Ktl-icon-tai-lieu

Hóa hữu cơ

Được đăng lên bởi tonnutonhi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 842 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHUYÊN ĐỀ 1: ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG
VÀ BẢO TOÀN NGUYÊN TỐ.
I.

LÝ THUYẾT.

Trong các phản ứng hóa học, tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng bằng tổng khối
lượng các sản phẩm tạo thành.
A + B

→ C + D

Thì mA + mB = mC + mD


Gọi mT là tổng khối lượng các chất trước phản ứng
mS là tổng khối lượng các chất sau phản ứng.

Dù phản ứng vừa đủ hay còn chất dư ta vẫn có: mT = mS


Sử dụng bảo toàn nguyên tố trong phản ứng cháy

Khi đốt cháy một hợp chất A (C, H) thì:
a n´
b
b
= → n´ =
14 ´n +2 44
22 a−7 b
→ m
o(CO2) + mo(H2O) = mO(O2)phản ứng
II.
Bài tập.
1. Hỗn hợp M gồm một anken và hai amin no, đơn chức, mạch hở X và Y là đồng đẳng kề

A.
2.

A.
3.

tiếp (MX < My). Đốt cháy hoàn toàn một lượng M cần dùng 4,536(l) O 2 (đktc)thu được
H20, N2 và 2,24 lít CO2(đktc). Chất Y là:
Etylmetylamin B. Butylamin C.etylamin D. Propylamin.
Hỗn hợp gồm hai amino axit no (chỉ có nhóm chức – COOH và – NH 2 trong phân
tử),trong đó tỉ lệ mO : mN = 80 : 21. Để tác dụng vừa đủ với 3,83(g) hỗn hợp X cần 30ml
dung dịch HCl 1M. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 3,83 (g) X cần 3,192 lit O 2 (dktc). Dẫn
toàn bộ sản phẩm cháy (CO2, H2O và N2) vào nước vôi trong dư thì khối lượng kết tủa
thu được là:
20 gam
B. 13 gam
C. 10 gam
D. 15 gam.
Đốt cháy hoàn toàn 4,64 gam một hydrocacbon X (chất khí ở điều kiện thường) rồi đem
toàn bộ sản phẩm cháy hấp phụ hết vào bình đựng dung dịch Ba(OH) 2. Sau các phản ứng
thu được 39,4 gam kết tủa và khối lượng phần dung dịch giảm bớt 19,912 gam. Công
thức phân tử của X là:

A. C3H4
B. CH4
C. C2H4
D. C4H10
4. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai este đồng phân cần dùng 27,44 lít khí O 2,

A.
5.

A.
6.

A.
7.

A.
8.
A.
9.

A.
10.

A.
11.

thu được 23,52 lít khí CO 2 và 18,9 gam H2O. Nếu cho m gam X tác dụng hết với 400ml
dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch ssau phản ứng thì thu được 27,9 gam chất rắn
khan, trong đó có a mol muối Y và b mol muối Z (M Y < MZ). Các thể tích khí đều đo ở
điều kiện tiêu chuẩn. Tỉ lệ a:b là
2: 3
B. 4 : 3
C. 3 : 2
D. 3 : 5
Đun nóng m gam hỗn hợp gồm a mol tetrapeptit mạch hở X và 2a mol tripeptit mạch hở
Y với 600ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ). Sau khi các phản ứng kết thúc, cô cạn dung
dịch thu được 72,48 gam muối khan của các amino axit đều có một nhóm – COOH và
một nhóm NH2 trong phân tử. Giá trị của M là:
51,72
B. 54,30
C. 66,00
D. 44,48
Hỗn hợp X gồm 0,15 mol vinylaxetilen và 0,6 mol H 2. Nung nóng hỗn hợp X (xúc tác
Ni) một thời gian, thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với H 2 bằng 10. Dẫn hỗn hợp Y qua
...
CHUYÊN ĐỀ 1: ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG
VÀ BẢO TOÀN NGUYÊN TỐ.
I. LÝ THUYẾT.
Trong các phản ứng hóa học, tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng bằng tổng khối
lượng các sản phẩm tạo thành.
A + B
C + D
Thì mA + mB = mC + mD
Gọi mT là tổng khối lượng các chất trước phản ứng
mS là tổng khối lượng các chất sau phản ứng.
Dù phản ứng vừa đủ hay còn chất dư ta vẫn có: mT = mS
Sử dụng bảo toàn nguyên tố trong phản ứng cháy
Khi đốt cháy một hợp chất A (C, H) thì:
a ´n
14 ´n+2
=
b
44
´n=
b
22 a7 b
m
o(CO2)
+ m
o(H2O)
= m
O(O2)phản ứng
II. Bài tập.
1. Hỗn hợp M gồm một anken hai amin no, đơn chức, mạch hở X Y đồng đẳng kề
tiếp (M
X
< M
y
). Đốt cháy hoàn toàn một lượng M cần dùng 4,536(l) O
2
ktc)thu được
H
2
0, N
2
và 2,24 lít CO
2
(đktc). Chất Y là:
A. Etylmetylamin B. Butylamin C.etylamin D. Propylamin.
2. Hỗn hợp gồm hai amino axit no (chỉ nhóm chức COOH NH
2
trong phân
tử),trong đó tỉ lệ mO : mN = 80 : 21. Để tác dụng vừa đủ với 3,83(g) hỗn hợp X cần 30ml
dung dịch HCl 1M. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 3,83 (g) X cần 3,192 lit O
2
(dktc). Dẫn
toàn bộ sản phẩm cháy (CO
2
, H
2
O N
2
) vào nước vôi trong thì khối lượng kết tủa
thu được là:
A. 20 gam B. 13 gam C. 10 gam D. 15 gam.
3. Đốt cháy hoàn toàn 4,64 gam một hydrocacbon X (chất khí điều kiện thường) rồi đem
toàn bộ sản phẩm cháy hấp phụ hết vào bình đựng dung dịch Ba(OH)
2
. Sau các phản ứng
thu được 39,4 gam kết tủa khối lượng phần dung dịch giảm bớt 19,912 gam. ng
thức phân tử của X là:
Hóa hữu cơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hóa hữu cơ - Người đăng: tonnutonhi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Hóa hữu cơ 9 10 553