Ktl-icon-tai-lieu

Hóa lớp 11

Được đăng lên bởi akirajunhuyetle
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 635 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHÓM IVA
A_TÓM TẮT LÝ THUYẾT:
I. Cacbon:

1. Trạng thái tự nhiên-Tính chất vật lý:
-Trong thiên nhiên,Cacbon chỉ chiếm 0,14% tổng số nguyên tử nhưng có vai trò đặc biệt quan trọng vì hợp
chất Cacbon là cơ sở của mọi sinh vật.
-Thường gặp Cacbon ở dạng tự do như Kim cương (rất hiếm),than chì,than đá (rất nhiều) và nhiều nhất là ở
các hợp chất hữu cơ,khí Cacbonic và các muối Cacbonat,…
-C có ba dạng thù hình phổ biến là : Cacbon vô định hình,Kim cương và than chì,ngoài ra Cacbon còn có 1
dạng thù hình khác là fuleren.
Kim cương
Than chì
-Chất rắn hoàn toàn trong suốt,không màu,khúc xạ -Chất rắn mà xám đậm,không nhìn xuyên qua
ánh sáng rất đẹp nên được dùng làm đồ trang sức.
được,phản xạ ánh sáng trên bề mặt giống kim loại.
3
-Khối lượng riêng d=3,5g/cm
-Khối lượng riêng d=2,2g/cm3
-Cứng nhất trong tất cả các chất rắn tự nhiên
-Mềm
-Cách điện
-Dẫn điện tốt
-Dẫn nhiệt kém
-Dẫn nhiệt tốt
Cấu trúc tinh thể kim cương: Tứ diện đều

2. Tính chất hóa học:

Cấu trúc tinh thể than chì: Cấu trúc lớp, các lớp liên
kết yếu với nhau, dễ tách ra khỏi nhau

*Vị trí và cấu hình electron nguyên tử:
-Cacbon ở ô thứ 6, chu kỳ 2, nhóm IVA của bảng tuần hoàn.
-Cấu hình electron nguyên tử: 1s² 2s² 2p².

-Cacbon có 4e ở lớp ngoài,độ âm điện 2,5 nên có 2 khả năng:nhường e (thể hiện tính khử) và nhận e (thể
hiện tính oxi hóa).
-Ở nhiệt độ thường C kém hoạt động,khi đun nóng trở nên hoạt động hơn.
a. Tính khử của Cacbon:
* Với đơn chất:
C + O2 → CO2
 Nếu dư Cacbon:
C + CO2 → 2CO.
hỗn hợp khí than gồm CO,CO2
 Nếu thừa O2:
C + O2 → CO2
hỗn hợp khí sau phản ứng là CO2 và O2 dư
* Với hợp chất:
- C khử được nhiều oxít kim loại từ Al trở về sau trong dãy điện hóa
to
ZnO + C
Zn + CO

SiO2 + 2C


to

Si + 2CO
o

t
Fe2O3 + 3C
2Fe + 3CO

-Tác dụng với các hợp chất oxi hóa mạnh,C bị oxi hóa về CO2
to
C + 4HNO3 đặc
CO2 + 4NO2 + 2H2O

o

t
C + 4KNO3
2K2O + CO2 + 4NO2

b. Tính oxi hóa của Cacbon:
* Với kim loại:
3C + 4Al → Al4C3 (nhôm cacbua)
0
*Với H2:
C + 2H2 t ,xt CH4

II. Cacbon monoxit CO:
1. Tính chất vật lý:
-CO là khí không màu,không mùi,khó hóa lỏng,khó hóa rắn,tan ít trong nước vì phân tử CO phân cực yếu
-CO là khí độc vì nó kết hợp với hemoglobin trong máu tạo phức chất bền Cacboxihemoglobin là cho
hemoglobin mất khả năng vận chuyển O2 đến các tế bào.
1. Tính chất hóa học:
-Tính chất hóa học đặc trưng của CO là tính khử
to
2CO + O2 
2CO2

-CO có thể khử các oxit kim loại đứng sau Al trong dãy điện hóa
to
Fe2O3 + CO
2Fe + 3CO2

3. Điều chế:
a. Trong phòng thí nghiệm
H...
NHÓM IVA
A_TÓM TẮT LÝ THUYẾT:
I. Cacbon:
1. Trạng thái tự nhiên-Tính chất vật lý:
-Trong thiên nhiên,Cacbon chỉ chiếm 0,14% tổng số nguyên tử nhưng có vai trò đặc biệt quan trọng vì hợp
chất Cacbon là cơ sở của mọi sinh vật.
-Thường gặp Cacbon ở dạng tự do như Kim cương (rất hiếm),than chì,than đá (rất nhiều) và nhiều nhất là ở
các hợp chất hữu cơ,khí Cacbonic và các muối Cacbonat,…
-C ba dạng thù hình phổ biến : Cacbon định hình,Kim cương than chì,ngoài ra Cacbon còn có 1
dạng thù hình khác là fuleren.
Kim cương Than chì
-Chất rắn hoàn toàn trong suốt,không màu,khúc xạ
ánh sáng rất đẹp nên được dùng làm đồ trang sức.
-Chất rắn xám đậm,không nhìn xuyên qua
được,phản xạ ánh sáng trên bề mặt giống kim loại.
-Khối lượng riêng d=3,5g/cm
3
-Khối lượng riêng d=2,2g/cm
3
-Cứng nhất trong tất cả các chất rắn tự nhiên -Mềm
-Cách điện -Dẫn điện tốt
-Dẫn nhiệt kém -Dẫn nhiệt tốt
Cấu trúc tinh thể kim cương: Tứ diện đều Cấu trúc tinh thể than chì: Cấu trúc lớp, các lớp liên
kết yếu với nhau, dễ tách ra khỏi nhau
2. Tính chất hóa học:
Hóa lớp 11 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hóa lớp 11 - Người đăng: akirajunhuyetle
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Hóa lớp 11 9 10 425