Ktl-icon-tai-lieu

hóa lý thuyết

Được đăng lên bởi nguyenxuancuong
Số trang: 442 trang   |   Lượt xem: 6758 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Hóa học phân tích

GIỚI THIỆU VỀ MÔN HỌC

Vị trí, ý nghĩa, vai trò môn học
Môn học Hoá học phân tích là một trong những kiến
thức cơ bản ban đầu trong các môn học liên quan đến
việc phân tích các sản phẩm dầu khí.
Môn học này sẽ cung cấp cho các học viên các kiến
thức cơ bản của Ngành phân tích hóa học, từ đó học viên
sẽ tự hình thành các kỹ năng sử dụng các dụng cụ trong
phòng thí nghiệm phân tích để có thể phân tích đƣợc các
chỉ tiêu trong sản phẩm của dầu khí ở phần cơ sở, cũng
nhƣ vận dụng sáng tạo các kiến thức đƣợc học để hiểu
và tìm tòi khắc phục trong các thí nghiệm tƣơng tự của
thực tế.
Ngoài ra, môn học cũng rèn luyện cho học viên
những ý thức và thói quen qua các bài thực hành, luyện
tập trong từng giai đọan
Mục tiêu của môn học
Học xong môn học này, học viên cần phải:
1. Nắm vững các khái niệm cơ bản về hóa phân
tích.
2.
3.
4.

Phân tích định tính.
Phân tích định lƣợng.
Hiểu biết các định luật hóa học.

5. Thực hiện phân tích các loại chất khác nhau.
Mục tiêu thực hiện của môn học
Khi hoàn thành môn học này, học viên có khả năng:
1. Mô tả các khái niệm cơ bản về phân tích định
1

tính và định lƣợng.
2.

Phân tích các ion theo:
+

3.

Phân tích định tính.

+
Phân tích định lƣợng.
Phân tích các loại chất khác nhau.

Thực hiện các thí nghiệm làm trong PTN hóa phân
tích của trƣờng.
Nội dung chính của môn học
Bài 1: Khái niệm cơ bản.(hệ thống phân tích định
tính)
Bài 2: Phân tích định tính Cation nhóm 1
Bài 3: Phân tích định tính Cation nhóm 2
Bài 4: Phân tích định tính Cation nhóm 3
Bài 5: Phân tích khối lƣợng. (phân tích định lƣợng
khối lƣợng)
Bài 6: Phân tích thể tích
Bài 7: Phân tích định lƣợng acid – baz
Bài 8: Phân tích định lƣợng oxy hoá khử
Bài 9: Phân tích định lƣợng tạo phức
Bài 10: Phân tích định lƣợng tạo tủa

2

CÁC HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CHÍNH TRONG
MÔN HỌC

-

Học trên lớp về:
+

Các cân bằng trong dung dịch

+

Phân tích định tính các cation các nhóm
1,2,3

+

Phân tích định lƣợng theo phƣơng pháp
khối lƣợng

+

Phân tích định lƣợng theo các phƣơng
pháp thể tích

+

Các phƣơng pháp tính sai số của phép
chuẩn độ

-

Tự nghiên cứu tài liệu liên quan đến Phân tích
cơ sở.
Theo dõi việc hƣớng dẫn giải các bài tập
Làm các bài tập về các cân bằng trong các hệ

-

dung dịch, các bài tập về xác định hàm lƣợng
các mẫu chất
Tính toán các bài toán sai số trong các báo cáo

-

-

về hàm lƣợng đã đƣợc tính toán
Thảo luận và xây dựng các công thức tính toán,
các hệ thống phân tích định tính
Tham gia các bài kiểm tra đánh giá chất lƣợng

-

...
Hóa học phân tích
hóa lý thuyết - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hóa lý thuyết - Người đăng: nguyenxuancuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
442 Vietnamese
hóa lý thuyết 9 10 958