Ktl-icon-tai-lieu

Hóa Lý 1

Được đăng lên bởi hoan-pham
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 2477 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP ÔN HỌC KỲ 2011 CHO SV K54A HÓA HỌC

Câu I Áp dụng đồng thời thuyết liên kết hoá trị (VB), thuyết obitan phân tử (MO), hãy giải
thích (có vẽ hình) sự tạo thành liên kết hoá học trong:
1. O2
2.CO2
3. H2O
Câu II Năm 1949 Kuhn đã phát hiện bằng thực nghiệm phổ của Buta – 1,3 – dien có 1 vạch
hấp thụ ở độ dài sóng λ  220,0 nm. Áp dụng mô hình hạt chuyển động tự do trong hộp thế
chữ nhật một chiều, hãy tính để xác nhận kết quả thực nghiệm đó.
Cho me  9,11.10-31 kg; C  3.10 8 m/s; h  6,626.10 -34 J.s; d  144,5 pm
Câu III Cho phân tử BeH2 có cấu trúc thẳng.
a) Biểu diễn sự hình thành liên kết σ (định tính) theo phương pháp MO với giả thiết các AO
của BeH2 chưa bị lai hoá.
b) Xây dựng các hàm MO mô tả sự hình thành liên kết trong phân tử.
c) Xác định các hệ số Ci của hàm sóng tham gia phần đóng góp vào quá trình hình thành hai
liên kết σ với giả thiết mật độ điện tích của đám mây electron được phân bố như sau:
30%,(2H): 70%; σ Z (Be): 20%, (2H): 80%.
Cho Z của Be = 4; H = 1.
4Câu IV Phức [Fe(CN)6] có năng lượng tách Δ = 94,3 kcal/mol; phức [Fe(H2O)6]2+ có năng
lượng tách Δ = 29,7 kcal/mol. Cho biết đối với hai phức trên, năng lượng ghép electron P =
50,3 kcal/mol. Vẽ giản đồ năng lượng của hai phức, viết và ghi trên giản đồ cấu hình electron
của hai phức đó và giải thích.
Câu V Dựa vào phương pháp HMO:
1) Hãy viết định thức thế kỉ cho các electron π đối với gốc allyl C 3 H .5 và xyclopropenyl

C 3 H .3 ở trạng thái cơ bản, biết rằng hai gốc này đều có 3 electron π .
2) Từ hai định thức viết được hãy tính các mức năng lượng cho các electron π và biểu diễn
trên giản đồ năng lượng.
3) Tính năng lượng tổng E π của các electron π cho anion allyl và anion xyclopropenyl.
Từ kết quả thu được hãy cho biết trong hai hệ xem xét thì hệ nào kém bền hơn, biết rằng các
tích phân α, β ở hai hệ là như nhau và đều có giá trị âm.
Câu VI Kết quả giải phương trình Schroedinger cho hệ e  π của Pentadienyl như sau:
xi
C1
C2
C3
C4
C5
4
ψi
2
1
-1,732 0,288 0,500
0,576
0,500
0,288
2
-1,000 0,500 0,500
0,000 -0,500 -0,500
5
3
1
3
0,000 0,576 0,000 -0,576 0,000
0,576
4
1,000 0,500 -0,500 0,000
0,500
-0,500
5
1,732 0,288 -0,500 0,576 -0,500 0,288
α  Ei
1) Từ biểu thức x i 
hãy tính Ei tương ứng ψ i .
β
2) Vẽ giản đồ năng lượng các MO và viết cấu hình electron của hệ.
3) Tính qr, prs, Fr của hệ và viết sơ đồ (giản đồ) phân tử π của hệ đó.
Câu VII Áp dụng mô hình hạt chuyển động tự do trong hộp thế chữ nhật một chiều cho hệ
electron pi ( e  π ) của phân tử liên hợp mạch hở octat...
Hóa Lý 1 - Người đăng: hoan-pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Hóa Lý 1 9 10 619