Ktl-icon-tai-lieu

Hóa lập thể

Được đăng lên bởi Tài Nguyễn
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 523 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Hóa lập thể các chất hữu cơ
GV: Đinh Xuân Quang–Lương Văn Tụy
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Câu 1:
Axit abixic ( ký hiệu là chất A) là dẫn xuất của tritecpen, là hoocmon thực vật có tác
dụng làm rụng lá, quả. A có công thức cấu tạo như sau:
a) Điền ký hiệu *, Z,E, s–cis, s–trans ...
vào vị trí thích hợp.
b) A có bao nhiêu đồng phân cấu hình.
c) A + H2 dư/Ni  B. Viết công thức
cấu trúc của B ở cấu dạng bền nhất.
OH
d) B là hỗn hợp của bao nhiêu đồng
COOH
(A)
phân, trong đó những đồng phân nào
O
được sinh ra từ phản ứng hiđro hóa A.
e) So sánh hằng số axit của A và B.
Câu 2:
a) Điền ký hiệu *, Z,E, s–cis, s–trans ...vào vị trí thích hợp.
O

(A)

(B)

OH

COOH
H

OH

OH
CH3

COOH

b) So sánh tính axit của A và B.
c) Trong cơ thể người có chất A ( tên là Prosglandin E 2) được tạo thành từ axit (5Z,
8Z, 11Z, 14Z) icosatetraenoic. Viết công thức cấu trúc của axit này lúc tham gia phản
ứng tạo thành A.
Câu 3:
Trong chu trình Krebs (quá trình chuyển hóa háo khí trong quá trình hô hấp) có
chuyển hóa sau:
ABC
Với
A là HOOC – CH2 – C(OH) – CH2– COOH
|
COOH
B là HOOC – CH2 – C = CH – COOH
|
COOH
C là HOOC – CH – CHOH – CH2– COOH
|
COOH
a) Gọi tên A,B,C theo danh pháp IUPAC.
b) Chất nào có đồng phân cấu hình? Đó là đồng phân loại gì? Số lượng bao nhiêu?
Trong mỗi trường hợp, viết công thức cấu trúc một đồng phân và ghi ký hiệu lập thể.
c) Cho 1 mol A phản ứng từ từ với 1 mol NaOH sau đó tiếp tục cho 1 mol NaOH nữa
thu được sản phẩm D. Hỏi D có đồng phân cấu hình không. Viết công thức các đồng
phân đó.
Câu 4:
Page 1 of 5

Hóa lập thể các chất hữu cơ
GV: Đinh Xuân Quang–Lương Văn Tụy
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Axit tactric được điều chế trong phòng thí nghiệm theo bốn thí nghiệm khác nhau là
A, B, C, D. Chúng có tính chất vật lý như sau:

A
B
C
D

tO nc
170
170
140
206

[]D25
–12
+12
0
0

pK1
2,93
2,93
3,11
2,96

pK2
4,23
4,23
4,8
4,24

a) Axit tactric có bao nhiêu đồng phân quang học.
b) Viết công thức cấu trúc của A,B,C,D. Biết quan hệ cấu trúc và tính quang hoạt của
axit tactric giống glyxerandehit.
c) Điều chế C,D từ axit không no tương ứng.
d) Đưa thêm một nhóm CHOH vào axit tactric. Gọi tên và xác định các đồng phân
của axit tạo thành.
Câu 5:
a) Đicloxiclopropan có bao nhiêu đồng phân? Viết công thức cấu trúc của chúng.
b) Khi chưng cất phân đoạn hỗn hợp chứa tất cả các đồng phân trên thì thu được bao
nhiêu phân đoạn? Phân đoạn nào quang hoạt .
Câu 6:
A, B, C, D, E, F là các đồng phân của C...
Hóa lập thể các chất hữu cơ GV: Đinh Xuân Quang–Lương Văn Tụy
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Câu 1:
Axit abixic ( hiệu chất A) dẫn xuất của tritecpen, hoocmon thực vật tác
dụng làm rụng lá, quả. A có công thức cấu tạo như sau:
a) Điền ký hiệu *, Z,E, s–cis, s–trans ...
vào vị trí thích hợp.
b) A có bao nhiêu đồng phân cấu hình.
c) A + H
2
dư/Ni B. Viết công thức
cấu trúc của B ở cấu dạng bền nhất.
d) B là hỗn hợp của bao nhiêu đồng
phân, trong đó những đồng phân nào
được sinh ra từ phản ứng hiđro hóa A.
e) So sánh hằng số axit của A và B.
Câu 2:
a) Điền ký hiệu *, Z,E, s–cis, s–trans ...vào vị trí thích hợp.
O
COOH
OH
(A)
CH
3
OHH
OH
COOH
(B)
b) So sánh tính axit của A và B.
c) Trong thể người chất A ( tên Prosglandin E
2
) được tạo thành từ axit (5Z,
8Z, 11Z, 14Z) icosatetraenoic. Viết công thức cấu trúc của axit này lúc tham gia phản
ứng tạo thành A.
Câu 3:
Trong chu trình Krebs (quá trình chuyển hóa háo khí trong quá trình hấp)
chuyển hóa sau: A B C
Với
A là HOOC – CH
2
– C(OH) – CH
2
– COOH
|
COOH
B là HOOC – CH
2
– C = CH – COOH
|
COOH
C là HOOC – CH – CHOH – CH
2
– COOH
|
COOH
a) Gọi tên A,B,C theo danh pháp IUPAC.
b) Chất nào đồng phân cấu hình? Đó đồng phân loại gì? Số lượng bao nhiêu?
Trong mỗi trường hợp, viết công thức cấu trúc một đồng phân và ghi ký hiệu lập thể.
c) Cho 1 mol A phản ứng từ từ với 1 mol NaOH sau đó tiếp tục cho 1 mol NaOH nữa
thu được sản phẩm D. Hỏi D đồng phân cấu hình không. Viết công thức các đồng
phân đó.
Câu 4:
Page 1 of 5
COOH
OH
O
(A)
Hóa lập thể - Trang 2
Hóa lập thể - Người đăng: Tài Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Hóa lập thể 9 10 848