Ktl-icon-tai-lieu

hóa học lớp 8

Được đăng lên bởi ican1990
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 649 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM 2014- 2015
MÔN HOÁ HỌC LỚP 8
Thời gian 45 phút
Câu 1: (1,5 điểm) - Nêu định nghĩa thể tích mol của chất khí ở điều kiện tiêu chuẩn?
- Áp dụng tính thể tích ở đktc của 0,1mol khí clo.
Câu 2: (1,5 điểm). Tính thành phần % khối lượng của nguyên tố cacbon có trong hợp chất sau: Ca(HCO3)2.
Câu 3: (2 điểm). Tính số phân tử và khối lượng của:
a) 0,25 mol CuSO4
b) 0,05 mol CO2
Câu 4: (2 điểm). Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau :
a) Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + N2O + H2O
b) Al + H2SO4 đặc, nóng → Al2(SO4)3 + H2S + H2O
c) P + H2SO4 đặc, nóng → P2O5 + SO2 + H2O
d) Fe3O4 + HCl → FeCl2 + FeCl3 + H2O
Câu 5: (3điểm)
Cho 13,5 gam nhôm tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được Al2(SO4)3, khí SO2 và H2O
a) Tính số mol Al và lập phương trình phản ứng trên.
b) Tính thể tích khí SO2 thoát ra (đktc) và khối lượng muối thu được.

BÀI LÀM
. ......................................................................................................................................
. ......................................................................................................................................
. ......................................................................................................................................
. ......................................................................................................................................

. ......................................................................................................................................

. ......................................................................................................................................

. ......................................................................................................................................

. ......................................................................................................................................

. ......................................................................................................................................

. ......................................................................................................................................

. ......................................................................................................................................

. ...........................................................................................................
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM 2014- 2015
MÔN HOÁ HỌC LỚP 8
Thời gian 45 phút
Câu 1: (1,5 đim) - Nêu định nghĩa th tích mol của chất khí ở điều kiện tiêu chuẩn?
- Áp dụng tính th tích ở đktc của 0,1mol khí clo.
Câu 2: (1,5 đim). Tính thành phần % khối lượng của nguyên tố cacbon có trong hợp chất sau: Ca(HCO
3
)
2.
Câu 3: (2 đim). Tính số phân tử và khối lượng của:
a) 0,25 mol CuSO
4
b) 0,05 mol CO
2
Câu 4: (2 đim). Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau :
a) Fe + HNO
3
→ Fe(NO
3
)
3
+ N
2
O + H
2
O
b) Al + H
2
SO
4
đặc, nóng
→ Al
2
(SO
4
)
3
+ H
2
S + H
2
O
c) P + H
2
SO
4
đặc, nóng
→ P
2
O
5
+ SO
2
+ H
2
O
d) Fe
3
O
4
+ HCl → FeCl
2
+ FeCl
3
+ H
2
O
Câu 5: (3đim)
Cho 13,5 gam nhôm tác dụng với dung dịch H
2
SO
4
đặc nóng thu được Al
2
(SO
4
)
3
, khí SO
2
và H
2
O
a) Tính số mol Al và lập phương trình phản ứng trên.
b) Tính th tích khí SO
2
thoát ra (đktc) và khối lượng muối thu được.
BÀI LÀM
. ......................................................................................................................................
. ......................................................................................................................................
. ......................................................................................................................................
. ......................................................................................................................................
hóa học lớp 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hóa học lớp 8 - Người đăng: ican1990
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
hóa học lớp 8 9 10 523