Ktl-icon-tai-lieu

Hóa học 12

Được đăng lên bởi Du Mẫn
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1158 lần   |   Lượt tải: 0 lần
kiÓm tra 1 tiÕt

Trêng THPT TÜnh Gia 3

Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lớp: 12C. . .
§¸p ¸n
1 2 3

4

5

6

7

8

9

Mã đề: 1

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Câu 1. Khi lên men 1 tấn ngô chứa 65% tinh bột thì khối lượng ancol etylic thu được là bao nhiêu? Biết hiệu
suất phản ứng lên men đạt 80%.
A. 290 kg
B. 300 kg
C. 350 kg
D. .295,3 kg
Câu 2. Ñoát hoaøn toaøn 7,4 g este ñôn chaát X thu ñöôïc 6,72 lit CO2 vaø 5,4 g H2O. CTPT cuûa X laø:
A. C4H8O2
B. C3H6O2
C. C4H6O2
D. C3H4O2
Câu 3. Cho 1,80 gam glucozơ phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 (dư) thì khối lượng Ag thu được
là:
A. .2,16 gam
B. 3,24 gam
C. 6,48 gam
D. .4,32 gam
Câu 4. Đun nóng 6,0 gam CH3COOH với 6,0 gam C2H5OH ( có H2SO4 làm xúc tác, hiệu suất phản ứng este
hoá bằng 50%). Khối lượng este tạo thành là:
A. .8,8 gam
B. 4,4 gam
C. 5,2 gam
D. 6,0 gam
Câu 5. Khi thủy phân bất kỳ chất béo nào cũng thu được
A. axit panmitic.
B. axit oleic.
C. glixerol.
D. axit stearic.
Câu 6. Phản ứng nào sau đây không được dùng để điều chế xà phòng?
A. Đun nóng chất béo với dung dịch kiềm.
B. Đun nóng glixerol với các axit béo.
C. Đun nóng axit béo với dung dịch kiềm.
D. Đun nóng tristearin với dung dịch kiềm.
Câu 7. - Một este có CTPT là C3H6O2 có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc với dd AgNO3/NH3. CTCT thu
gọn của este đó là :
A. HCOOC2H5
B. HCOOC3H7C. CH3COOCH3
D. C2H5COOCH3
Câu 8. Bệnh nhân phải tiếp đường (tiêm hoặc truyền dung dịch đường vào tĩnh mạch),đó là loại đường nào?
A. Saccarozơ
B. .Fructozơ
C. .Glucozơ
D. Mantozơ
Khi
thuû
ph©n
Etyl
fomat
trong
dd
NaOH
th×
s¶n
phÈm
cña
ph¶n
øng
lµ:
Câu 9.
A. CH3COONa vµ CH3OH
B. HCOONa vµ C2H5OH
C
H
COOH
vµ
CH
OH
3
C. 2 5
D. HCOOH vµ C2H5OH
Câu 10. Cho caùc chaát dung dòch saccarozô; glixerol ; ancol etylic; natri axetat; axit axetic. Soá chaát phaûn öùng
ñöôïc vôùi Cu(OH)2 ôû nhieät ñoä thöôøng laø:
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Câu 11. Có 3 lọ đựng 3 chất bột màu trắng sau: Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ. Bằng cách nào trong các cách
sau có thể nhận biết các chất trên tiến hành theo trình tự sau:
A. .Dùng iot, dd AgNO3/NH3.
B. .Hoà tan vào nước, vài giọt dd H2SO4 đun nóng, dd AgNO3/NH3.
C. .Dùng vài giọt dd H2SO4 đun nóng, dd AgNO3/NH3.
D. .Hoà tan vào H2O, dùng iot.
Câu 12 .Phân tử khối trung bình của xenlulozơ trong sợi bông là 1.750.000 đ.v.C và trong sợi gai là 5.900.000
đ.v.C. Số mắc xích C6H10O5 có trong các loại sợi trên lần lượt là:
A. 10802 và 36420
B. 1080 và 3642
C. 10280 và 34620 D. 1028 và...
Trêng THPT TÜnh Gia 3
kiÓm tra 1 tiÕt
Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lớp: 12C. . .
§¸p ¸n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Câu 1. Khi lên men 1 tấn ngô chứa 65% tinh bột thì khối lượng ancol etylic thu được là bao nhiêu? Biết hiệu
suất phản ứng lên men đạt 80%.
A. 290 kg B. 300 kg C. 350 kg D. .295,3 kg
Câu 2.
Ñoát hoaøn toaøn 7,4 g este ñôn chaát X thu ñöôïc 6,72 lit CO
2
vaø 5,4 g H
2
O. CTPT cuûa X laø:
A.
C
4
H
8
O
2
B.
C
3
H
6
O
2
C.
C
4
H
6
O
2
D.
C
3
H
4
O
2
Câu 3. Cho 1,80 gam glucozơ phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO
3
/NH
3
(dư) thì khối lượng Ag thu được
là:
A. .2,16 gam B. 3,24 gam C. 6,48 gam D. .4,32 gam
Câu 4.
Đun nóng 6,0 gam CH
3
COOH với 6,0 gam C
2
H
5
OH ( có H
2
SO
4
làm xúc tác, hiệu suất phản ứng este
hoá bằng 50%). Khối lượng este tạo thành là:
A. .8,8 gam B. 4,4 gam C. 5,2 gam D. 6,0 gam
Câu 5. Khi thủy phân bất kỳ chất béo nào cũng thu được
A. axit panmitic. B. axit oleic. C. glixerol. D. axit stearic.
Câu 6.
Phản ứng nào sau đây không được dùng để điều chế xà phòng?
A. Đun nóng chất béo với dung dịch kiềm. B. Đun nóng glixerol với các axit béo.
C. Đun nóng axit béo với dung dịch kiềm. D. Đun nóng tristearin với dung dịch kiềm.
Câu 7. - Một este có CTPT là C
3
H
6
O
2
có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc với dd AgNO
3
/NH
3
. CTCT thu
gọn của este đó là :
A. HCOOC
2
H
5
B. HCOOC
3
H
7
C. CH
3
COOCH
3
D. C
2
H
5
COOCH
3
Câu 8. Bệnh nhân phải tiếp đường (tiêm hoặc truyền dung dịch đường vào tĩnh mạch),đó là loại đường nào?
A. Saccarozơ B. .Fructozơ C. .Glucozơ D. Mantozơ
Câu 9.
Khi thuû ph©n Etyl fomat trong dd NaOH th× s¶n phÈm cña ph¶n øng lµ:
A.
CH
3
COONa vµ CH
3
OH
B.
HCOONa vµ C
2
H
5
OH
C.
C
2
H
5
COOH vµ CH
3
OH
D.
HCOOH vµ C
2
H
5
OH
Câu 10.
Cho caùc chaát dung dòch saccarozô; glixerol ; ancol etylic; natri axetat; axit axetic. Soá chaát phaûn öùng
ñöôïc vôùi Cu(OH)
2
ôû nhieät ñoä thöôøng laø:
A.
2 B.
3
C.
4
D.
5
Câu 11. Có 3 lọ đựng 3 chất bột màu trắng sau: Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ. Bằng cách nào trong các cách
sau có thể nhận biết các chất trên tiến hành theo trình tự sau:
A. .Dùng iot, dd AgNO
3
/NH
3
.
B. .Hoà tan vào nước, vài giọt dd H
2
SO
4
đun nóng, dd AgNO
3
/NH
3
.
C. .Dùng vài giọt dd H
2
SO
4
đun nóng, dd AgNO
3
/NH
3
.
D. .Hoà tan vào H
2
O, dùng iot.
Câu 12 .Phân tử khối trung bình của xenlulozơ trong sợi bông là 1.750.000 đ.v.C và trong sợi gai là 5.900.000
đ.v.C. Số mắc xích C
6
H
10
O
5
có trong các loại sợi trên lần lượt là:
A. 10802 và 36420 B. 1080 và 3642 C. 10280 và 34620 D. 1028 và 3462
Câu 13.
Cho 18,5 gam este ®¬n chøc t¸c dông võa ®ñ víi 500 ml dd KOH 0,5M. CTPT cña este lµ:
A.
. CH
3
COOC
3
H
7
B.
HCOOC
2
H
5
C.
HCOOCH
3
D.
CH
3
COOC
2
H
5
Câu 14.
Soá ñoàng phaân coù coâng thöùc phaân töû C
4
H
8
O
2
thoûa maõn ñieàu kieän taùc duïng vôùi dung dòch NaOH,
khoâng taùc duïng vôùi Na laø:
A.
5
B.
6
C.
3
D.
4
Câu 15.
Xaø phoøng hoùa hoaøn toaøn 8,8 gam etyl axetat baèng 500 ml dung dòch NaOH 0,2M. Sau khi phaûn öùng
xong, coâ caïn dung dòch thu ñöôïc chaát raén khan coù khoái löôïng laø:
A. 4,2 gam B. 9,6 gam C. 8,2 gam D. 6,8 gam
Câu 16. Fructozơ không phản ứng được với chất nào sau đây?
A. Br
2
B. .AgNO
3
/NH
3
(t
0
)
C. Cu(OH)
2
/NaOH (t
0
) D. H
2
(Ni/t
0
)
Mã đề: 1
Hóa học 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hóa học 12 - Người đăng: Du Mẫn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Hóa học 12 9 10 137