Ktl-icon-tai-lieu

Hóa học hữu cơ

Được đăng lên bởi thanhrua132
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 799 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tốp 4-DY13A1-Học Viện Quân Y

1

Nắmđượccấut
ạovàtêndanhp
háp

Trìnhbàyđược
hóatínhvàlýtín
h

Mụctiêuhọctậ

Nêuđượccách

p

điềuchế

Trìnhbàyđược
ứngdụng

Tốp 4-DY13A1-Học Viện Quân Y

2

A.Cấutạo
A.Cấutạo

••

HợpchấtcơmagielàHCHCcónguyêntửMagieliênkếttrựctiếpvớinguyêntửcarbontronggốchydro
 cacbon.

•

LiênkếtC-Mgcótínhchấtion

R-MgR‒Mg

ᵟ⁻

Tốp 4-DY13A1-Học Viện Quân Y

ᵟ⁺

3

•

Trongdungmôietherhợpchấtdialkylmagnesitạoliênkếtphốitrívới2nguyêntửoxycủaether.Trongdungdichetherl
oãng( 0.1 M),thuốcthửGrignardtồntạidạngmonomer.Trongdungdịchđậmđặchơn( 0.5-

→

⋰

→

→

⋰

1M)thuốcthửGrignardtồntạidạngdimmer

‒
dimmer

Tốp 4-DY13A1-Học Viện Quân Y

monomer

4

B.Danhpháp
B.Danhpháp
I.Têngốccủahydrocacbon+Magie

•
•
•

(CH3CH2)2Mg:Điethylmagie
(CH2=CH)2Mg:Đivinylmagie
(CH3)2Mg:Đimethylmagie

Tốp 4-DY13A1-Học Viện Quân Y

5

II.Nếuhóatrịcủakimloạingoàiliênkếtvớigốchydrocacbon,cònliênkếtvớihalogenthìđọctheothứtựsau
:
Têngốchydrocacbon+tênkimloại+tênhalogenid

•
•
•

C6H5MgBr: phenylmagiebromid
CH3MgCl: methylmagieclorid
CH3MgI: methylmagieiodid

Tốp 4-DY13A1-Học Viện Quân Y

6

C.TínhchấtvậtlýcủahợpchấtcơMagie
C.TínhchấtvậtlýcủahợpchấtcơMagie
HợpchấtcơmagiecócấutạorấtphứctạpnhưngđểđơngiảnngườitathườngdùngcôngthứcR
MgX(Rlàgốchidrocacbon,Xlàhalogen) dođónóthểhiệntínhchấtvậtlýnhưsau:
1.Làchấtrắn
2.Tínhchấtvậtlýphụthuộcvàomứcđộionhóacủaliênkếtgiữacarbonvàkimloại

Tốp 4-DY13A1-Học Viện Quân Y

7

TrongliênkếtC-M,tínhđiệndươngcủakimloạicànglớnthìmứcđộphâncựccủaC-Mcàngtăng,khinàyClàcựcâmcủalưỡngcực.
→KhảnăngphảnứngcủahợpchấtcơkimtăngtheosựtăngtínhionhóacủahợpchấtC-M

Tínhchấtion, %

LiênkếtC-M

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

C-K
C-Na
C-Li
C-Ca
C-Mg
C-Al
C-Zn
C-Cd
C-Sn
C-Pb
C-Hg

Tốp 4-DY13A1-Học Viện Quân Y

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

51
47
43
43
35
22
18
15
12
12
9

8

→LiênkếtC-Mgcó35%tínhion ởmứctrungbìnhnhỏhơnC-K(51%),C-Na(47%),CLi(43%),C-Ca(43%)nhưnglớnhơnC-Al(22%),CZn(18%).màtínhphảnứngtỉlệthuậnvớitínhioncủaliênkếtC-kimloại

Tốp 4-DY13A1-Học Viện Quân Y

9

Hợpchất

t°c

t°s

Hợpchất

t°c

t°s

 

 

 

 

 

 

CH3CH2Li

95

95,0

(CH3CH2)2Hg

-

159

 

 

 

 

 

 

(CH3)2Mg

24

-

CH3CH2HgI

186,0

-

 

 

 

 

 

 

(CH3)3 Al

0

130,0

CH3CH2HgCl

193,0

40**

 

 

 

 

 

 

CH3AlCl2

73

97-100*

(CH3)3Ga

-19,0

56

 

 

 

 

 

 

(CH3)4Si

-

26,5

(CH3)3In

89,0

89**

 

 

 

 

 

 

(CH3CH2)4Si

-

153,0

(CH3)3Te

38,5

147

 

 

 

 

 

 

(CH3)2Zn

- 42

46,0

(CH3)4Ge

- 88,0

43

 

 

 

 

 

 

(CH3)2Cd

- 4,5

106,0

(CH3)4Sn

- 55,...
Tốp 4-DY13A1 -Học Viện Quân Y 1
Hóa học hữu cơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hóa học hữu cơ - Người đăng: thanhrua132
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Hóa học hữu cơ 9 10 132