Ktl-icon-tai-lieu

Hóa học 10 nâng cao chương 5

Được đăng lên bởi Nguyễn Triệu Bình
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 378 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 5 : NHÓM HALOGEN
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
I. Vị trí trong bảng HTTH các nguyên tố.
Gồm có các nguyên tố 9F 17Cl 35Br 53I 85At. Phân tử dạng X2 như F2 khí màu
lục nhạt, Cl2 khí màu vàng lục, Br2 lỏng màu nâu đỏ, I2 tinh thể tím.
Dễ nhận thêm một electron để đạt cấu hình bền vững của khí hiếm
X + 1e à X- (X : F , Cl , Br , I )
F có độ âm điện lớn nhất , chỉ có số oxi hoá –1. Các halogen còn lại ngoài số oxi
hoá –1 còn có số oxi hoá dương như +1 , +3 , +5 , +7
Tính tan của muối bạc AgF
AgCl
AgBr
AgI
tan nhiều

trắng

vàng lục

vàng đậm

II. CLO
Trong tự nhiên Clo có 2 đồng vị

35
17

Cl (75%) và

37
17

Cl (25%)  M Cl=35,5

Là chất khí, màu vàng , mùi xốc , độc và nặng hơn không khí.
Cl2 có một liên kết cộng hóa trị, dễ dàng tham gia phản ứng,là một chất oxihóa mạnh.
Tham gia các phản ứng Clo là chất oxyhoá , tuy nhiên clo cũng có khả năng đóng vai trò
là chất khử.
1.Tính chất hoá học
a. Tác dụng với kim loại : (đa số kim loại và có t0 để khơi màu phản ứng) tạo muối
clorua ( có hoá trị cao nhất )
0

t
2Na + Cl2   2NaCl
0

t
2Fe + 3Cl2   2FeCl3
0

t
Cu + Cl2   CuCl2
b. Tác dụng với phim kim(cần có nhiệt độ hoặc có ánh sáng)
as
H2 + Cl2   2HCl
Cl2 + 2S à S2Cl2
0

t
2P + 3Cl2   2PCl3
Cl2 không tác dụng trực tiếp với O2.
c. Tác dụng với một só hợp chất có tính khử:
0

t
H2S + Cl2   2HCl + S

3Cl2 + 2NH3 à N2 + 6HCl
Cl2 + SO2 + 2H2O à H2SO4 + 2HCl
d. Cl2 còn tham gia phản ứng với vai trò vừa là chất ôxihóa, vừa là chất khử.
Tác dụng với nuớc
Khi hoà tan vào nước , một phần Clo tác dụng (Thuận nghịch)
0

Cl 2 + H2O ƒ HCl + HClO ( Axit hipoclorơ)
Axit hipoclorơ có tính oxy hoá mạnh, nó phá hửy các màu vì thế nước clo hay clo
ẩm có tính tẩy màu do.
Tác dụng với dung dịch bazơ
Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O ( nước javel)
2Cl2 + 2Ca(OH)2 → Ca(ClO)2 + CaCl2 + H2O
t0

3Cl2 + 6KOH   KClO3 + 5KCl + 3H2O
e. Tác dụng với muối
Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2
Cl2 + 2FeCl2 → 2FeCl3
3Cl2 + 6FeSO4 → 2Fe2(SO4)3 + 2FeCl3
Cl2 + 2KI → 2KCl + I2
f.Phản ứng thế, phản ứng cộng, phản ứng phân huỷ với một số hợp chất hữu cơ
aùkt
  CH3Cl + HCl
CH4 + Cl2  
CH2=CH2 + Cl2 → CH2Cl – CH2Cl
C2H2 + Cl2 → 2C + 2HCl
2.Điều chế : Nguyên tắc là khử các hợp chất Cl- tạo Cl0
a. Trong phòng thí nghiệm
Cho HCl đậm đặc tác dụng với các chất ôxihóa mạnh

2KMnO4 + 16HCl   2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2  + 8H2O
0

t
MnO2 + 4HCl   MnCl2 + Cl2  + 2H2O
KClO3 + 6HCl → KCl + 3H2O + 3Cl2
b. Trong công nghiệp: dùng phương pháp điện phân
ñpdd/mnx

2NaCl + 2H2O     H2  + 2NaOH + Cl2 ...
Chương 5 : NHÓM HALOGEN
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
I. Vị trí trong bảng HTTH các nguyên tố.
Gồm các nguyên tố
9
F
17
Cl
35
Br
53
I
85
At. Phân tử dạng X
2
như F
2
khí màu
lục nhạt, Cl
2
khí màu vàng lục, Br
2
lỏng màu nâu đỏ, I
2
tinh thể tím.
Dễ nhận thêm một electron để đạt cấu hình bền vững của khí hiếm
X + 1e à X
-
(X : F , Cl , Br , I )
F độ âm điện lớn nhất , chỉ có số oxi hoá –1. Các halogen còn lại ngoài số oxi
hoá –1 còn có số oxi hoá dương như +1 , +3 , +5 , +7
Tính tan của muối bạc AgF AgCl AgBr AgI
tan nhiều trắng vàng lục vàng đậm
II. CLO
Trong tự nhiên Clo có 2 đồng vị
35
17
Cl (75%) và
37
17
Cl (25%)
M
Cl
=35,5
Là chất khí, màu vàng , mùi xốc , độc và nặng hơn không khí.
Cl
2
có một liên kết cộng hóa trị, dễ dàng tham gia phản ứng,là một chất oxihóa mạnh.
Tham gia các phản ứng Clo là chất oxyhoá , tuy nhiên clo cũng có khả năng đóng vai trò
là chất khử.
1.Tính chất hoá học
a. Tác dụng với kim loại : (đa số kim loại t
0
để khơi màu phản ứng) tạo muối
clorua ( có hoá trị cao nhất )
2Na + Cl
2
0
t
2NaCl
2Fe + 3Cl
2
0
t
2FeCl
3
Cu + Cl
2
0
t
CuCl
2
b. Tác dụng với phim kim(cần có nhiệt độ hoặc có ánh sáng)
H
2
+ Cl
2
as
2HCl
Cl
2
+ 2S à S
2
Cl
2
2P + 3Cl
2
0
t
2PCl
3
Cl
2
không tác dụng trực tiếp với O
2
.
c. Tác dụng với một só hợp chất có tính khử:
H
2
S + Cl
2
0
t
2HCl + S
Hóa học 10 nâng cao chương 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hóa học 10 nâng cao chương 5 - Người đăng: Nguyễn Triệu Bình
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Hóa học 10 nâng cao chương 5 9 10 231