Ktl-icon-tai-lieu

hóa học tinh thể

Được đăng lên bởi Nguyễn Thị Thuỳ Dung
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 247 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1
II. BAØI TAÄP CAÁU TRUÙC TINH THEÅ KIM LOAÏI
3.8. Phaùt bieåu quy taéc Engel Brewer? Neâu öu nhöôïc ñieåm cuûa quy taéc naøy?
3.9. Döïa vaøo quy taéc Engel Brewer, haõy döï ñoaùn caùc kieåu caáu truùc tinh theå cuûa
Ti, Zr, Hf ?
3.10. Hoûi töông töï baøi taäp 2.9 ñoái vôùi caùc hôïp kim CuZn, CuZn
3
, Cu
5
Zn
8
.
3.11. Hoûi töông töï baøi taäp 2.10 ñoái ùi caùc hôïp kim: AgZn, AgMg, Cu
3
Al, Cu
5
Zn,
Ag
5
Al
3
, Ag
13
Sb
3
, Cd
3
Li, Cu
3
Li.
3.12. Xaùc ñònh heä thöùc lieân heä giöõa baùn kính nguyeân töû vaø caùc caïnh cuûa teá baøo sô
ñaúng trong caùc maïng tinh theå kim loaïi: laäp phöông taâm maët, 6 phöông khít nhaát, laäp
phöông taâm khoái?
Baøi giaûi:
a)Laäp phöông taâm maët
:
b) Saùu phöông khít nhaát:
c)Laäp phöông taâm khoái
:
0
c
B
A
a
a
a
Caùc nguyeân töû ôû taâm maët tieáp xuùc vôùi caùc
nguyeân töû ôû ñænh:
Ta coù: AB = a ( haèng soá maïng ).
BD
2
= 2a
2
BD =
2a
.
Maët khaùc: BD = 4r
r = a
4
2
.
D
C
B
a
a
c
E
c/2
F
60
0
Teá baøo sô ñaúng 6 phöông khít nhaát.
Hai haït A, B tieáp xuùc nhau:
r =
2
a
Ta coù: IABD laø töù dieän ñeàu neân IA = a =2r
Maët khaùc EF = a.
2
3
.
EI =
3
2
EF = a.
3
3
maø EA =
2
c
= a
3
2
c = 4r
3
2
.
I
c
B
A
a
a
a
D
Haït ôû taâm khoái laäp phöông tieáp xuùc vôùi taùm haït ôû
taùm ñænh.
AC = 4r (1)
Maët khaùc: AB =
2a
AC =
3a
(2)
Töø (1) vaø (2) r = a
4
3
.
hóa học tinh thể - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hóa học tinh thể - Người đăng: Nguyễn Thị Thuỳ Dung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
hóa học tinh thể 9 10 489