Ktl-icon-tai-lieu

hóa học hữu cơ

Được đăng lên bởi Chỉ Là Quá Khứ
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 3303 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài tập chương 1

Phạm Huy Quang

CHƯƠNG1: ESTE - LIPIT
CÁC DẠNG BÀI TẬP:
1. Tìm CTPT dựa vào phản ứng cháy:
Ví dụ 1: Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam hỗn hợp hai este đồng phân, thu được 6,72 lít CO2 ( ở đktc) và 5,4 gam
H2O. CTPT của hai este là
A. C3H6O2
B. C2H4O2
C. C4H6O2
D. C4H8O2
GiẢI: n C = n CO2 = 0,3 (mol); n H = 2 n H2O = 0,6 (mol); n O = (7,4 – 0,3.12 – 0,6.1)/16 = 0,2 (mol).
Ta có: n C : n H : n O = 3 : 6 : 2. CTĐG đồng thời cũng là CTPT của hai este là C3H6O2.
Chọn đáp án A.
2. Tìm CTCT thu gọn của các đồng phân este:
Ví dụ 2: Số đồng phân este của C4H8O2 là:
A. 4
B. 5.
C. 6.
D. 7.
GIẢI: Các đồng phân este của C4H8O2 có CTCT thu gọn là:HCOOCH2CH2CH3;HCOOCH(CH3)2;
CH3COOC2H5; C2H5COOCH3.
Chọn đáp án A.
Ví dụ 3: Một este có CTPT là C4H6O2, khi thủy phân trong môi trường axit thu được axetanđehit. CTCT thu gọn
của este là:
A. HCOOCH=CHCH3
B. CH2=CHCOOCH3.
C. CH3COOCH=CH2.
D. HCOOC(CH3)=CH2
GIẢI: CH2=CHOH không bền bị phân hủy thành CH3CHO( axetanđehit).
Chọn đáp án C.
3. Tìm CTCT của este dựa vào phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm:
Ghi nhớ: Khi xà phòng hóa một este
* cho một muối và một ancol đơn chức(anđehit hoặc xeton) thì este đơn chức: RCOOR’.
*cho một muối và nhiều ancol thì este đa chức: R(COO R )a( axit đa chức)
*cho nhiều muối và một ancol thì este đa chức: ( R COO)aR ( ancol đa chức)
*cho hai muối và nước thì este có dạng: RCOOC6H4R’.
Ví dụ 4: Xà phòng hóa hoàn toàn 22,2 gam hỗn hợp hai este đơn chức, no, mạch hở là đồng phân của nhau cần
dùng 300 ml NaOH 1M. Công thức cấu tạo của hai este là:
A. CH3COOC2H5 và C2H5COOCH3.
B. HCOOC2H5 và CH3COOCH3.
C. CH3COOC2H3 và C2H3COOCH3.
D. C2H5COOC2H5 và CH3COOC3H7.
GIẢI: CTPT của este no, đơn chức mạch hở là CnH2nO2 ( n ≥ 2).
Ta có: n este = n NaOH = 1.0,3 = 0,3 ( mol) ⇒ Meste = 22,2/0,3 = 74 ⇒ 14 n + 32 = 74 ⇒ n = 3.
Chọn đáp án B.
Ví dụ 5: Xà phòng hóa một hợp chất có công thức phân tử C10H14O6 trong dung dịch NaOH (dư)
thu được glixerol và hỗn hợp gồm ba muối ( không có đồng phân hình học). Công thức của ba muối đó là:
A. CH2=CH-COONa, HCOONa và CH C-COONa.
B. CH3-COONa, HCOONa và CH3-CH=CH-COONa.
C. HCOONa, CH C-COONa và CH3-CH2-COONa.
D. CH2=CH-COONa, CH3-CH2-COONa và HCOONa.
( Trích “TSĐH A – 2009” )
GIẢI: CTTQ của este là ( RCOO ) 3 C 3 H 5 .Phản ứng:
( R COO)3C3H5 +3NaOH → 3 R COONa + C3H5(OH)3. Ta có: tổng 3 gốc axit là C4H9.
Chọn đáp án D.
Ví dụ 6: Xà phòng hóa 2,76 gam một este X bằng dung dịch NaOH vừa đủ, thu được 4,44 gam hỗn hợp hai muối
của natri. Nung nóng hai muối này trong oxi...
Bài tập chương 1 Phạm Huy Quang
CHƯƠNG1: ESTE - LIPIT
CÁC DẠNG BÀI TẬP:
1. Tìm CTPT dựa vào phản ứng cháy:
Ví dụ 1: Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam hỗn hợp hai este đồng phân, thu được 6,72 lít CO
2
( ở đktc) và 5,4 gam
H
2
O. CTPT của hai este là
A. C
3
H
6
O
2
B. C
2
H
4
O
2
C. C
4
H
6
O
2
D. C
4
H
8
O
2
GiẢI: n
C
= n
CO2
= 0,3 (mol); n
H
= 2 n
H2O
= 0,6 (mol); n
O
= (7,4 – 0,3.12 – 0,6.1)/16 = 0,2 (mol).
Ta có: n
C
: n
H
: n
O
= 3 : 6 : 2. CTĐG đồng thời cũng là CTPT của hai este là C
3
H
6
O
2
.
Chọn đáp án A.
2. Tìm CTCT thu gọn của các đồng phân este:
Ví dụ 2: Số đồng phân este của C
4
H
8
O
2
là:
A. 4 B. 5. C. 6. D. 7.
GIẢI: Các đồng phân este của C
4
H
8
O
2
có CTCT thu gọn là:HCOOCH
2
CH
2
CH
3
;HCOOCH(CH
3
)
2
;
CH
3
COOC
2
H
5
; C
2
H
5
COOCH
3
.
Chọn đáp án A.
Ví dụ 3: Một este có CTPT là C
4
H
6
O
2
, khi thủy phân trong môi trường axit thu được axetanđehit. CTCT thu gọn
của este là:
A. HCOOCH=CHCH
3
B. CH
2
=CHCOOCH
3
.
C. CH
3
COOCH=CH
2
. D. HCOOC(CH
3
)=CH
2
GIẢI: CH
2
=CHOH không bền bị phân hủy thành CH
3
CHO( axetanđehit).
Chọn đáp án C.
3 . Tìm CTCT của este dựa vào phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm:
Ghi nhớ: Khi xà phòng hóa một este
* cho một muối và một ancol đơn chức(anđehit hoặc xeton) thì este đơn chức: RCOOR’.
*cho một muối và nhiều ancol thì este đa chức: R(COO
R
)
a
( axit đa chức)
*cho nhiều muối và một ancol thì este đa chức: (
R
COO)
a
R ( ancol đa chức)
*cho hai muối và nước thì este có dạng: RCOOC
6
H
4
R’.
Ví dụ 4: Xà phòng hóa hoàn toàn 22,2 gam hỗn hợp hai este đơn chức, no, mạch hở là đồng phân của nhau cần
dùng 300 ml NaOH 1M. Công thức cấu tạo của hai este là:
A. CH
3
COOC
2
H
5
và C
2
H
5
COOCH
3
. B. HCOOC
2
H
5
và CH
3
COOCH
3
.
C. CH
3
COOC
2
H
3
và C
2
H
3
COOCH
3
. D. C
2
H
5
COOC
2
H
5
và CH
3
COOC
3
H
7
.
GIẢI: CTPT của este no, đơn chức mạch hở là C
n
H
2n
O
2
( n
2).
Ta có: n
este
= n
NaOH
= 1.0,3 = 0,3 ( mol)
M
este
= 22,2/0,3 = 74
14 n + 32 = 74
n = 3.
Chọn đáp án B.
Ví dụ 5: Xà phòng hóa một hợp chất có công thức phân tử C
10
H
14
O
6
trong dung dịch NaOH (dư)
thu được glixerol và hỗn hợp gồm ba muối ( không có đồng phân hình học). Công thức của ba muối đó là:
A. CH
2
=CH-COONa, HCOONa và CH
C-COONa.
B. CH
3
-COONa, HCOONa và CH
3
-CH=CH-COONa.
C. HCOONa, CH
C-COONa và CH
3
-CH
2
-COONa.
D. CH
2
=CH-COONa, CH
3
-CH
2
-COONa và HCOONa.
( Trích “TSĐH A – 2009” )
GIẢI: CTTQ của este là
533
)( HCCOOR
.Phản ứng:
(
R
COO)
3
C
3
H
5
+3NaOH
3
R
COONa + C
3
H
5
(OH)
3
. Ta có: tổng 3 gốc axit là C
4
H
9
.
Chọn đáp án D.
Ví dụ 6: Xà phòng hóa 2,76 gam một este X bằng dung dịch NaOH vừa đủ, thu được 4,44 gam hỗn hợp hai muối
của natri. Nung nóng hai muối này trong oxi dư, sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được 3,18 gam Na
2
CO
3
, 2,464
lít khí CO
2
( ở đktc) và 0,9 gam nước.Công thức đơn giản cũng là công thức phân tử của X. Vậy CTCT thu gọn
của X là:
A. HCOOC
6
H
5
. B. CH
3
COOC
6
H
5
C. HCOOC
6
H
4
OH. D. C
6
H
5
COOCH
3
GIẢI: Sơ đồ phản ứng: 2,76 gam X + NaOH
4,44 gam muối + H
2
O (1)
4,44 gam muối + O
2
3,18 gam Na
2
CO
3
+ 2,464 lít CO
2
+ 0,9 gam H
2
O (2).
n
NaOH
= 2 n
Na2CO3
= 0,06 (mol); m
NaOH
=0,06.40 = 2,4 (g). m
H2O (1)
=m
X
+m
NaOH
–m
muối
= 0,72 (g)
m
C
(X) = m
C
( CO
2
) + m
C
(Na
2
CO
3
) = 1,68 (g); m
H
(X) = m
H
(H
2
O) – m
H
(NaOH) = 0,12 (g);m
O
(X) = m
X
– m
C
– m
H
= 0,96
(g). Từ đó: n
C
: n
H
: n
O
= 7 : 6 : 3.
Tell: 0935 984 375 – 01647 58 24 26 Trang 1
hóa học hữu cơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hóa học hữu cơ - Người đăng: Chỉ Là Quá Khứ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
hóa học hữu cơ 9 10 625