Ktl-icon-tai-lieu

hóa hữu cơ

Được đăng lên bởi cafedangvamua12
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 90 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP CHƯƠNG 4
BT1: Mộ t hồ chứ a nướ c có chiều dài là 600 m, chiều rộ ng là 400 m, chiều sâu là 2,5 m. Lâý 200 mL nướ c
hồ cho vào bình BOD. Cho 2 mL dung di ̣ch MnSO4 và 2 mL dung di ̣ch KI vào bình. Thêm 1 mL dung
dịch H 2SO4 đặc để hò a tan hoàn toàn kết tủa , cho thêm vài giọ t hồ tinh bộ t , tiến hành chuẩn đ ộ
bằng dung di ̣ch Na 2S2O3 0,01 N đến hết mà u xanh. Tính DO biết thể tích trung bình của dung dịch
Na2S2O3 0,01 N đã dù ng là 3 mL. Muốn tăng chi ̉ số DO của hồ lên 7 mg/L cần phải sụ c thêm bao
nhiêu kg oxi và o hồ đó?
BT2: Cho 1 L nước thải có lượng chất rắn lơ lửng là a mg, lượng chất rắn hòa tan bằng 1/3 lượng chất
rắn lơ lửng. Tính hàm lượng chất rắn tổng trong 1 L mẫu nước đó.
BT3: Cho 1 L nước có nồng độ các ion như sau: Ca2+ = 0,05 mol; Mg2+ = 0,03 mol; CO32¯ = 0,04 mol;
HCO3¯ = 0,09 mol; SO42¯ = 0,06 mol; Cl¯ = 0,05 mol. Tính độ cứng cacbonat, phi cacbonat và độ
cứng tổng.
BT4: Cho 2 L nước có nồng độ các ion như sau: Ca2+ = 0,05 mg; Mg2+ = 0,03 mg; CO32¯ = 0,04 mg; HCO3¯ =
0,09 mg; SO42¯ = 0,06 mg; Cl¯ = 0,05 mg. Tính độ cứng cacbonat, phi cacbonat và độ cứng tổng.
BT5: Thế nào là ô nhiễm nước, nguồn gây ô nhiễm nước và tác hại của ô nhiễm nước.
BT6: Nêu một số thông số cơ bản đánh giá chất lượng nước: Độ đục; hàm lượng chất rắn; độ cứng; DO;
BOD; COD.
BT7: 0,0352 g mẫu CaCO3 tinh khiết (100,09 g/mol) được hòa tan hoàn toàn trong acid và chuẩn bằng
EDTA ~0,010 M. Tại điểm bắt đầu chuẩn độ, thể tích buret bằng 0,10 mL. Tại điểm kết thúc, thể
tích của buret là 35,52 mL. Tính nồng độ chính xác của EDTA.
BT8: 0,0456 g mẫu được chuẩn với EDTA (Bài tập 7). Tại điểm bắt đầu chuẩn độ, thể tích buret bằng 0,05
mL. Tại điểm kết thúc, thể tích của buret là 42,35 mL. Tính phần trăm khối lượng CaO có trong
mẫu ban đầu (CaO; 56,0774 g/mol).
BT9: 100,0 mL mẫu nước được chuẩn độ với EDTA 0,01N. Tại điểm bắt đầu chuẩn độ, thể tích buret
bằng 0,25 mL. Tại điểm kết thúc, thể tích của buret là 20,53 mL. Tính nồng độ Ca2+ trong mẫu
nước.
BT10: Tính khối lượng Na2H2Y (M = 372,24 g/mol) cần thiết để chuẩn bị được 250 mL dung dịch EDTA
0,010 M.
BT11: Chuẩn 25,0 mL Ca2+ 0,0107 M thì tốn hết 25,7 mL dung dịch Na2H2Y sử dụng chỉ thị Eriochrome
Black T (NET). Tính nồng độ mole của dung dịch Na2H2Y?
BT12: Xác định số mole của các ion gây ra nước cứng có trong 100 mL mẫu nước. Biết mẫu nước này có
độ cứng là 58 ppm CaCO3.

...
BÀI TẬP CHƯƠNG 4
BT1: 







600 m, 


400 m, 

2,5 m. 
200 




. Cho 2 

4
2 


. Thêm 1 mL dung

2
SO
4



  , 



, 






2
S
2
O
3
0,01 


. 
Na
2
S
2
O
3
0,01 

3 mL. 




 7 mg/





?
BT2: c thng cht rng a ng cht rn hòa tan bng cht
rng cht rn tng trong 1 L m
BT3 c n    
2+
= 0,05 mol; Mg
2+
= 0,03 mol; CO
3
2
¯ = 0,04 mol;
HCO
3
¯ = 0,09 mol; SO
4
2
 c
cng tng.
BT4c có n 
2+
= 0,05 mg; Mg
2+
= 0,03 mg; CO
3
2
¯ = 0,04 mg; HCO
3
¯ =
0,09 mg; SO
4
2
 c cng tng.
BT5: Tho là ô nhic, ngun gây ô nhic và tác hi ca ô nhic.
BT6: Nêu mt s thông s  ng cht r cng; DO;
BOD; COD.
BT7: 0,0352 g mu CaCO
3
tinh khic hòa tan hoàn toàn trong acid chun bng
EDTA ~0,010 M. Tm bu chu, th tích buret bng 0,10 mL. Tm kt thúc, th
tích ca buret là 35,52 mL. Tính n chính xác ca EDTA.
BT8: 0,0456 g mc chun vi EDTA (Bài tp 7). Tm bu chu, th tích buret bng 0,05
mL. Tm kt thúc, th tích ca buret 42,35 mL. Tính phng CaO trong
mu (CaO; 56,0774 g/mol).
BT9: 100,0 mL mc chu vi EDTA 0,01N. Tm bu chu, th tích buret
bng 0,25 mL. Tm kt thúc, th tích ca buret 20,53 mL. Tính n Ca
2+
trong mu
c.
BT10: Tính khng Na
2
H
2
Y (M = 372,24 g/mol) cn thi chun b c 250 mL dung dch EDTA
0,010 M.
BT11: Chun 25,0 mL Ca
2+
0,0107 M thì tn ht 25,7 mL dung dch Na
2
H
2
Y s dng ch th Eriochrome
Black T (NET). Tính n mole ca dung dch Na
2
H
2
Y?
BT12nh s mole ca các ion c cng có trong 100 mL mc. Bit mc này
 cng là 58 ppm CaCO
3
.
hóa hữu cơ - Người đăng: cafedangvamua12
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
hóa hữu cơ 9 10 315