Ktl-icon-tai-lieu

Hóa lớp 10

Được đăng lên bởi Gs Ductri
Số trang: 163 trang   |   Lượt xem: 574 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ch¬ng 1
nguyªn tö
A. Më ®Çu
Môc tiªu cña ch¬ng
HS biÕt vµ hiÓu :
Thµnh phÇn, kÝch thíc vµ cÊu t¹o cña nguyªn tö.
§iÖn tÝch h¹t nh©n, proton, n¬tron, hiÖn tîng phãng x¹, ph¶n øng h¹t nh©n.
Sè khèi, ®ång vÞ, nguyªn tè ho¸ häc.
Obitan nguyªn tö, líp electron, ph©n líp electron, cÊu h×nh electron nguyªn cña
c¸c nguyªn tè ho¸ häc.
Sù biÕn ®æi tuÇn hoµn cÊu tróc líp electron cña nguyªn tö c¸c nguyªn tè theo chiÒu
t¨ng cña ®iÖn tÝch h¹t nh©n.
§Æc ®iÓm cña líp electron ngoµi cïng.
HS cã kÜ n¨ng :
ViÕt cÊu h×nh electron nguyªn tö. Gi¶i c¸c bµi tËp thµnh phÇn, cÊu t¹o nguyªn
tö, x¸c ®Þnh tªn nguyªn tè ho¸ häc.
HS cã kh¶ n¨ng tãm t¾t tµi liÖu, tr×nh bµy cã lËp luËn.
ng häc häc céng t¸c theo nhãm, t×m kiÕm, lu gi÷ th«ng tin
cÇn thiÕt tõ SGK, SBT, c¸c s¸ch tham kh¶o hay m¹ng internet.
Mét sè ®iÓm cÇn lu ý
1. HÖ thèng kiÕn thøc
Thµnh phÇn, cÊu t¹o nguyªnHS ®· ®îc biÕt lîc ë líp 8. Trong ch¬ng 1, gi¸o
viªn n chó träng ®Õn ®Æc ®iÓm ®iÖn tÝch, khèi lîng cña electron, h¹t nh©n
nguyªn c¸c t thµnh phÇn cña h¹t nh©n (proton n¬tron). C¸c ®¬n nh u
(tríc ®©y gäi ®vC), angstrom (Å), nm, cu-l«ng (C), ®¬n ®iÖn tÝch nguyªn
cÇn ®îc lu ý.
Kh¸i niÖm nguyªn ho¸ häc ®îc chÝnh x¸c ho¸ h¬n so víi ch¬ng tr×nh líp 8. HS
ph©n biÖt c¸c kh¸i niÖm nguyªn tö, nguyªn tè ho¸ häc vµ ®ång vÞ.
Néi dung sù chuyÓn ®éng cña electron trong nguyªn tö lµ träng t©m kiÕn thøc cña
ch¬ng 1. HS n¾m v÷ng c¸c kh¸i niÖm nh : líp, ph©n líp electron, obitan nguyªn tö,
cÊu h×nh electron cña nguyªn tö vµ ®Æc ®iÓm cña líp electron ngoµi cïng.
2. Ph¬ng ph¸p d¹y häc
C¸c kiÕn thøc cña ch¬ng 1 míi khã tëng tîng ®èi víi HS. C¸c kiÕn thøc
electron, h¹t nh©n, cÊu t¹o h¹t nh©n ®îc t×m ra thùc nghiÖm. HS ®îc t×m hiÓu
sù kiÖn, c¸c thÝ nghiÖm t×m ra tia ©m cùc, t×m ra h¹t nh©n, sau ®ã sö dông phÐp ph©n
5
Hóa lớp 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hóa lớp 10 - Người đăng: Gs Ductri
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
163 Vietnamese
Hóa lớp 10 9 10 769