Ktl-icon-tai-lieu

Hóa lý

Được đăng lên bởi truonghathanhht
Số trang: 114 trang   |   Lượt xem: 679 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chæång I:

CAÏC KHAÏI NIÃÛM CÅ BAÍN

I. Âënh nghéa Polymer:
Polymer laì caïc häøn håüp maì caïc phán tæí âæåüc taûo thaình tæì mäüt säú læåüng låïn caïc nhoïm
nguyãn tæí näúi våïi nhau bàòng caïc liãn kãït hoïa hoüc taûo thaình mäüt daîy daìi.
Coï thãø âënh nghéa Polymer theo mäüt caïch räüng hån nhæ sau: Polymer laì nhæîng håüp
cháút maì caïc tênh cháút váût lyï cuía noï chè thay âäøi chuït êt trong khi âaûi phán tæí tiãúp tuûc tàng.
II.Mäüt säú tênh cháút cå lyï cuía váût liãûu Polymer:
- Khäúi læåüng riãng beï, âäü bãön riãng cao (Âäü bãön riãng laì âäü bãön tênh trãn mäüt âån vë
khäúi læåüng).
- Mäüt säú Polymer coï âäü bãön hoïa hoüc ráút cao.
Vê duû: Poly tetraflo ethylene khäng bë phaï huîy båíi næåïc cæåìng toan..
F

F

C

C

F

F

n

- Âäü caïch âiãûn cao (âäúi våïi nhæîng Polymer khäng phán cæûc).
- Coï tênh cháút quang hoüc: Mäüt säú Polymer coï âäü trong suäút cao nhæ PMMA (thuíy tinh
hæîu cå) âæåüc duìng laìm caïc duûng cuû quang hoüc, kênh maïy bay.
- Mäüt säú Polymer coï khaí nàng baïm dênh ráút täút våïi nhiãöu loaûi váût liãûu khaïc nhau (vê duû
Epoxy) nãn dæåüc æïng duûng âãø laìm keo daïn, sån.
- Mäüt säú Polymer coï âäü ma saït låïn, êt bë maìi moìn (nhæ cao su læu hoïa). Mäüt säï khaïc
laûi êt bë ma saït nhæ Ploy tetraflo ethylene nãn âæåüc æïng duûng âãø laìm baûc trong caïc äø truûc
khäng thãø duìng bi.
- Mäüt säú Polymer coï tênh âaìn häöi låïn (cao su).

- Âäü bãìn nhiãût khäng cao. Pháön låïn âæåüc sæí duûng åí nhiãût âäü trong khoaíng tæì 0 âãún
1400C.
- Caïch nhiãût, caïch ám cao (váût liãûu Polymer xäúp).
III.Phán loaûi Polymer:
Coï thãø phán loaûi Polymer theo mäüt säú chè tiãu nhæ sau:
- Theo thaình pháön coï thãø chia laìm 3 loaûi: Polymer hæîu cå (organic Polymer), Polymer
vä cå (inorganic Polymer) vaì Polymer baïn hæîu cå (semi- organic Polymer).
+ Polymer hæîu cå laì Polymer chè coï caïc nguyãn tæí : C, H, O, N, S, X (halogen) trong
phán tæí, trong âoï coï thãø coï O, N, X tham gia hçnh thaình maûch chênh.
CH

2

Vê duû: PVC

CH

n

Cl

Polymer hæîu cå cuîng coï thãø laì nhæîng Polymer coï chæïa caïc nguyãn täú khaïc caïc nguyãn
täú trãn nhæng nhæîng nguyãn täú naìy khäng nàòm trong maûch chênh vaì khäng liãn kãút våïi
caïc nguyãn tæí cacbon.
Vê duû: caïc muäúi cuía caïc polyacid

CH

2

CH

n

COONa

+ Polymer vä cå: laì nhæîng Polymer khäng chæïa nguyãn tæí cacbon, caïc nguyãn tæí liãn
kãút våïi nhau âãø taûo thaình Polymer bàòng liãn kãút hoïa hoüc (liãn kãút coüng hoïa trë).
Vê duû: - Mg- O- Mg-O-Mg-O-Mg-OTæì âënh ng...
Chæång I: CAÏC KHAÏI NIÃÛM CÅ BAÍN
I. Âënh nghéa Polymer:
Polymer laì caïc häøn håüp maì caïc phán tæí âæåüc taûo thaình tæìüt säú læåüng låïn caïc nhoïm
nguyãn tæíúi våïi nhau bàòng caïc liãn kãït hoïa hoüc taûo thaình mäüt daîy daìi.
Coï thãø âënh nghéa Polymer theo mäüt caïch räüng hån nhæ sau: Polymer laì nhæîng håüp
cháút maì caïc tênh cháút váût lyï cuía noï chè thay âäøi chuït êt trong khi âaûi phán tæí tiãúp tuûc tàng.
II.Mäüt säú tênh cháút cå lyï cuía váût liãûu Polymer:
- Khäúi læåüng riãng beï, âäüön riãng cao (Âäüön riãng laì âäüön tênh trãn mäüt âån vë
khäúi læåüng).
- Mäüt säú Polymer coï âäüön hoïa hoüc ráút cao.
Vê duû: Poly tetraflo ethylene khäng bë phaï huîy båíi næåïc cæåìng toan..
- Âäü caïch âiãû
n cao (âäúi våïi nhæîng Polymer khäng phán cæûc).
- Coï tênh cháút quang hoüc: Mäüt säú Polymer coï âäü trong suäút cao nhæ PMMA (thuíy tinh
îu cå) âæåüc duìng laìm caïc duûng cuû quang hoüc, kênh maïy bay.
- Mäüt säú Polymer coï khaí nàng baïm dênh ráút täút våïi nhiãöu loaûi váût liãûu khaïc nhau (vê duû
Epoxy) nãn dæåüc æïng duûng âãø laìm keo daïn, sån.
- Mäüt säú Polymer coï âäü ma saït låïn, êt bë maìi moìn (nhæ cao su læu hoïa). Mäüt säï khaïc
laûi êt bë ma saït nhæ Ploy tetraflo ethylene nãn âæåüc æïng duûng âãø laìm baûc trong caïc äø truûc
khäng thãø duìng bi.
- Mäüt säú Polymer coï tênh âaìn häöi låïn (cao su).
C C
F
FF
F
n
Hóa lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hóa lý - Người đăng: truonghathanhht
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
114 Vietnamese
Hóa lý 9 10 217