Ktl-icon-tai-lieu

Hóa Lý 2

Được đăng lên bởi hoan-pham
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 2476 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÀI TẬP ÔN HỌC KỲ HÓA LƯỢNG TỬ

Câu I Chiếu một chùm tia sáng vùng trông thấy có bước sóng  = 500 Å vào lần lượt các mẫu
khí trơ: He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn thì thấy ứng với các mẫu khác nhau bật ra các chùm electron
có vận tốc lần lượt là: vHe = 1,51 m/s; vNe = 1,83 m/s; vAr = 2,32 m/s; vKr = 2,44 m/s; vXe =
2,58 m/s; vRn = 2,67 m/s. Cho hằng số Planck h = 6,625.10-34 J.s; khối lượng electron me =
9,1.10-31 kg. Tính năng lượng ion hóa các khí trơ?
Câu II Ngưỡng quang điện là gì? Để bứt electron ra khỏi bề mặt các kim loại kiềm Li, Na, K,
Rb, Cs cần năng lượng lần lượt là 5,39 eV; 4,14 eV; 4,34 eV; 4,18 eV; 3,89 eV. Hãy xác định
động năng và tốc độ của electron bật ra khi chiếu sáng vào các kim loại kiềm trên khi bước
sóng lần lượt chiếu là:  = 400 nm hoặc  = 200 nm.
Câu III Electron chuyển động trong giếng thế một chiều, có chiều dài L, được mô tả bằng
hàm sóng:  n (x) 
a)
b)
c)
d)

2
x
sin n .
L
L

Tìm giá trị trung bình của vị trí đối với electron (x).
Hãy tính xác suất tìm thấy vi hạt trong khoảng từ 0 đến a/2?
Tính giá trị trung bình của động lượng <px> của electron chuyển động trong giếng thế?
Tính giá trị trung bình bình phương của động lượng  p 2  cho electron chuyển động
x
trong giếng thế?

Câu IV Cho một vi hạt chuyển động được mô tả bởi hàm sóng:   (cos)eikx  (sin )e-ikx . Với
 là tham số.
a) Tính giá trị trung bình của động năng <T> cho vi hạt?
b) Tính giá trị trung bình của động lượng <p> cho vi hạt?
c) Tính giá trị trung bình bình phương của động lượng <p 2> cho vi hạt?
Câu V Vẽ giản đồ MO cho các phân tử LiH, BeH2, HF, NH3 và CO? Viết sự tổ hợp hàm sóng
để tạo các liên kết trong phân tử trên?
Câu VI Sử dụng lý thuyết HMO, hãy viết định thức thế kỷ cho các phân tử LiH, HCHO?
Xác định các mức năng lượng dựa vào lý thuyết HMO cho các phân tử, biểu diễn các mức
năng lượng trên giản đồ?
Xác định các hàm sóng tương ứng với các mức năng lượng tìm được ở trên?
Cho: Với phân tử LiH:
Tích phân coulomb



1S(Li)




H1S(Li) d  67,32eV;   2S(Li) H 2S(Li) d  5,39eV;  1S(H) H1S(H) d  13, 6eV.

Tích phân trao đổi



2S(Li)



H1S(H) d   1S(H) H 2S(Li) d  4eV.

Với phân tử HCHO:
C    0, 2; O    0,7; CO  1,1.

Câu VII
Biểu diễn giản đồ MO cho các phân tử phức bát diện, tứ diện và phức vuông?

...
Hóa Lý 2 - Người đăng: hoan-pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Hóa Lý 2 9 10 628