Ktl-icon-tai-lieu

hóa học

Được đăng lên bởi Ngoc Hiep
Số trang: 120 trang   |   Lượt xem: 4945 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Nhiên liệu dầu khí
Hoa Hữu Thu
NXB Đại học quốc gia Hà Nội 2007. 120 tr.
Từ khoá: nhiên liệu dầu khí, tính chất của nhiên liệu, cháy hợp thức, cháy không
hoàn toàn, năng suất tỏa nhiệt, nhiên liệu, sản xuất nhiên liệu, lọc dầu, dầu mỏ, than
đá, cát bitum, nham phiến, dầu mỏ, khí thiên nhiên, dầu madút, xăng động cơ, nhiên
liệu khí, phân tích nhiên liệu, nhiệt trị, sự cháy, cơ sở vật lý của sự cháy, cơ sở hóa
học của sự cháy, động học của sự cháy, tự bốc cháy, sự nổ, ngọn lửa.
Tài liệu trong Thư viện điện tử ĐH Khoa học Tự nhiên có thể được sử dụng cho
mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in
ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp thuận của nhà xuất bản và
tác giả.

Mục lục
MỞ ĐẦU ............................................................................................................................................ 4
Chương 1 NHỮNG TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA NHIÊN LIỆU............................................... 5

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Nhiệt độ bốc cháy của nhiên liệu..............................................................................5
Giới hạn nổ của nhiên liệu ........................................................................................7
Tốc độ truyền lửa ......................................................................................................9
Nhiệt độ ngọn lửa....................................................................................................11
Sự cháy hợp thức và sự cháy không hoàn toàn.......................................................12

1.5.1
1.5.2
1.5.3

1.6
1.7

Hiệu ứng phân ly trong ngọn lửa ............................................................................18
Năng suất tỏa nhiệt (NSTN hay nhiệt trị) ...............................................................18

1.7.1
1.7.2

1.8

Sự cháy hợp thức (Sự cháy hoàn toàn) .......................................................................12
Sự cháy của các ankan ................................................................................................13
Sự cháy không hoàn toàn ............................................................................................15

Nhiệt trị tinh và nhiệt trị thô........................................................................................18
Tính toán nhiệt trị........................................................................................................19

Cường độ nhiệt..................................................
NXB Đại hc quc gia Hà Ni 2007. 120 tr.
T khoá: nhiên liu du khí, tính cht ca nhiên liu, cháy hp thc, cháy không
hoàn toàn, năng sut ta nhit, nhiên liu, sn xut nhiên liu, lc du, du m, than
đá, cát bitum, nham phiến, du m, khí thiên nhiên, du madút, xăng động cơ, nhiên
liu khí, phân tích nhiên liu, nhit tr, s cháy, cơ s vt lý ca s cháy, cơ s hóa
hc ca s cháy, động hc ca s cháy, t b
c cháy, s n, ngn la.
Tài liu trong Thư vin đin t ĐH Khoa hc T nhiên có th được s dng cho
mc đích hc tp và nghiên cu cá nhân. Nghiêm cm mi hình thc sao chép, in
n phc v các mc đích khác nếu không được s chp thun ca nhà xut bn và
tác gi.
Mc lc
M ĐẦU ............................................................................................................................................ 4
Chương 1 NHNG TÍNH CHT CƠ BN CA NHIÊN LIU............................................... 5
1.1 Nhit độ bc cháy ca nhiên liu..............................................................................5
1.2 Gii hn n ca nhiên liu ........................................................................................7
1.3 Tc độ truyn la......................................................................................................9
1.4 Nhit độ ngn la....................................................................................................11
1.5 S cháy hp thc và s cháy không hoàn toàn.......................................................12
1.5.1 S cháy hp thc (S cháy hoàn toàn) .......................................................................12
1.5.2 S cháy ca các ankan ................................................................................................13
1.5.3 S cháy không hoàn toàn ............................................................................................15
1.6 Hiu ng phân ly trong ngn la ............................................................................18
1.7 Năng sut ta nhit (NSTN hay nhit tr) ...............................................................18
1.7.1 Nhit tr tinh và nhit tr thô........................................................................................18
1.7.2 Tính toán nhit tr........................................................................................................19
1.8 Cường độ nhit........................................................................................................20
Nhiên liu du khí
Hoa Hu Thu
Sưu tm bi:
www.daihoc.com.vn
hóa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hóa học - Người đăng: Ngoc Hiep
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
120 Vietnamese
hóa học 9 10 96