Ktl-icon-tai-lieu

Hóa học 8

Được đăng lên bởi Quan Chelsea
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 486 lần   |   Lượt tải: 0 lần
200 BÀI TẬP CHỌN LỌC HÓA HỌC
TRUNG HỌC CƠ SỞ
Bμi 1
1.
a.
b.
c.
d.
e.
2.

H·y chØ ra ®©u lμ vËt thÓ, ®©u lμ chÊt trong c¸c c©u sau
H¬i n−íc ng−ng tô thμnh c¸c ®¸m m©y dÇy ®Æc
§äc bê biÓn Qu¶ng B×nh cã nh÷ng b·i c¸t tr¾ng.
B×nh nμy ®ùng n−íc, cßn b×nh kia ®ùng r−îu.
S«ng cÇu n−íc ch¶y l¬ th¬.
C¸i lä hoa lμm b»ng lä hoa trong suèt
H·y kÓ 20 lo¹i ®å vËt (vËt thÓ) kh¸c nhau ®−îc lμm tõ 1 chÊt vμ 1 lo¹i ®å
vËt ®−îc lμm tõ 5 chÊt kh¸c nhau.

Bμi 2:
1. H·y ph©n biÖt c¸c kh¸i niÖm sau ®©y, cho thÝ dô minh ho¹
a- §¬n chÊt vμ hîp chÊt
b- Nguyªn chÊt vμ hçn hîp
c- T¹p ch¸t vμ chÊt tinh khiÕt
2. H·y kÓ c¸c ph−¬ng ph¸p vËt lý d¬n gi¶n ®Ó t¸ch c¸c chÊt ra khái
hçn hîp cña chóng.
3. Em hiÓu nh− thÕ nμo khi ng−êi ta nãi: “n−íc m¸y B¾c Ninh rÊt
s¹ch”, “®−êng kÝnh nguyªn chÊt”, “muèi ¨n tinh khiÕt”, “kh«ng khÝ
trong lμnh”
Bμi 3:
1. C¨n cø vμo c¸c ®Æc ®iÓm g× ®Ó chia c¸c nguyªn tè ho¸ häc thμnh kim lo¹i
vμ phi kim?
2. ThÕ nμo lμ d¹ng thï h×nh? H·y kÓ c¸c d¹ng thï h×nh cña: Cacbon,
Photpho, Oxi.
3. KÓ 3 lo¹i hîp chÊt kh¸c nhau, mçi hîp chÊt gåm 4 nguyªn tè phi kim.
Bμi 4:
1. Ho¸ trÞ lμ g×? ho¸ trÞ cña 1 nguyªn tè ®−îc quy ®Þnh nh− thÕ nμo?
2. Ph¸t biÓu quy t¾c ho¸ trÞ? ¸p dông ®Ó tÝnh ho¸ trÞ cña c¸c nguyªn tè trong
c¸c hîp chÊt nh− thÕ nμo?
3. H·y kÓ c¸c kim lo¹i(theo thø tù d·y ho¹t ®éng), phi kim vμ ho¸ trÞ th−êng
gÆp cña nã.
Bμi 5
1. Gèc axit lμ g×? H·y kÓ tªn tÊt c¶ c¸c gèc axit quen thuéc vμ ho¸ trÞ cña
chóng. T¹i sao nhãm –OH cã hãa trÞ I?
2. TÝnh ho¸ trÞ cña c¸c nguyªn tè trong c¸c hîp chÊt sau:
Na2SO4; BaCO3; NaHSO3; Ca(H2PO4)2; Mg(ClO4)2; Fe3O4
3. ViÕt c«ng thøc ph©n tö cña c¸c chÊt sau: L−u huúnh (IV) oxit; B¹c Sunfua;
S¾t (II) hidrocacbonat; Magie photphat; nh«m nitrat; KÏm Clorua.
Bμi 6:
Nh÷ng hiÖn t−îng d−íi ®©y lμ hiÖn t−îng vËt lý hay hiÖn t−îng ho¸ häc
1. VÒ mïa hÌ vμnh xe ®¹p b»ng s¾t bÞ han gØ nhanh h¬n mïa ®«ng
2. MÆt trêi mäc, s−¬ng b¾t ®Çu tan dÇn
 

Trang 1 

3. Ch¸y rõng ë In®«nexia g©y « nhiÔm rÊt lín cho m«i tr−êng.
4. HiÖu øng nhμ kÝnh (do CO2 tÝch tô trong khÝ quyÓn) lμm cho tr¸i ®Êt Êm
lªn
5. “Ma tr¬i” lμ ¸nh s¸ng xanh (ban ®ªm) do photphin (PH3) ch¸y trong
kh«ng khÝ.
6. §Ìn tÝn hiÖu chuyÓn tõ mμu xanh sang vμng råi ®á, cÇn ph¶i dõng l¹i gÊp.
7. GiÊy quú tÝm khi nhóng vμo dung dÞch axit bÞ chuyÓn thμnh mμu ®á.
8. Khi ®èt ch¸y than, cñi sinh ra nhiÒu khÝ ®éc: CO, SO2 g©y « nhiÔm m«i
tr−êng.
9. C¸c qu¶ bãng bay lªn trêi råi næ tung
10. Khi ®ung nãng, lóc ®Çu ®−êng ch¶y láng, sau ®ã ch¸y khÐt.
Bμi 7:
1. Lμm thÕ nμo ®Ó biÕt ®−îc 1 hî...
http://hoahocsp.tk Trang1
200 BÀI TP CHN LC HÓA HC
TRUNG HC CƠ S
Bμi 1
1. H·y chØ ra ®©u lμ vËt thÓ, ®©u lμ chÊt trong c¸c c©u sau
a. H¬i níc ngng tô thμnh c¸c ®¸m m©y dÇy ®Æc
b. §äc bê biÓn Qu¶ng B×nh cã nh÷ng b·i c¸t tr¾ng.
c. B×nh nμy ®ùng níc, cßn b×nh kia ®ùng rîu.
d. S«ng cÇu níc ch¶y l¬ th¬.
e. C¸i lä hoa lμm b»ng lä hoa trong suèt
2. H·y kÓ 20 lo¹i ®å vËt (vËt thÓ) kh¸c nhau ®îc lμm tõ 1 chÊt vμ 1 lo¹i ®å
vËt ®îc lμm tõ 5 chÊt kh¸c nhau.
Bμi 2:
1. H·y ph©n biÖt c¸c kh¸i niÖm sau ®©y, cho thÝ dô minh ho¹
a- §¬n chÊt vμ hîp chÊt
b- Nguyªn chÊt vμ hçn hîp
c- T¹p ch¸t vμ chÊt tinh khiÕt
2. H·y kÓ c¸c ph¬ng ph¸p vËt lý d¬n gi¶n ®Ó t¸ch c¸c chÊt ra khái
hçn hîp cña chóng.
3. Em hiÓu nh thÕ nμo khi ngêi ta nãi:níc m¸y B¾c Ninh rÊt
s¹ch”, “®êng kÝnh nguyªn chÊt”, “muèi ¨n tinh khiÕt”, “kh«ng khÝ
trong lμnh”
Bμi 3:
1. C¨n cø vμo c¸c ®Æc ®iÓm g× ®Ó chia c¸c nguyªn tè ho¸ häc thμnh kim lo¹i
vμ phi kim?
2. ThÕ nμo lμ d¹ng thï h×nh? H·y kÓ c¸c d¹ng thï h×nh cña: Cacbon,
Photpho, Oxi.
3. KÓ 3 lo¹i hîp chÊt kh¸c nhau, mçi hîp chÊt gåm 4 nguyªn tè phi kim.
Bμi 4:
1. Ho¸ trÞ lμ g×? ho¸ trÞ cña 1 nguyªn tè ®îc quy ®Þnh nh thÕ nμo?
2. Ph¸t biÓu quy t¾c ho¸ trÞ? ¸p dông ®Ó tÝnh ho¸ trÞ cña c¸c nguyªn tè trong
c¸c hîp chÊt nh thÕ nμo?
3. H·y kÓ c¸c kim lo¹i(theo thø tù d·y ho¹t ®éng), phi kim vμ ho¸ trÞ thêng
gÆp cña nã.
Bμi 5
1. Gèc axit lμ g×? H·y kÓ tªn tÊt c¶ c¸c gèc axit quen thuéc vμ ho¸ trÞ cña
chóng. T¹i sao nhãm –OH cã hãa trÞ I?
2. TÝnh ho¸ trÞ cña c¸c nguyªn tè trong c¸c hîp chÊt sau:
Na
2
SO
4
; BaCO
3
; NaHSO
3
; Ca(H
2
PO
4
)
2
; Mg(ClO
4
)
2
; Fe
3
O
4
3. ViÕt c«ng thøc ph©n tö cña c¸c chÊt sau: Lu huúnh (IV) oxit; B¹c Sunfua;
S¾t (II) hidrocacbonat; Magie photphat; nh«m nitrat; KÏm Clorua.
Bμi 6:
Nh÷ng hiÖn tîng díi ®©y lμ hiÖn tîng vËt lý hay hiÖn tîng ho¸ häc
1. VÒ mïa hÌ vμnh xe ®¹p b»ng s¾t bÞ han gØ nhanh h¬n mïa ®«ng
2. MÆt trêi mäc, s¬ng b¾t ®Çu tan dÇn
Hóa học 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hóa học 8 - Người đăng: Quan Chelsea
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Hóa học 8 9 10 413