Ktl-icon-tai-lieu

Hóa hữu cơ

Được đăng lên bởi ten-vo
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1939 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHẦN MỞ ĐẦU
Ancohol được biết đến sớm nhất và đước sử dụng rộng rãi nhất cả 
trong công nghiệp và trong đời sống hằng ngày. Trong công nghiệp, ancohol 
được sử  dụng làm dung môi cho nhiều quá trình như  sản xuất sơn mài, 
verni hay một số  mĩ phẩm. Là một trong những dung môi thường sử dụng 
cho nhiều quá trình kết tinh và kết tinh lại để tinh chế các chất rắn, còn là 
nguyên liệu cho nhiều quá trình sản xuất dược phẩm, sản xuất hóa chất 
cho nông nghiệp. Trong thực phẩm, ancohol là một thành phần quan trọng 
trong nhiều sản phẩm thực phẩm và đồ uống. Ancohol còn là tác nhân alkyl  
hóa để  sản xuất các dẫn xuất alkylbenzene, từ  đó sản xuất ra nhiều hóa 
chất quan trọng khác nhau, còn là nguyên liệu để  sản xuất các chất hoạt  
dộng bề mặt, còn là một thành phần quan trọng trong nhiều sản phẩm tẩy  
rửa và chăm sóc cá nhân. Do có nhiều ứng dụng như vậy cho nên chúng ta  
cần phải nghiên cứu tích chất hóa học của ancohol mà nổi bậc là phản ứng  
thế và tách của chúng. Nhờ việc nghiên cứu như thế ta mới có thể  hiểu rõ 
cơ chế phản ứng của chúng theo hướng nào, ưu tiên sản phẩm nào để ta có 
thể  điều chỉnh điều kiện phản  ứng theo yêu cầu của ta, từ  đó ta mới thu 
được sản phẩm mà ta cần. Việc nghiên cứu giúp ta hiểu sâu hơn về cơ chế 
phản ứng cùng với kiến thức cơ bản về tính chất hóa học của ancohol. Từ 
đây làm tiền đề  cho chúng ta nghiên cứu các đề  tài khoa học có liên quan 
đến ancohol dễ dàng hơn. Nhờ thế ta hiểu rõ về bản chất cũng như cơ chế 
phản  ứng của ancohol một cách triệt để  . Nhờ  việc tìm hiểu về  tính chất  
hóa học, cơ chế phản ứng của ancol nên ta có thể nắm rõ hướng phản ứng 
để ta sử dụng ancol một cách hợp lí nhất phù hợp nhất với mục đích ta sử 
dụng. Ancol là hợp chất  ứng dụng rộng rãi trong ngành cộng nghiệp nên 
việc sử dụng ancol làm dung môi hữu cơ, làm nguyên liệu sản xuất các hợp 
chất hóa học quan trọng hay là xúc tác cho các quá trình phản ứng cho nên  
cần phải hiểu rõ tính thế và tách của ancol ta mới ứng dụng ancol một cách 
khoa học, hợp lí.
Từ những ứng dụng thực tiễn trên nên chúng ta cần phải nghiên cứu 
tính chất thế và tách của ancol để ta sử dụng ancol một cách tốt nhất. Đó là 
lí do chúng tôi chọn đề tài “ PHẢN ỨNG TÁCH VÀ THẾ CỦA ANCOL”.

1

PHẦN NỘI DUNG
1. Tính acid­base của alcohol
Alcohol   (ancol)   là   hợp   chất  lưỡng   tính,   có  khả   năng  nhận   thêm   một 
proton hình thành cation trung gian dạng RO+H2, và cũng có khả năng cho đi 
một proon hình thành anion RO­. Tuy nhiên cả hai tính chất ...
PH N M Đ U
Ancohol đ c bi t đ n s m nh t và đ c s d ng r ng rãi nh t cượ ế ế ướ
trong công nghi p và trong đ i s ng h ng ngày. Trong công nghi p, ancohol
đ c s d ng làm dung môi cho nhi u quá trình nh s n xu t s n mài,ượ ư ơ
verni hay m t s mĩ ph m. Là m t trong nh ng dung môi th ng s d ng ườ
cho nhi u quá trình k t tinh và k t tinh l i đ tinh ch các ch t r n, còn là ế ế ế
nguyên li u cho nhi u quá trình s n xu t d c ph m, s n xu t hóa ch t ư
cho nông nghi p. Trong th c ph m, ancohol là m t thành ph n quan tr ng
trong nhi u s n ph m th c ph m và đ u ng. Ancohol còn là tác nhân alkyl
hóa đ s n xu t các d n xu t alkylbenzene, t đó s n xu t ra nhi u hóa
ch t quan tr ng khác nhau, còn là nguyên li u đ s n xu t các ch t ho t
d ng b m t, còn là m t thành ph n quan tr ng trong nhi u s n ph m t y
r a và chăm sóc cá nhân. Do có nhi u ng d ng nh v y cho nên chúng ta ư
c n ph i nghiên c u tích ch t hóa h c c a ancohol mà n i b c là ph n ng
th và tách c a chúng. Nh vi c nghiên c u nh th ta m i có th hi u rõế ư ế
c ch ph n ng c a chúng theo h ng nào, u tiên s n ph m nào đ ta cóơ ế ướ ư
th đi u ch nh đi u ki n ph n ng theo yêu c u c a ta, t đó ta m i thu
đ c s n ph m mà ta c n. Vi c nghiên c u giúp ta hi u sâu h n v c chượ ơ ơ ế
ph n ng cùng v i ki n th c c b n v tính ch t hóa h c c a ancohol. T ế ơ
đây làm ti n đ cho chúng ta nghiên c u các đ tài khoa h c có liên quan
đ n ancohol d dàng h n. Nh th ta hi u rõ v b n ch t cũng nh c chế ơ ế ư ơ ế
ph n ng c a ancohol m t cách tri t đ . Nh vi c tìm hi u v tính ch t
hóa h c, c ch ph n ng c a ancol nên ta có th n m rõ h ng ph n ng ơ ế ư
đ ta s d ng ancol m t cách h p lí nh t phù h p nh t v i m c đích ta s
d ng. Ancol là h p ch t ng d ng r ng rãi trong ngành c ng nghi p nên
vi c s d ng ancol làm dung môi h u c , làm nguyên li u s n xu t các h p ơ
ch t hóa h c quan tr ng hay là xúc tác cho các quá trình ph n ng cho nên
c n ph i hi u rõ tính th và tách c a ancol ta m i ng d ng ancol m t cách ế
khoa h c, h p lí.
T nh ng ng d ng th c ti n trên nên chúng ta c n ph i nghiên c u
tính ch t th và tách c a ancol đ ta s d ng ancol m t cách t t nh t. Đó là ế
lí do chúng tôi ch n đ tài “ PH N NG TÁCH VÀ TH C A ANCOL”.
1
Hóa hữu cơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hóa hữu cơ - Người đăng: ten-vo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Hóa hữu cơ 9 10 574