Ktl-icon-tai-lieu

Hoá học hữu cơ 12 Luyện thi Đại học

Được đăng lên bởi WayofLife1601
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 3043 lần   |   Lượt tải: 3 lần
GV: Hà Quốc Huy – SĐT: 0988.898.108
Từ Liêm - Hà Nội

CHUYÊN ĐỀ : CACBOHIĐRAT
Câu 1: Trong các nhận xét sau đây, nhận xét nào đúng ?
A. Tất cả các chất có công thức Cn(H2O)m đều là cacbohiđrat.
B. Tất cả cacbohiđrat đều có công thức chung Cn(H2O)m.
C. Đa số cacbohiđrat có công thức chung Cn(H2O)m.
D. Phân tử cacbohiđrat đều có 6 nguyên tử cacbon.
Câu 2: Có mấy loại cacbohiđrat quan trọng ?
A. 1 loại.
B. 2 loại.
C. 3 loại.
D. 4 loại.
Câu 3: Nguyên tắc phân loại cacbohiđrat là dựa vào
A. tên gọi.
B. tính khử.
C. tính oxi hoá.
D. phản ứng thuỷ phân.
Câu 4: Về cấu tạo, cacbohiđrat là những hợp chất
A. hiđrat của cacbon.
B. polihiđroxicacboxyl và dẫn xuất của chúng.
C. polihiđroxieteanđehit.
D. polihiđroxicacbonyl và dẫn xuất của chúng.
Câu 5: Glucozơ không thuộc loại
A. hợp chất tạp chức. B. cacbohiđrat.
C. monosaccarit.
D. đisaccarit.
Câu 6: Saccarozơ và fructozơ đều thuộc loại
A. monosaccarit.
B. đisaccarit.
C. polisaccarit.
D. cacbohiđrat.
Câu 7: Glucozơ và mantozơ đều không thuộc loại
A. monosaccarit.
B. đisaccarit.
C. polisaccarit.
D. cacbohiđrat.
Câu 8: Tinh bột và xenlulozơ đều không thuộc loại
A. monosaccarit.
B. gluxit.
C. polisaccarit.
D. cacbohiđrat.
Câu 9: Trong dung dịch nước, glucozơ chủ yếu tồn tại dưới dạng
A. mạch hở.
B. vòng 4 cạnh.
C. vòng 5 cạnh.
D. vòng 6 cạnh.
Câu 10: Glucozơ có 2 dạng vòng là α và β, nhiệt độ nóng chảy của 2 dạng này như thế nào ?
A. như nhau.
B. α nóng chảy trước β.
C. β nóng chảy trước α.
D. cả 2 đều thăng hoa và không có nhiệt độ nóng chảy xác định.
Câu 11: Mô tả nào dưới đây không đúng với glucozơ ?
A. Chất rắn, màu trắng, tan trong nước, có vị ngọt.
B. Có mặt trong hấu hết các bộ phận của cây và trong quả chín.
C. Còn có tên là đường nho.
D. Có 0,1% trong máu người.
Câu 12: Bệnh nhân phải tiếp đường (truyền dung dịch đường vào tĩnh mạch), đó là loại đường nào ?
A. Glucozơ.
B. Mantozơ.
C. Saccarozơ.
D. Fructozơ.
Câu 13: Khi nào bệnh nhân được truyền trực tiếp dung dịch glucozơ (còn được gọi với biệt danh
“huyết thanh ngọt”).
A. Khi bệnh nhân có lượng glucozơ trong máu > 0,1%.
B. Khi bệnh nhân có lượng glucozơ trong máu < 0,1%.
C. Khi bệnh nhân có lượng glucozơ trong máu = 0,1%.
D. Khi bệnh nhân có lượng glucozơ trong máu từ 0,1% đến 0,2%.
Câu 14: Tính chất của glucozơ là : kết tinh (1), có vị ngọt (2), ít tan trong nước (3), thể hiện tính chất
của poliancol (4), thể hiện tính chất của axit (5), thể hiện tính chất của anđehit (6), thể hiện tính chất
của ete (7). Những tính chất đúng là :
A. (1), (2), (4), (6).
B. (1),...
GV: Hà Quốc Huy – SĐT: 0988.898.108
Từ Liêm - Hà Nội
CHUYÊN ĐỀ : CACBOHIĐRAT
Câu 1: Trong các nhận xét sau đây, nhận xét nào đúng ?
A. Tất cả các chất có công thức Cn(H2O)m đều là cacbohiđrat.
B. Tất cả cacbohiđrat đều có công thức chung Cn(H2O)m.
C. Đa số cacbohiđrat có công thức chung Cn(H2O)m.
D. Phân tử cacbohiđrat đều có 6 nguyên tử cacbon.
Câu 2: Có mấy loại cacbohiđrat quan trọng ?
A. 1 loại. B. 2 loại. C. 3 loại. D. 4 loại.
Câu 3: Nguyên tắc phân loại cacbohiđrat là dựa vào
A. tên gọi. B. tính khử. C. tính oxi hoá. D. phản ứng thuỷ phân.
Câu 4: Về cấu tạo, cacbohiđrat là những hợp chất
A. hiđrat của cacbon. B. polihiđroxicacboxyl và dẫn xuất của chúng.
C. polihiđroxieteanđehit. D. polihiđroxicacbonyl và dẫn xuất của chúng.
Câu 5: Glucozơ không thuộc loại
A. hợp chất tạp chức. B. cacbohiđrat. C. monosaccarit. D. đisaccarit.
Câu 6: Saccarozơ và fructozơ đều thuộc loại
A. monosaccarit. B. đisaccarit. C. polisaccarit. D. cacbohiđrat.
Câu 7: Glucozơ và mantozơ đều không thuộc loại
A. monosaccarit. B. đisaccarit. C. polisaccarit. D. cacbohiđrat.
Câu 8: Tinh bột và xenlulozơ đều không thuộc loại
A. monosaccarit. B. gluxit. C. polisaccarit. D. cacbohiđrat.
Câu 9: Trong dung dịch nước, glucozơ chủ yếu tồn tại dưới dạng
A. mạch hở. B. vòng 4 cạnh. C. vòng 5 cạnh. D. vòng 6 cạnh.
Câu 10: Glucozơ có 2 dạng vòng là α và β, nhiệt độ nóng chảy của 2 dạng này như thế nào ?
A. như nhau.
B. α nóng chảy trước β.
C. β nóng chảy trước α.
D. cả 2 đều thăng hoa và không có nhiệt độ nóng chảy xác định.
Câu 11: Mô tả nào dưới đây không đúng với glucozơ ?
A. Chất rắn, màu trắng, tan trong nước, có vị ngọt.
B. Có mặt trong hấu hết các bộ phận của cây và trong quả chín.
C. Còn có tên là đường nho.
D. Có 0,1% trong máu người.
Câu 12: Bệnh nhân phải tiếp đường (truyền dung dịch đường vào tĩnh mạch), đó là loại đường nào ?
A. Glucozơ. B. Mantozơ. C. Saccarozơ. D. Fructozơ.
Câu 13: Khi nào bệnh nhân được truyền trực tiếp dung dịch glucozơ (còn được gọi với biệt danh
“huyết thanh ngọt”).
A. Khi bệnh nhân có lượng glucozơ trong máu > 0,1%.
B. Khi bệnh nhân có lượng glucozơ trong máu < 0,1%.
C. Khi bệnh nhân có lượng glucozơ trong máu = 0,1%.
D. Khi bệnh nhân có lượng glucozơ trong máu từ 0,1% đến 0,2%.
Câu 14: Tính chất của glucozơ : kết tinh (1), vị ngọt (2), ít tan trongớc (3), thể hiện tính chất
của poliancol (4), thể hiện tính chất của axit (5), thể hiện tính chất của anđehit (6), thể hiện tính chất
của ete (7). Những tính chất đúng là :
A. (1), (2), (4), (6). B. (1), (2), (3), (7).
C. (3), (5), (6), (7). D. (1), (2), (5), (6).
Câu 15: Dữ kiện thực nghiệm nào không dùng để chứng minh cấu tạo của glucozơ ?
A. Hoà tan Cu(OH)2 ở nhiêt độ thường tạo dung dịch màu xanh lam.
B. Tạo kết tủa đỏ gạch khi đun nóng với Cu(OH)2.
C. Tạo este chứa 5 gốc axit trong phân tử.
D. Lên men thành ancol (rượu) etylic.
1
Hoá học hữu cơ 12 Luyện thi Đại học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoá học hữu cơ 12 Luyện thi Đại học - Người đăng: WayofLife1601
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Hoá học hữu cơ 12 Luyện thi Đại học 9 10 644