Ktl-icon-tai-lieu

hóa học

Được đăng lên bởi Quốc Thẩm Trần
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 181 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHAPTER I

ISOMERISM

LECTURER : PHAN THỊ HOÀNG ANH

1

REFERENCES
[1] Hoa T. V. Tran, Nam T. S. Phan, ‘Organic chemistry’, VNU-HCMC
Publisher, 2007
[2] Nam T. S. Phan, ‘Study guide to organic chemistry’, VNU-HCMC
Publisher, 2009
[3] Paula Y. Bruice, ‘Organic chemistry’, fifth edition, Pearson
Prentice Hall, 2007
[4] Francis A. Carey, ‘Organic chemistry’, fifth edition, McGraw-Hill,
2003
[5] Paula Y. Bruice, ‘Study guide and solutions manual - Organic
chemistry’, fifth edition, Pearson Prentice Hall, 2007
[6] Graham T.W. Solomons, Craig B. Fryhle, ‘Organic chemistry’,
eighth edition, John Wiley & Sons, 2004
2

COURSE OUTLINE
Chapter 1 - Isomerism
Chapter 2 - Electronic & steric effects
Chapter 3 - Common reaction mechanisms
Chapter 4 - Alkanes
Chapter 5 - Alkenes, alkadienes, alkynes
Chapter 6 - Aromatic hydrocarbons
Chapter 7 - Alkyl halides
Chapter 8 - Alcohols & phenols
Chapter 9 - Aldehydes & ketones
Chapter 10 - Carboxylic acids
Chapter 11 - Amines & diazoniums
3

Isomers : compounds with the same
molecular formula but not identical

Isomers
Đồng phân

Constitutional
isomers

Stereoisomers

Đồng phân cấu trúc
Khác trật tự sắp xếp nguyên tử
trong phân tử

Cùng trật tự sắp xếp nguyên tử
trong phân tử, khác nhau trật tự
sắp xếp trong không gian

Đồng phân lập thể

Conformational
isomers
Đồng phân cấu dạng

Geometric
isomers
Đồng phân hình học

Enantiomers
Đồng phân quang học đối quang

Configurational
isomers
Đồng phân cấu hình

Optical
isomers
Đồng phân quang học

Diastereomers
4

Đồng phân quang học không đối quang

A. CONSTITUTIONAL ISOMERS
 Differ in their bonding sequence
I. Differ in C sequence

II. Differ in the locations of functional groups

5

III. Differ in their funtional groups

6

B. STEREOISOMERS
(Đồng phân lập thể)

• The same bonding sequence, but differ in how their
atoms are oriented in space.
Stereoisomers
Conformational
isomer

Đồng phân lập thể

Configurational
isomer

Đồng phân cấu hình

Đồng phân cấu dạng

Geometric
isomers
Đồng phân hình học

Optical
isomers
Đồng phân quang học

7

I. CONFORMATIONAL ISOMERS
(Đồng phân cấu dạng)
Different arrangements formed by rotations about a single
bond
(Hình thành do sự quay các nhóm thế xung quanh lk đơn C-C)

• Pure conformers cannot be isolated in most cases,
because the molecules are constantly rotating through
all the possible conformations.
•
•
•

Các cấu dạng có thể chuyển hóa lẫn nhau (không phải là những chất khác
nhau)
Không thể tách những đồng phân cấu dạng riêng lẻ
Chất tồ...
ISOMERISM
CHAPTER I
LECTURER : PHAN THỊ HOÀNG ANH
1
hóa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hóa học - Người đăng: Quốc Thẩm Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
hóa học 9 10 622