Ktl-icon-tai-lieu

hóa học vui

Được đăng lên bởi huuduc85td
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 601 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cuộc thi hóa học vui

Phần khởi động của nhóm 1

Câu 1:Trong không khí chất nào
chiếm nhiều nhất?

a. Khí hiđro.
b. Khí Khí oxi.
c. nitơ.
d. Khí cacbonic.

Câu 2: …… là kim loại tác dụng
được vơí nước

a. Mg.
b. Zn.
c. Pb.
d. Ba.

Câu 3:Để có nước vôi,người ta hòa tan
vôi sống vào nước.Vôi sống là hợp chất
nào?

a. Oxit.
b. Axit.
c. Bazơ.
d. Muối.

Câu 4:Phấn có công thức hóa học là
gì?

a. CaCO3.
b. CaSO4.
c. CaCl2.
d. Ca(OH)2

Câu 5:Càng lên cao,lượng khí oxi
càng…

a. Tăng.
b. Giảm.
c. Không thay đổi.
d. Lúc tăng lúc giảm.

Câu 6:Thủy tinh là muối của kim
loại nào?

a. Sắt.
b. Canxi.
c. Natri.
d. Nhôm.

Câu 7:Nồng độ phần trăm của dung dịch
cho biết số gam chất đó có trong…..

a. 100g nước.
b. 100g dung dịch.
c. 1 lít nước
d.1 lít dung dịch

Câu 8:Nguyên tố nào chủ yếu tao
nên xương?

a. Sắt.
b. Magie.
c. Canxi.
d. Kẽm.

Câu 9:Chất khí nào sau đây nhẹ hơn
không khí?

a. Khí oxi.
b. Khí hidro.
c. Khí cacbonic.
d. Cả a và c đều đúng.

Câu 10:Chất nào sau đây khi cháy
không tạo ra lửa?

a. P
b. Fe
c. S
d. C

Phần khởi động của nhóm 2

Câu 1:Điện phân nước thu được chất
khí nào?

a. Khí oxi.
b. Khí hiđro.
c. Câu a và b đều đúng.
d. Câu a và b đều sai.

Câu 2:Mùi khai của nước tiểu là mùi
của khí nào?

a. Khí hiđro.
b. Khí nitơ.
c. Khí oxi.
d. Khí amoniac.

Câu 3:Chất rắn nào sau đây cháy
trong oxi với ngọn lửa màu xanh?

a. Photpho.
b. Sắt.
c. Lưu huỳnh.
d. Cacbon.

Câu 4:
Chất nào sau đây làm quỳ tím hóa
xanh?
a. NaCl.
b. Ca(OH)2.
c. HNO3.

d. K2SO4

Câu 5:Kim loại nào có trong nhiệt kế
y tế dùng để đo nhiệt cơ thể?

a. Pb
b. Fe
c. Ag
d. Hg

Câu 6:Cây xanh thải ra chất khí nào
vào ban đêm?

a. Khí oxi.
b. Khí cacbonic.
c. Khí hiđro.
d. Khí nitơ.

Câu 7: ..... Là tài nguyen vô tận của
con người

a. Sắt.
b. Dầu mỏ.
c. Nước.
d. Cả a,b,c đều đúng.

Câu 8:Trong phân dơi có chứa muối
nào nhiều nhất?

a. NaCl
b. KCl
c. NaNO3
d. KNO3

Câu 9:Chất khí nào sau đây có thể
gây ra hiệu ứng nhà kính

a. Khí hiđro.
b. Khí oxi.
c. Khí cacbonic.
d. Cả 3 chất khí trên.

Câu 10:Dung dịch nước nhỏ mắt là
dung dịch nào?

a. HCl
b. CuSO4
c. NaOH
d. NaCl

Phần khởi động của nhóm 3

Câu 1:Chất khí nào được dùng nạp
trong bình chữa lửa

a. Khí oxi.
b. Khí cacbonic.
c. Khí hidro.
d. Ca 3 chât khí trên.

Câu 2: Kim loại không tác dụng
được với HCL là:

a. Mg
...


hóa học vui - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hóa học vui - Người đăng: huuduc85td
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
hóa học vui 9 10 823