Ktl-icon-tai-lieu

Hóa Lý

Được đăng lên bởi xuyen-nguyen1
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1413 lần   |   Lượt tải: 3 lần
GVHD: Mai Thị Thùy Lam

SVTH: Nhóm 6

Bài 3 XÁC ĐỊNH THẾ ĐIỆN CỰC OXY HÓA KHỬ VÀ HẰNG SỐ CÂN BẰNG
CỦA PHẢN ỨNG OXY HÓA KHỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN THẾ KẾ
I.

Mục đích
Áp dụng phương pháp chuẩn độ điện thế xác định thế chuẩn của điện cực
oxy hóa khử

II.

Cơ sở lý thuyết
Thế chuẩn của hệ Fe+3/Fe+2 được xác định bằng phương pháp chuẩn độ
dung dịch Fe+2 bằng dung dịch KMnO4 chuẩn. Đây là hệ oxy hóa khử nên điện
cực chỉ thị phải là điện cực Pt. Trong hệ luôn có cân bằng của phản ứng oxy
hóa khử
MnO4- + 8H+ + 5Fe2+ ↔ Mn2+ + 5Fe3+ + 4H2O
Nên thế của hai hệ Fe+3/Fe+2 và MnO4-,H+/Mn2+ trong dung dịch luôn bằng
nhau.
Tuy nhiên trước tương đương dung dịch gồm ion Fe+2 dư, ion Fe3+ và Mn2+
hình thành, nồng độ ion MnO4- rất nhỏ nên cân bằng được quyết định bởi nồng
độ và thế chuẩn của hệ Fe+3/Fe+2, và được tính bởi phương trình
Fe3+ + e
E=E

0
Fe3 + , Fe2 +



Fe2+

[
[

2.303RT
Fe 3+
+
lg
F
Fe 2+

]
]

Sau tương đương hệ MnO4-,H+/Mn2+ dư nên thế của điện cực được quyết định
bởi tỉ lệ nồng độ và thế chuẩn của hệ MnO4-/Mn2+
MnO4- + 8H+

Lớp DA10HH



Mn2+ + 4 H2O

GVHD: Mai Thị Thùy Lam
E=E

SVTH: Nhóm 6
o
MnO4− , Mn 2 + , H +

[

][ ]
[ ]

MnO4− H +
2.303RT
+
lg
5F
Mn 2+

8

Điểm tương đương VE được xác định từ đường chuẩn độ tích phân hay vi phân.

Cho tới điểm tương đương nồng độ Fe3+ tỉ lệ với thể tích dung dịch chuẩn
thêm vào V. Nồng độ ion Fe2+ lúc ban đầu tỉ lệ với thể tích tích dung dịch
chuẩn tại điểm tương đương V tđ, và trước tương đương thì tỉ lệ với V tđ – V. Từ
đó biểu thức tính thế điện cực trước tương đương có dạng:
o
E = E Fe
+
3+
, Fe 2 +

Lớp DA10HH

2.303RT
V
lg
F
Vtđ − V

GVHD: Mai Thị Thùy Lam

SVTH: Nhóm 6

Như vậy E sẽ bằng Eo tại điểm V = 1/2Vtđ. Eo là tung độ gốc của đường

tuyến tính biểu diễn phụ thuộc giữa E và lg

V
Vtđ − V

. Số điện tử trao đổi được

tính từ hệ số góc của đường này.

III.

Kết quả

V(mL)
0.5

E đo
(mV)
0.0095

∆E/∆V
0.0055

V(mL)
7

E đo
(mV)
0.0665

∆E/∆V
0.0035

V(mL)
9.9

E đo
(mV)
0.13

∆E/∆V
0.02

1

0.015

0.005

7.5

0.07

0.001

10

0.15

0.03

1.5

0.02

0.005

8

0.071

0.0015

10.5

0.18

0.02

2

0.025

0.005

8.5

0.0725

0.002

11

0.2

0.015

2.5

0.03

0.005

9

0.0745

0.0008

11.5

0.215

0.01

3

0.035

0.005

9.1

0.0753

0.0047

12

0.225

0.01

3.5

0.04

0.004

9.2

0.08

0.001

12.5

0.235

0.01

4

0.044

0.004

9.3

0.081

0

13

0.245

0.005

4.5

0.048

0.004

9.4

0.081

0.004

13.5

0.25

0.005

5

0.052

0.0045

9.5

0.085

0.013

14

0.255

0.005

5.5

0.0565

0.0035

9.6

0.098

0.012

...
GVHD: Mai Thị Thùy Lam SVTH: Nhóm 6
Bài 3 XÁC ĐỊNH THẾ ĐIỆN CỰC OXY HÓA KHỬ VÀ HẰNG SỐ CÂN BẰNG
CỦA PHẢN ỨNG OXY HÓA KHỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN THẾ KẾ
I. Mục đích
Áp dụng phương pháp chuẩn độ điện thế xác định thế chuẩn của điện cực
oxy hóa khử
II. Cơ sở lý thuyết
Thế chuẩn của hệ Fe
+3
/Fe
+2
được xác định bằng phương pháp chuẩn độ
dung dịch Fe
+2
bằng dung dịch KMnO
4
chuẩn. Đây hệ oxy hóa khử nên điện
cực chỉ thị phải điện cực Pt. Trong hệ luôn cân bằng của phản ứng oxy
hóa khử
MnO
4
-
+ 8H
+
+ 5Fe
2+
↔ Mn
2+
+ 5Fe
3+
+ 4H
2
O
Nên thế của hai hệ Fe
+3
/Fe
+2
MnO
4
-
,H
+
/Mn
2+
trong dung dịch luôn bằng
nhau.
Tuy nhiên trước tương đương dung dịch gồm ion Fe
+2
dư, ion Fe
3+
và Mn
2+
hình thành, nồng độ ion MnO
4
-
rất nhỏ nên cân bằng được quyết định bởi nồng
độ và thế chuẩn của hệ Fe
+3
/Fe
+2
, và được tính bởi phương trình
Fe
3+
+ e
Fe
2+
[ ]
[ ]
+
+
+=
+
+
2
3
,
0
lg
303.2
2
3
Fe
Fe
F
RT
EE
Fe
Fe
Sau tương đương hệ MnO
4
-
,H
+
/Mn
2+
dư nên thế của điện cực được quyết định
bởi tỉ lệ nồng độ và thế chuẩn của hệ MnO
4
-
/Mn
2+
MnO
4
-
+ 8H
+
Mn
2+
+ 4 H
2
O
Lớp DA10HH
Hóa Lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hóa Lý - Người đăng: xuyen-nguyen1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Hóa Lý 9 10 32