Ktl-icon-tai-lieu

HÓA HỌC: NGHỆ THUẬT, KHOA HỌC VÀ NHỮNG BẤT NGỜ THÚ VỊ

Được đăng lên bởi Minhhoang Pham
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1247 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HÓA HỌC: NGHỆ THUẬT, KHOA HỌC VÀ NHỮNG BẤT NGỜ THÚ VỊ

BÀI THI LÝ THUYẾT
NGÀY 20 THÁNG 7, 2007
MATXCƠVA, NGA

Official English version

Hướng dẫn chung
-

Viết tên và số báo danh ở tất cả các trang của tờ phiếu trả lời.

-

Các em có 5 giờ để hoàn thành bài thi. Nếu vẫn tiếp tục làm sau khi có hiệu lệnh
DỪNG nhiều khả năng sẽ dẫn đến điểm 0 của bài thi

-

Viết đáp án và các tính toán cần thiết vào các ô có sẵn

-

Chỉ được phép sử dụng buét và máy tính đã được quy định

-

Có 18 t r a n g đ ề t h i ( b a o g ồ m c ả c á c ô t r ố n g v à b ả n g t u ầ n h o à n ) v à
22 trang trong phiếu trả lời

-

Bản dịch tiếng Anh sẽ được phát khi có yêu cầu

-

Các em chỉ có thể vào phòng vệ sinh khi được sự cho phép của giám thị

-

Sau khi kết thúc bài thi thì hãy cho tất cả các tài liệu bao gồm đề thi và phiếu trả
lời vào phong bì và dán kín lại.

-

Ngồi yên tại chỗ cho đến khi được phép ra khỏi phòng thi.

Official English version

Các hằng số và công thức hữu ích

Hằng số khí
Hằng số Avogadro
Hằng số Planck
Vận tốc ánh sáng

R = 8.314 J.K–1.mol–1
NA = 6.022·1023 mol–1
h = 6.626·10–34 J.s
h = 1.055·10–34 J s
c = 3.00·108 m.s–1

Nguyên lý bất định
Năng lượng Gibbs ở một pha ngưng
tụ ở áp suất p
Áp suất nội gây ra bởi sức căng bề mặt
Mối tương quan giữa hằng số cân bằng
và biến thiên năng lượng Gibbs
Năng lượng Gibbs khi đẳng nhiệt

∆x × ∆p ≥

h
2

G = pV + const
∆Pin = 2σ / r
RTlnK = -∆rG

o

∆G = ∆H − T ∆S
∆G = ∆G° + RT ln Q
tích nồng độ sản phẩm
Phương trình đẳng nhiệt của phản ứng
với Q =
hóa học
tích nồng độ chất đầu
Phương trình Arrhenius

⎛ E ⎞
k = A.exp ⎜ − A ⎟
⎝ RT ⎠

Áp suất thẩm thấu của dung dịch

p = cRT

Định luật Lambert – Beer

A = log

Po
= ε .l.c
P

V(hình trụ) = πr2h
S(hình cầu) = 4πr2
V(hình cầu) =

4 3
πr
3

Official English version

Bài 1. Hiệu ứng đường hầm đối với proton 
 

Đường hầm proton xuyên qua các hàng rào năng lượng là một hiệu ứng quan trọng, nó có thể
được quan sát thấy trong các tiểu phân phức tạp có liên kết hydro (DNA, protein, etc.).
Propandial (malonandehit) là một trong số những phân tử đơn giản nhất có thể xảy ra sự chuyển
proton nội phân tử.
1.1.1 Viết công thức cấu tạo của propandial và cấu trúc hai đồng phân của nó mà có thể tồn
tại trong một cân bằng với propandiall.
1.1.2 Trong nước thì propandial là một axit yếu, độ mạnh của nó có thể so sánh được với axit
axetic.etic acid. Xác định nguyên tử hydro có tính axit. Giả thích tính axit của nó (chọn một
câu trả lời đúng trong phiếu trả lời)

Giản đồ dưới đây biểu thị s...
O
ffi
c
i
a
lE
n
g
l
i
s
v
er
s
i
o
n
HÓA HC: NGH THUT, KHOA HC VÀ NHNG BT NG THÚ V
BÀI THI LÝ THUYT
NGÀY 20 THÁNG 7, 2007
MATXCƠVA, NGA
HÓA HỌC: NGHỆ THUẬT, KHOA HỌC VÀ NHỮNG BẤT NGỜ THÚ VỊ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HÓA HỌC: NGHỆ THUẬT, KHOA HỌC VÀ NHỮNG BẤT NGỜ THÚ VỊ - Người đăng: Minhhoang Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
HÓA HỌC: NGHỆ THUẬT, KHOA HỌC VÀ NHỮNG BẤT NGỜ THÚ VỊ 9 10 865