Ktl-icon-tai-lieu

Hóa học

Được đăng lên bởi nguyenhongphuc1203
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 252 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1.M2Om + mH2SO4 -----> M2(SO4)m + mH2O
1_____m___________1
m M2(SO4)m = 2M + 96m
m H2SO4 = 98m
m ddH2SO4 = 980m
mdd sau pư = 2M + 16m + 980m = 2M + 996m
---> (2M + 96m)/ (2M + 996m) = 12,9%
giải pt ta được M = 18,65m
m123
M 18,65 37 56
(SẮT)
----> CT oxit là Fe2O3
ta có n Fe2O3 = 3,2 / 160 = 0,02
Gọi CT tinh thể là Fe2(SO4)3.nH2O
n tt = nFe2(SO4)3 = O,O2
---> m thực tế = 7,868 . 100 / 70 = 11,24
M tt = 11,24 / 0,02 = 562
400 + 18n= 562
---> n=9
CT tt là Fe2(SO4)3.9H2O
2.hi thêm 100ml dd Y thì lượng kết tủa tăng so với ban đầu => NaOH hết, AlCl3 dư.
3NaOH + AlCl3 -> Al(OH)3 + 3NaCl
(1)
0,3--------0,1
Thêm 0,2 mol NaOH vào:
3NaOH + AlCl3 -> Al(OH)3 + 3NaCl
(2)
3x--------x----------x
Lượng kết tủa còn 0,04 mol, nên có phản ứng:
NaOH + Al(OH)3 -> NaAlO2 + 2H2O
(x-0,04)---(x-0,04)
Theo đề, ta có: 3x + x - 0,04 = 0,2
=> x = 0,06 mol.
=> Nồng độ AlCl3 = (0,1+0,06)/0,1 = 1,6M.
3.
A là NaHSO4
B là Na2SO3
C là Ba(HCO3)2
D là AlCl3 và F là Na2CO3 (hoặc đảo lại cũng không sao)
E là AgNO3
Phản ứng:
- A + B:
2 NaHSO4 + Na2CO3 -----> 2 Na2SO4 + CO2 + H2O
- B + C:
Na2SO3 + Ba(HCO3)2 -----> BaSO3 + 2 NaHCO3
- A + C:
2 NaHSO4 + Ba(HCO3)2 -----> BaSO4 + 2 H2O + 2 CO2 + Na2SO4
- D + E:
AlCl3 + 3 AgNO3 -----> Al(NO3)3 + 3 AgCl
- E + F:
Na2CO3 + 2 AgNO3 -----> Ag2CO3 + 2 NaNO3
- D + F:
3 Na2CO3 + 2 AlCl3 + 3 H2O -----> 2 Al(OH)3 + 6 NaCl + 3 CO2
4.a. Do trộn 100g với 100g mà lượng dung dịch thu được < 200g thì muối sunfat kim loại là muối axit.
2MHSO4 + 2NaHCO3
M2SO4 + Na2SO4 + 2CO2 + 2H2O
0,25đ
- Sự thoát khí CO2 làm giảm khối lượng ( số mol CO2 = 0,05mol)
0,25đ
- Theo phương trình sự tạo kết tủa với BaCl2 là muối sunfat:
MNaSO4 + BaCl
BaSO4 + MCl + NaCl
0,25đ
2 
- Vậy ta coi số mol của MHSO4 là x ta có:

1

(M + 97) x = 13,2  x =

13, 2
M  97

0,25đ

- Với 0,1 < x < 0,12 thì 13< M < 35 thoả mãn Na = 23
0,25đ
- Vậy công thức sunfat là NaHSO4
- Khi phản ứng = 0,05mol và còn dư 0,06mol trong dung dịch A.
0,25đ
b. Dung dịch A có lượng = 100 + 100 - (0,05 . 44) = 197,8g
0,25đ

chứa 0,05 . 142 = 7,1g Na2SO4 3,59%
0,25đ
0,06 . 120 = 7,2g NaHSO4  3,64%
0,25đ
- Dung dịch D có lượng = 197,8 + 120 - (0,11.233) = 292,17g
0,25đ
chứa: (0,05.2 + 0,06) x 58,5 = 9,36g NaCl  3,2%
0,25đ
0,06.35,5= 2,19g HCl  0,75%
0,25đ
c. Mỗi phương trình đúng được 0,25đ
2NaHSO4 + Na2CO3
2Na2SO4 + CO2 + H2O
2NaHSO4 + Ba(HCO3 )
Na2SO4 + BaSO4 + 2CO2 + 2H2O
2 
6NaHSO4 + Al2O
3Na2SO4 + Al2(SO4 )3 + 3H2O
3 
NaHSO4 + NaAlO2 + H2O
Na2...
1.M2Om + mH2SO4 -----> M2(SO4)m + mH2O
1_____m___________1
m M2(SO4)m = 2M + 96m
m H2SO4 = 98m
m ddH2SO4 = 980m
mdd sau pư = 2M + 16m + 980m = 2M + 996m
---> (2M + 96m)/ (2M + 996m) = 12,9%
giải pt ta được M = 18,65m
m 1 2 3
M 18,65 37 56
(SẮT)
----> CT oxit là Fe2O3
ta có n Fe2O3 = 3,2 / 160 = 0,02
Gọi CT tinh thể là Fe2(SO4)3.nH2O
n tt = nFe2(SO4)3 = O,O2
---> m thực tế = 7,868 . 100 / 70 = 11,24
M tt = 11,24 / 0,02 = 562
400 + 18n= 562
---> n=9
CT tt là Fe2(SO4)3.9H2O
2. !"#$%&'
& !"($%&)$*!"+&(& %*+
#&))))))))#
,#- !"./
& !"($%&)$*!"+&(& %*-+
&0))))))))0))))))))))0
123#4#25678/
!"($*!"+&) $!-(-"-!
*0)#4+)))*0)#4+
,9:#25/&0(0)#4#-
0#;'
 <=$%&*#(#;+>##;?'
&'
$. "@!4
A. -@!&
%.A*"%!&+-
B.$%&.C. -%!&*D27E2FG+
H.$ !&
I78/
)$(A/
- "@!4( -%!&)))))- -@!4(%!-("-!
)A(%/
-@!&(A*"%!&+-)))))A@!&(- "%!&
)$(%/
- "@!4(A*"%!&+-)))))A@!4(-"-!(-%!-( -@!4
)B(H/
$%&(&$ !&)))))$* !&+&(&$%
)H(C/
-%!&(-$ !&)))))$-%!&(-  !&
)B(C/
& -%!&(-$%&(&"-!)))))-$*!"+&(; %(&%!-
4''BJ=.K22L-MNE.M0'
-?"@!
4
(- "%!
&


?
-
@!
4
( 
-
@!
4
(-%!
-
(-"
-
!#-O
)@PQR%!
-
.7M*M%!
-
#O+#-O
),96SJPEA%
-
.MN/
? @!
4
(A%
-

A@!
4
(?%( %#-O
)TUV2M2?"@!
4
.025/
Hóa học - Trang 2
Hóa học - Người đăng: nguyenhongphuc1203
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Hóa học 9 10 260