Ktl-icon-tai-lieu

Hóa Kỹ Thuật Môi Trường

Được đăng lên bởi missoxy
Số trang: 87 trang   |   Lượt xem: 5010 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỤC LỤC
MỤC LỤC
i
DANH SÁCH HÌNH
iv
DANH SÁCH BẢNG
v
CÁC TỪ VIẾT TẮT
vi
GIỚI THIỆU CHUNG
vii
CHƯƠNG 1
1
TỔNG QUAN VỀ TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA NƯỚC THẢI VÀ KHÍ THẢI
1
1 Tổng quan về tính chất hóa học của nước thải
1
1.1 Sự ô nhiễm nước
1
1.2 Phân loại và các đặc tính của nước thải
1
1.3 Một số các thông số hóa học quan trọng của nước thải
3
1.4 Các đặc tính hóa học của nước thải
4
1.5 Các tác nhân độc hại và các hợp chất liên quan về mặt sinh thái
7
1.6 Nước thải sinh hoạt
8
1.7 Nước thải công nghiệp
10
2 Tổng quan về tính chất hóa học của khí thải
10
CHƯƠNG 2
14
ĐẶC ĐIỂM DI CHUYỂN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC TRONG MÔI TRƯỜNG TỰ
NHIÊN
14
1 Các yếu tố ảnh hưởng đến sự di chuyển các nguyên tố trong môi trường tự nhiên 14
1.1 Thế ion
14
1.2 Thế oxi hóa khử của nguyên tố (Eo)
14
1.3 Độ hòa tan của hợp chất
15
1.4 Clac và clac tập trung
15
1.5 Dạng tồn tại các nguyên tố trong tự nhiên
15
2 Dạng di chuyển các nguyên tố hóa học trong môi trường tự nhiên
16
2.1 Khái niệm
16
2.2 Cường độ di chuyển các nguyên tố hóa học trong môi trường tự nhiên
16
2.3 Các dạng di chuyển của nguyên tố trong môi trường tự nhiên
17
3 Đặc điểm tập trung, phân tán các nguyên tố hóa học
19
3.1 Sự tập trung các nguyên tố trong môi trường tự nhiên
19
3.2 Phân tán các nguyên tố trong môi trường tự nhiên
19
3.3 Tính thống nhất và mâu thuẩn của các tập trung và phân tán các nguyên tố hóa
học
20
4 Phân loại nguyên tố theo đặc điểm di chuyển
20
5 Di chuyển các nguyên tố do hoạt động kỹ thuật của con người
21
CHƯƠNG 3
21
XỬ LÝ CÁC CHẤT Ô NHIỄM TRONG NƯỚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC 21
1 Trung hòa nước thải
22
1.1 Trộn các loại nước thải có độ pH khác nhau để đạt được giá trị pH gần trung
tính
22
1.2 Cho nước thải có pH axit chảy qua nền đá vôi
23
1.3 Trộn nước thải có pH axit với dung dịch vôi
23
1.4 Cho thêm lượng chính xác NaOH hoặc Na2CO3 vào nước thải có pH axit
23

i

1.5 Thổi khí thải (từ các lò đốt) qua nước có pH kiềm
1.6 Cho nén CO2 vào nước thải có pH kiềm
1.7 Cho axit sunfuric vào nước thải có pH kiềm
2 Quá trình keo tụ
2.1 Khái niệm
2.2 Cấu tạo của hạt keo
2.3 Các phương pháp keo tụ
2.4 Các cơ chế của quá trình keo tụ tạo bông
2.5 Các bước thực hiện trong quá trình keo tụ
3 Khử trùng bằng phương pháp hóa học
3.1 Khử trùng bằng clo
3.2 Khử trùng bằng Ozon
3.3 Các phương pháp hóa học khác
4 Làm mềm nước
4.1 Làm mềm nước bằng vôi Ca(OH)2
4.2 Làm mềm nước bằng vôi kết hợp với sođa
4.3 Làm mềm nước bằng trinatriphotphat (Na3PO4)
4.4 Các biện pháp đẩy nhanh quá trình làm mềm nước
4.5 Làm mềm nước bằng...
i
MC LC
MC LC i
DANH SÁCH HÌNH iv
DANH SÁCH BNG v
CÁC T VIT TT vi
GII THIU CHUNG vii
CHƯƠNG 1 1
TNG QUAN V TÍNH CHT HÓA HC CA NƯỚC THI VÀ KHÍ THI 1
1 Tng quan v tính cht hóa hc ca nước thi 1
1.1 S ô nhim nước 1
1.2 Phân loi và các đặc tính ca nước thi 1
1.3 Mt s các thông s hóa hc quan trng ca nước thi 3
1.4 Các đặ
c tính hóa hc ca nước thi 4
1.5 Các tác nhân độc hi và các hp cht liên quan v mt sinh thái 7
1.6 Nước thi sinh hot 8
1.7 Nước thi công nghip 10
2 Tng quan v tính cht hóa hc ca khí thi 10
CHƯƠNG 2 14
ĐẶC ĐIM DI CHUYN CÁC NGUYÊN T HÓA HC TRONG MÔI TRƯỜNG T
NHIÊN 14
1 Các yếu t nh hưởng đến s di chuyn các nguyên t trong môi trường t nhiên 14
1.1 Thế ion 14
1.2 Thế oxi hóa kh ca nguyên t
(E
o
) 14
1.3 Độ hòa tan ca hp cht 15
1.4 Clac và clac tp trung 15
1.5 Dng tn ti các nguyên t trong t nhiên 15
2 Dng di chuyn các nguyên t hóa hc trong môi trường t nhiên 16
2.1 Khái nim 16
2.2 Cường độ di chuyn các nguyên t hóa hc trong môi trường t nhiên 16
2.3 Các dng di chuyn ca nguyên t trong môi trường t nhiên 17
3 Đặc đim tp trung, phân tán các nguyên t hóa hc 19
3.1 S tp trung các nguyên t trong môi trường t nhiên 19
3.2 Phân tán các nguyên t trong môi trường t nhiên 19
3.3 Tính th
ng nht và mâu thun ca các tp trung và phân tán các nguyên t hóa
hc 20
4 Phân loi nguyên t theo đặc đim di chuyn 20
5 Di chuyn các nguyên t do hot động k thut ca con người 21
CHƯƠNG 3 21
X LÝ CÁC CHT Ô NHIM TRONG NƯỚC BNG PHƯƠNG PHÁP HÓA HC 21
1 Trung hòa nước thi 22
1.1 Trn các loi nước thi có độ pH khác nhau để đạt được giá tr pH gn trung
tính 22
1.2 Cho nước thi có pH axit chy qua nn đá vôi 23
1.3 Tr
n nước thi có pH axit vi dung dch vôi 23
1.4 Cho thêm lượng chính xác NaOH hoc Na
2
CO
3
vào nước thi có pH axit 23
Hóa Kỹ Thuật Môi Trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hóa Kỹ Thuật Môi Trường - Người đăng: missoxy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
87 Vietnamese
Hóa Kỹ Thuật Môi Trường 9 10 737