Ktl-icon-tai-lieu

Hóa Lý

Được đăng lên bởi fuongtt
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 4057 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chng 1:
NGUYÊN LÝ I C A NHI T ð NG H C VÀ ÁP
D NG NGUYÊN LÝ I VÀO HOÁ H C
1.1. PHƯƠNG TRÌNH TR NG THÁI C A KHÍ
•Các tr ng thái khác nhau c a ch t:
- Tr ng r n: khi h nhi t ñ c a m t v t t i nhi t
ñ th p, thì nói chung, các h t c u t o nên v t ñó
ñư c x p ñ t theo m t tr t t hình h c xác ñ nh.
Tác d ng khu y ñ ng c a nhi t ñ b h n ch .
M i h t ch có th dao ñ ng xung quanh v tr c
ñ nh, l c liên k t gi toàn b các h t m t cách
tương ñ i c ng ch c và h
tr ng thái r n.

- Tr ng thái l ng: khi nhi t ñ tăng, biên ñ
dao ñ ng c a các h t tăng. ð i v i m i ch t có
m t nhi t ñ nh t ñ nh mà b t ñ u t ñó do tác
ñ ng khu y ñ ng c a nhi t m nh hơn l c liên
k t, k t qu là l c liên k t gi a các h t thư ng
xuyên b phá v và tái t o. Các h t có th
chuy n ñ ng t nh ti n, quay ho c dao ñ ng.
Chúng có th d ch chuy n, nhưng d ch chuy n
này b h n ch do ti p xúc v i các h t khác và
k t qu là c u trúc có tính qui lu t b phá v .
Khi ñ v t tr ng thái l ng.
- Tr ng thái khí: N u ti p t c tăng nhi t ñ c a
v t thì thì tác ñ ng c a nhi t m nh ñ n m c
các h t th c t tr thành ñ c l p v i nhau và
h
tr ng thái khí.

- Tr ng thái plazma: n u nâng nhi t ñ c a m t ch t
khí t i vài trăm nghìn ñ thì s va ch m gi a các h t
khí m nh ñ n m c các nguyên t ho c phân t m t ñi
các electron c a chúng. Khi ñó ta có m t plazma g m
các h t nhân và các electron mà có th coi là tr ng
thái th tư c a ch t.
- Khí lý t ng: khí lí tư ng là m t mô hình có tính gi
thi t. Khí lý tư ng có nh ng tính ch t sau:
+ Khí g m các h t sơ ñ ng ñ c l p, các ch t ñi m, có
kh i lư ng xác ñ nh.
+ Các h t hoá h c luôn luôn tr ng thái chuy n ñ ng,
ngay c khi toàn b không khí chuy n ñ ng.
+ Va ch m gi a các h t là va ch m ñàn h i. Ch khi
va ch m m i có l c ti p xúc, còn khi các h t cách
nhau thì các h t không tương tác v i nhau.

- Khí th c: thì l c tương tác gi a các h t là y u
và tr thành ñáng k
tr ng thái l ng và tr ng
thái r n.
• Phng trình tr ng thái c a khí lý t ng:
a/ ð nh lu t Charles, Gay-Lussac và ñ nh
lu t Boyle Mariotte:
Xét m t lư ng khí m tr ng thái I và II. Vi c
chuy n t tr ng thái I sang tr ng thái II ñư c
ti n hành:
- áp su t không ñ i p = const
Charles ñã ñưa phương trình như sau:
V2
V
= 1 = kT
T2
T1

-

th tích không ñ i V = const
Gay-Lussac ñã thi t l p m i quan h gi a áp
su t và nhi t ñ như sau: p
p
2

T2

-

=

1

T1

=k

nhi t ñ không ñ i T = const
ð nh lu t Boyle-Marriotte nhi t ñ không ñ i,
ñ i v i m t kh i lư ng m c a khí lý tư ng, tích
c a th tích mà khí chi m v i áp su t mà khí
t o nên là m t h ng...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hóa Lý - Người đăng: fuongtt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Hóa Lý 9 10 948