Ktl-icon-tai-lieu

Hóa hữu cơ

Được đăng lên bởi Thuy Linh
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 403 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHUYÊN ĐỀ 1 : ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU CƠ
Câu 1: Thành phần các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ
A. nhất thiết phải có cacbon, thường có H, hay gặp O, N sau đó đến halogen, S, P...
B. gồm có C, H và các nguyên tố khác.
C. bao gồm tất cả các nguyên tố trong bảng tuần hoàn.
D. thường có C, H hay gặp O, N, sau đó đến halogen, S, P.
Câu 2: Đặc điểm chung của các phân tử hợp chất hữu cơ là
1. thành phần nguyên tố chủ yếu là C và H.
2. có thể chứa nguyên tố khác như Cl, N, P, O.
3. liên kết hóa học chủ yếu là liên kết cộng hoá trị.
4. liên kết hoá học chủ yếu là liên kết ion.
5. dễ bay hơi, khó cháy.
6. phản ứng hoá học xảy ra nhanh.
Nhóm các ý đúng là:
A. 4, 5, 6.
B. 1, 2, 3.
C. 1, 3, 5.
D. 2, 4, 6.
Câu 3: Cấu tạo hoá học là
A. số lượng liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.
B. các loại liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.
C. thứ tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.
D. bản chất liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.
Câu 4: Phát biểu nào sau được dùng để định nghĩa công thức đơn giản nhất của hợp chất hữu cơ ?
A. Công thức đơn giản nhất là công thức biểu thị số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong phân tử.
B. Công thức đơn giản nhất là công thức biểu thị tỉ lệ tối giản về số nguyên tử của các nguyên tố trong phân tử.
C. Công thức đơn giản nhất là công thức biểu thị tỉ lệ phần trăm số mol của mỗi nguyên tố trong phân tử.
D. Công thức đơn giản nhất là công thức biểu thị tỉ lệ số nguyên tử C và H có trong phân tử.
Câu 5: Cho chất axetilen (C2H2) và benzen (C6H6), hãy chọn nhận xét đúng trong các nhận xét sau :
A. Hai chất đó giống nhau về công thức phân tử và khác nhau về công thức đơn giản nhất.
B. Hai chất đó khác nhau về công thức phân tử và giống nhau về công thức đơn giản nhất.
C. Hai chất đó khác nhau về công thức phân tử và khác nhau về công thức đơn giản nhất.
D. Hai chất đó có cùng công thức phân tử và cùng công thức đơn giản nhất.
Câu 7: Phản ứng hóa học của các hợp chất hữu cơ có đặc điểm là:
A. thường xảy ra rất nhanh và cho một sản phẩm duy nhất.
B. thường xảy ra chậm, không hoàn toàn, không theo một hướng nhất định.
C. thường xảy ra rất nhanh, không hoàn toàn, không theo một hướng nhất định.
D. thường xảy ra rất chậm, nhưng hoàn toàn, không theo một hướng xác định.
Câu 8: Phát biểu nào sau đây là sai ?
A. Liên kết hóa học chủ yếu trong hợp chất hữu cơ là liên kết cộng hóa trị.
B. Các chất có cấu tạo và tính chất tương tự nhau nhưng về thành phần phân tử khác nhau một hay nhiều nhóm -CH 2- là đồng
đẳng của nhau.
C. Các chất có cùng khối...
CHUYÊN ĐỀ 1 : ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU CƠ
Câu 1:
A.  !"#$$ %&'()))
B. *+,-.)
C. *+)
D. , !"#$$%&'()
Câu 2:/ $0+123%
4)1%,-)5)06.,%"(!)
7)%.81%%.9:);)%.81%%.)
<)=>.) ?)68@)
"+A$B%C
A.;<?)  B.457) C.47<) D.5;?)
Câu 3:,D8%
A. #%%.323)B. %D%.323)
C. 6E%.323)D. %.323)
Câu 4:(0#$=F$0$:GH6$ 1I
A.,H6$%H60:#31+J23)
B. ,H6$%H60:K%L-M#3123)
C. ,H6$%H60:K%LN+#+%1+J23)
D. ,H6$%H60:K%L#3,-23)
Câu 5:,@&%&O,
5
5
P-&Q&O,
?
?
PR8S@T$BS@T#C
A. $-MH623-.-MH6$)
B. $.-MH623--MH6$)
C. $.-MH623-.-MH6$)
D. $FH623-FH6$)
Câu 7:(681$ $0+%C
A. @-+9#U+=)
B. @S+.H.H&+9V$:)
C. @.H.H&+9V$:)
D. @S+.H&+9V@$:)
Câu 8:(0#$2%saiI
A. W.81%%.9:)
B. ,D-XE-M23.+9M+Y,
5
Y%$*
$Z1)
C. ,F.%23%$*21)
D. W.*+%.-+9%.)
Câu 9:[%S#$2%$BI
A. ,323%.-V.H&+96E$:)
B. ,23.T++9M+Y,
5
Y=$X8.%
$*$Z)
C. ,FH623.-MH6D$8%$*$Z1)
D. ,.FH623$8%$*21)
Câu 10:LD-X8EBK.T++9M++&%&
OY,
5
YP$8%L
A.$*2) B.$*-:) C.$*$Z) D.$*.)
Câu 11:6+9%. 239%D
A..H) B.+D\) C.+)D. .H)
Câu 12:$2%D#C
A. $-+6)B. $-=]@1$)
C. $.H+-=]@1$)D.$M$B)
Câu 13:(0khôngX@%C
A.X1^9-23-D8)
B.,F.%23%$*21)
C.,%$*21_FH623)
D.'E@&1^D%. #E@&1D%. )
Hóa hữu cơ - Trang 2
Hóa hữu cơ - Người đăng: Thuy Linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Hóa hữu cơ 9 10 141