NO3 )3 + 3H 2O

I. Nhóm các phương pháp đại số:
Đây là nhóm các phương pháp giải toán Hóa học dựa trên việc đặt ẩn và biểu diễn các quan hệ
Hóa học trong bài toán bằng các biểu thức đại số.
Đặt x, y, z, t lần lượt là số mol của Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3:
Phương trình đã cho :
mhh = 56x + 72y + 232z + 160t = 12
vukhacngoc@gmail.com

(1)


Sao băng lạnh giá – Vũ Khắc Ngọc

0985052510

ne cho = 3x + y + z = 0,3

(2)

Biểu thức cần tìm:

m = 56(x + y + 3z + 2t )

(3)

Trong bài tập này, số ẩn cần tìm là 4 trong khi chỉ có 2...
Sao băng lnh giá – Vũ Khc Ngc 0985052510
vukhacngoc@gmail.com http://360.yahoo.com/vkngoc49cns
TNG KT 18 CÁCH GII CHO BÀI TOÁN VÔ CƠ KINH ĐIN
Gii mt bài toán Hóa hc bng nhiu phương pháp khác nhau là mt trong nhng ni dung
quan trng trong ging dy Hóa hc trường ph thông. Phương pháp Giáo dc ta hin nay còn
nhiu gò bó và hn chế tm suy nghĩ, sáng to ca hc sinh. Bn thân các em hc sinh khi đối mt vi
mt bài toán cũng thường có tâm lý t hài lòng sau khi đã gii quyết được nó bng mt cách nào đó,
mà chưa nghĩ đến chuyn t
i ưu hóa bài toán, gii quyết nó bng cách nhanh nht. Do đó, gii quyết
mt bài toán Hóa hc bng nhiu cách khác nhau là mt cách rt hay để phát trin tư duy và rèn luyn
k năng hc Hóa ca mi người, giúp ta có kh năng nhìn nhn vn đề theo nhiu hướng khác nhau,
phát trin tư duy logic, s dng thành tho và vn dng ti đa các kiến thc đã hc. Đối vi giáo viên,
suy nghĩ v
bài toán và gii quyết nó bng nhiu cách còn là mt hướng đi có hiu qu để tng quát
hóa hoc đặc bit hóa, liên h vi nhng bài toán cùng dng, điu này góp phn h tr, phát trin các
bài tp hay và mi cho hc sinh.
Trên tp chí Hóa hc và ng dng s ra tháng 11 năm 2008, tôi đã gii thiu mt bài tp Hóa
hu cơ có th gii được bng 14 cách khác nhau. Trong bài viết này, tôi xin tng kết và h th
ng hóa
li 18 cách gii khác nhau cho mt bài toán vô cơ cũng rt thú v khác.
"Mt phoi bào St có khi lượng m để lâu ngoài không khí b oxi hóa thành hn hp A gm
Fe, FeO, Fe
3
O
4
, Fe
2
O
3
có khi lượng 12g. Cho A tan hoàn toàn trong HNO
3
sinh ra 2,24 lít khí
NO duy nht ( điu kin tiêu chun). Tìm giá tr ca m?”
Các phương trình phn ng xy ra trong bài:
- Khi cho Fe tác dng vi O
2
:
2
234
223
2 2
3 2
4 3 2
F
eO FeO
Fe O Fe O
F
eO FeO
+→
+→
+→
- Khi cho hn hp A tác dng vi HNO
3
:
3332
3332
34 3 33 2
23 3 33 2
4 ( ) 2
3 10 3 ( ) 5
3 28 9 ( ) 14
3 6 2 ( ) 3
Fe HNO Fe NO NO H O
F
eO HNO Fe NO NO H O
F
eO HNO Fe NO NO HO
Fe O HNO Fe NO H O
+→ ++
+→ ++
+→ ++
+→ +
I. Nhóm các phương pháp đại s:
Đây là nhóm các phương pháp gii toán Hóa hc da trên vic đặt n và biu din các quan h
Hóa hc trong bài toán bng các biu thc đại s.
Đặt x, y, z, t ln lượt là s mol ca Fe, FeO, Fe
3
O
4
, Fe
2
O
3
:
Phương trình đã cho :
m
hh
= 56x + 72y + 232z + 160t = 12 (1)
Hóa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hóa học - Người đăng: phantrongthuyen9d
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Hóa học 9 10 438