Ktl-icon-tai-lieu

Hóa học

Được đăng lên bởi kientgth
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 726 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1 ( câu tự luận)

Viết các phương trình biểu diễn các quá trình xảy ra trong các dung dịch khi hòa tan các chất sau
vào nước: Mg(NO3)2, HClO4 , H2S, KOH, Pb(OH)2, CH3COONa
*- Hòa tan Mg(NO3)2 : Mg(NO3)2  Mg2+ + 2NO32Mg2+ + H2O
H2 O
-Hòa tan HClO4 :

H++ HS-

HS-

H+ + S2H+ + OH-

KOH  K+ + OHH2 O

-Hòa tan Pb(OH)2 :

H+ + OH-

H2 S

H2 O
-Hòa tan KOH:

H+ + OH-

HClO4  H+ + ClO4H2 O

-Hòa tan H2S:

MgOH+ + H+

H+ + OH-

Pb(OH)2
PbOH+
H2 O

PbOH+ + OHPb2+ + OH-

H+ + OH-

-Hòa tan CH3COONa: CH3COONa  CH3COO- + Na+
CH3COO- + H2O
H2O

CH3COOH + OH-

H+ + OH-

Câu 2 ( câu tự luận)

Viết các biểu thức hằng số phân li axit Ka hoặc hằng số phân li bazơ Kb của các axit và bazơ sau:
CH3COOH, ClO-.
1

*CH3 COOH

CH3 COO- + H+ ;

Ka =

ClO- + H2O

HClO + OH-

Kb =

;

Câu 3 ( câu tự luận)

Viết phương trình hóa học dưới dạng phân tử và ion rút gọn khi cho dung dịch
Ba(HCO3 )2 tác dụng với dung dịch sau: Ca(OH)2, Na2 SO3, NaHSO4, HCl.
*Ba(HCO3)2 + Ca(OH)2  BaCO3 + CaCO3 + 2H2O
Ba2+ + 2HCO3 2- + Ca2+ + 2OH-  BaCO3 + CaCO3 + 2H2O
Ba(HCO3)2 + Na2SO3  BaCO3 + 2NaHCO3
Ba2+ + SO32-  BaCO3
Ba(HCO3 )2 + 2NaHSO4  BaSO4 + Na2SO4 + 2H2O + 2CO2
Ba2+ + 2HCO3 2- + 2HSO4  BaSO4 + 2H2O + 2CO2 + SO42Ba(HCO3 )2 + 2HCl  BaCl2 + 2H2O + 2CO2
HCO3 - + H+  CO2 + H2O
Câu 4 ( câu tự luận)

Đánh giá môi trường axit, bazơ, trung tính của các dung dịch thu được khi hòa tan
các chất sau vào các cốc nước riêng biệt: NaClO4, Cu(NO3)2, SO2, Na2CO3.
*-Dung dịch NaClO4 : NaClO4  Na+ + ClO4H2O

H+ + OH-

[H+] = [OH-] môi trường trung tính pH = 7.
-Dung dịch Cu(NO3)2 có pH < 7
Cu(NO3)2  Cu2+ + 2NO3 Cu2+ + H2O
H2O

CuOH+ + H +
H+ + OH-

Nên [H+] > [OH-]  pH < 7 môi trường axit
2

-Dung dịch H2SO4 : SO2 + H2 O

H2 SO3

H2 SO3

H + + HSO3-

HSO3-

H+ + SO32-

H2O

H+ + OH-

Nên [H+] > [OH-]  pH < 7 môi trường axit
-Dung dịch Na2CO3 : Na2CO3  2Na+ + CO32CO32- + H2O

HCO3- + OH-

HCO3- + H2O

H2CO3+ OH-

H 2O

H + + OH-

Nên [H+] < [OH-]  pH > 7 môi trường bazơ
Câu 5 ( câu tự luận)

Viết phương trình hóa học dạng phân tử và dạng ion rút gọn của phản ứng trao đổi ion trong dung
dịch để tạo thành các chất sau:
a)Al(OH)3
b) CH3 COOH
c) BaSO4
d) Al(OH)3 và CO2
*a)

AlCl3 + 3NH3 + 3H2 O  Al(OH)3
Al3+ + 3NH3 + 3H2O  Al(OH)3

b)

+ 3NH4Cl
+ 3NH4 +

CH3COONa + HCl  CH3COOH + NaCl
CH3COO- + H+  CH3COOH

c)

K2 SO4 + BaCl2  2KCl + BaSO4
SO42- + Ba2+  BaSO4
3

d)

2AlCl3 + 3Na2CO3 + 3H2O  2Al(OH)3
2Al3+ + 3CO32- + 3H2 O  Al(OH)3

+ 3CO2 + 6NaCl

+ 3CO2

Câu 6 ( câu tự luận)

Tính pH tro...
1
Câu 1 ( câu tự luận)
Viết các phương trình biểu diễn các quá trình xảy ra trong các dung dịch khi hòa tan các chất sau
vào nước: Mg(NO
3
)
2
, HClO
4
, H
2
S, KOH, Pb(OH)
2
, CH
3
COONa
*- Hòa tan Mg(NO
3
)
2
: Mg(NO
3
)
2
Mg
2+
+ 2NO
3
2-
Mg
2+
+ H
2
O MgOH
+
+ H
+
H
2
O H
+
+ OH
-
-Hòa tan HClO
4
: HClO
4
H
+
+ ClO
4
-
H
2
O H
+
+ OH
-
-Hòa tan H
2
S: H
2
S
H
+
+ HS
-
HS
-
H
+
+ S
2-
H
2
O H
+
+ OH
-
-Hòa tan KOH: KOH K
+
+ OH
-
H
2
O H
+
+ OH
-
-Hòa tan Pb(OH)
2
: Pb(OH)
2
PbOH
+
+ OH
-
PbOH
+
Pb
2+
+ OH
-
H
2
O
H
+
+ OH
-
-Hòa tan CH
3
COONa: CH
3
COONa CH
3
COO
-
+ Na
+
CH
3
COO
-
+ H
2
O CH
3
COOH + OH
-
H
2
O H
+
+ OH
-
Câu 2 ( câu tự luận)
Viết các biểu thức hằng số phân li axit K
a
hoặc hằng số phân li bazơ K
b
của các axit và bazơ sau:
CH
3
COOH, ClO
-
.
Hóa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hóa học - Người đăng: kientgth
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Hóa học 9 10 458