Ktl-icon-tai-lieu

Hoá học hữu cơ 12 Luyện thi Đại học

Được đăng lên bởi WayofLife1601
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 3479 lần   |   Lượt tải: 4 lần
GV: Hà Quốc Huy – SĐT: 0988.898.108
Từ Liêm - Hà Nội

CHUYÊN ĐỀ : POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME
Câu 1: Phát biểu nào sau đây đúng ?
A. Polime là hợp chất do nhiều phân tử monome hợp thành.
B. Polime là hợp chất có phân tử khối lớn.
C. Polime là hợp chất có phân tử khối rất lớn do nhiều đơn vị nhỏ liên kết với nhau tạo nên.
D. Các polime đều được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp.
Câu 2: Chọn khái niệm đúng ?
A. Monome là những phân tử nhỏ tham gia phản ứng tạo ra polime.
B. Monome là một mắt xích trong phân tử polime.
C. Monome là các phân tử tạo nên từng mắt xích của polime.
D. Monome là các hợp chất có 2 nhóm chức hoặc có liên kết bội.
Câu 3: Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào không đúng ?
A. Các polime không bay hơi.
B. Đa số polime khó hoà tan trong các dung môi thông thường.
C. Các polime không có nhiệt độ nóng chảy xác định.
D. Các polime đều bền vững dưới tác dụng của axit, bazơ.
Câu 4: Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào không đúng ?
A. Một số chất dẻo là polime nguyên chất.
B. Đa số chất dẻo, ngoài thành phần cơ bản là polime còn có các thành phần khác.
C. Một số vật liệu compozit chỉ là polime.
D. Vật liệu compozit chứa polime và các thành phần khác.
Câu 5: Trong các ý kiến dưới đây, ý kiến nào đúng ?
A. Đất sét nhào nước rất dẻo, có thể ép thành gạch, ngói. Vậy đấy sét nhào nước là chất dẻo.
B. Thạch cao nhào nước rất dẻo, có thể nặn thành tượng. Vậy đó là một chất dẻo.
C. Thuỷ tinh hữu cơ (plexiglas) rất cứng và bền với nhiệt. Vậy đó không phải là chất dẻo.
D. Tính dẻo của chất dẻo chỉ thể hiện trong những điều kiện nhất định. Ở các điều kiện khác,
chất dẻo có thể không dẻo.
Câu 6: Polime nhiệt dẻo có tính chất là :
A. Hoá dẻo khi đun nóng, hoá rắn khi để nguội.
B. Bị phân huỷ khi đun nóng.
C. Trở thành chất lỏng nhớt khi đun nóng, hoá rắn khi để nguội.
D. Hoá dẻo khi đun nóng, phân huỷ khi đun nóng mạnh.
Câu 7: Polime nhiệt rắn có tính chất là :
A. Hoá dẻo khi đun nóng, hoá rắn khi để nguội.
B. Bị phân huỷ khi đun nóng.
C. Trở thành chất lỏng nhớt khi đun nóng, hoá rắn khi để nguội.
D. Hoá dẻo khi đun nóng, phân huỷ khi đun nóng mạnh.
Câu 8: Polime có cấu trúc mạch phân nhánh là :
A. PE.
B. Amilopectin.
C. Glicogen.
D. Cả B và C.
Câu 9: Polime có cấu trúc mạng không gian (mạng lưới) là :
A. PE.
B. Amilopectin.
C. PVC.
D. Nhựa bakelit.
Câu 10: Polistiren không tham gia phản ứng nào trong các phản ứng sau ?
A. Đepolime hoá.
B. Tác dụng với Cl2/ánh sáng.
C. Tác dụng với NaOH (dung dịch).
D. Tác dụng với Cl2 khi có mặt bột sắt.
Câu 11: Cho...
GV: Hà Quốc Huy – SĐT: 0988.898.108
Từ Liêm - Hà Nội
CHUYÊN ĐỀ : POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME
Câu 1: Phát biểu nào sau đây đúng ?
A. Polime là hợp chất do nhiều phân tử monome hợp thành.
B. Polime là hợp chất có phân tử khối lớn.
C. Polime là hợp chất có phân tử khối rất lớn do nhiều đơn vị nhỏ liên kết với nhau tạo nên.
D. Các polime đều được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp.
Câu 2: Chọn khái niệm đúng ?
A. Monome là những phân tử nhỏ tham gia phản ứng tạo ra polime.
B. Monome là một mắt xích trong phân tử polime.
C. Monome là các phân tử tạo nên từng mắt xích của polime.
D. Monome là các hợp chất có 2 nhóm chức hoặc có liên kết bội.
Câu 3: Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào không đúng ?
A. Các polime không bay hơi.
B. Đa số polime khó hoà tan trong các dung môi thông thường.
C. Các polime không có nhiệt độ nóng chảy xác định.
D. Các polime đều bền vững dưới tác dụng của axit, bazơ.
Câu 4: Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào không đúng ?
A. Một số chất dẻo là polime nguyên chất.
B. Đa số chất dẻo, ngoài thành phần cơ bản là polime còn có các thành phần khác.
C. Một số vật liệu compozit chỉ là polime.
D. Vật liệu compozit chứa polime và các thành phần khác.
Câu 5: Trong các ý kiến dưới đây, ý kiến nào đúng ?
A. Đất sét nhào nước rất dẻo, có thể ép thành gạch, ngói. Vậy đấy sét nhào nước là chất dẻo.
B. Thạch cao nhào nước rất dẻo, có thể nặn thành tượng. Vậy đó là một chất dẻo.
C. Thuỷ tinh hữu cơ (plexiglas) rất cứng và bền với nhiệt. Vậy đó không phải là chất dẻo.
D. Tính dẻo của chất dẻo chỉ thể hiện trong những điều kiện nhất định. các điều kiện khác,
chất dẻo có thể không dẻo.
Câu 6: Polime nhiệt dẻo có tính chất là :
A. Hoá dẻo khi đun nóng, hoá rắn khi để nguội.
B. Bị phân huỷ khi đun nóng.
C. Trở thành chất lỏng nhớt khi đun nóng, hoá rắn khi để nguội.
D. Hoá dẻo khi đun nóng, phân huỷ khi đun nóng mạnh.
Câu 7: Polime nhiệt rắn có tính chất là :
A. Hoá dẻo khi đun nóng, hoá rắn khi để nguội.
B. Bị phân huỷ khi đun nóng.
C. Trở thành chất lỏng nhớt khi đun nóng, hoá rắn khi để nguội.
D. Hoá dẻo khi đun nóng, phân huỷ khi đun nóng mạnh.
Câu 8: Polime có cấu trúc mạch phân nhánh là :
A. PE. B. Amilopectin. C. Glicogen. D. Cả B và C.
Câu 9: Polime có cấu trúc mạng không gian (mạng lưới) là :
A. PE. B. Amilopectin. C. PVC. D. Nhựa bakelit.
Câu 10: Polistiren không tham gia phản ứng nào trong các phản ứng sau ?
A. Đepolime hoá. B. Tác dụng với Cl2/ánh sáng.
C. Tác dụng với NaOH (dung dịch). D. Tác dụng với Cl2 khi có mặt bột sắt.
Câu 11: Cho các polime : tằm, nilon-6,6, nilon-6, nilon-7, PPF, PVA, PE. Số chất tác dụng được
với dung dịch NaOH khi đun nóng là :
A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.
Câu 12: Polime (–CH2–CHOH–)n sản phẩm của phản ứng trùng hợp sau đó thuỷ phân trong môi
trường kiềm của monome nào sau đây ?
A. CH2=CH–COOCH3. B. CH3COOCH=CH2.
C. C2H5COOCH2CH=CH2. D. CH2=CHCOOCH2CH=CH2.
Câu 13: Polime nào tạo thành sau phản ứng khâu mạch ?
1
Hoá học hữu cơ 12 Luyện thi Đại học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoá học hữu cơ 12 Luyện thi Đại học - Người đăng: WayofLife1601
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Hoá học hữu cơ 12 Luyện thi Đại học 9 10 264