Ktl-icon-tai-lieu

Hoá phân tích

Được đăng lên bởi Mimi Huynh
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 1258 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề tài

MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHI TÍNH TOÁN TRONG DUNG DỊCH AXIT - BAZO
ĐA CHỨC
Học viên thực hiện
NGUYỄN THỊ MINH HÀ (HOÁ PHÂN TÍCH)
LÊ THỊ THANH HÀ (HOÁ VÔ CƠ)
HOÀNG THỊ THƯƠNG (HOÁ VÔ CƠ)

Giảng viên hướng dẫn
PGS.TS. NGUYỄN ĐÌNH LUYỆN

Niên khoá: 2014- 2016

A.MỞ ĐẦU
Hóa học phân tích là môn khoa học về các phương pháp
xác định thành phần định tính, định lượng của chất và hỗn
hợp của chúng. Một trong các nội dung quan trọng của hoá
phân tích là hiểu và suy đoán được tính chất của axit-bazơ
trong dung dịch. Do đó, chúng tôi chọn đề tài: “Một số vấn
đề tính toán trong dung dịch axit – bazo đa chức”. Để bài
tiểu luận được hoàn chỉnh và đầy đủ, rất mong nhận được
sự góp ý và bổ sung của thầy và các bạn.

2

B.NỘI DUNG
AXIT ĐA CHỨC
BAZO ĐA CHỨC
MUỐI AXIT

3

I.DUNG DỊCH AXIT ĐA CHỨC
1. Cơ sở lý thuyết
1.1.Axit đa chức
Phân tử các đa axit có khả năng phân li cho n proton (n >1).
Nếu n = 2 ta có điaxit, n = 3 triaxit,…Sự phân li của các đa
axit diễn ra theo từng nấc.
HnA ƒ H+ + Hn-1AKa1 (1)
Hn-1A- ƒ H+ + Hn-2A2Ka2 (2)
Hn-2A2- ƒ H+ + Hn-3A3Ka3 (3)
............
(n-1) ƒ
HA
H+ + AnKan
ƒ
H2O
H+ + OHCó thể coi các đa axit như một hỗn hợp gồm nhiều đơn
axit.

4

1.2.Một số vấn đề tính toán axit đa chức
Có 2 trường hợp:
* Trường hợp 1: Nếu Ka1 >> Ka2 , Ka3 ,… Kan, coi sự phân
li của đa axit xảy ra chủ yếu ở nấc 1
→ Cân bằng (1) quyết định:
+ Nếu K1Ca >> →

KH 2O

Ca K a1
[H ]    
0
[ H ] [ H ]  K a1


Ca K a1
[H ]  
0
[ H ]  K a1


+ Nếu [H+] << Ca → [H+] =

K a1.Ca
5

Ví dụ 1: Tính [H+], [OH-], [SO32-] trong dung dịch
H2SO3 0,01 M.
Giải:
Các cân bằng xảy ra trong hệ:
H2SO3 ƒ H+ + HSO3Ka1 = 10-1,76 (1)
ƒ
HSO3H+ + SO3 2Ka2 = 10-7,21 (2)
ƒ
H2O
H+ + OHKw = 10-14 (3)
Nhận thấy Ka1 » Ka2 và Ka1.C » Kw, do đó có thể coi cân
bằng (1) chiếmƒ ưu thế:
H2SO3
H+ + HSO3Ka1 = 10-1,76 (1)
C
0,01
[]
0,01-x
x
x
x2
0, 01  x

 101,76  x 2  101,76 x  103,76  0

6

 x  7,1.103
3
x

7,1.10
;
Vậy [H ] = [HSO ] =

+

3

14
10
12

1,
41.10
[OH ] =
7.103

Để tính [SO32-] ta sử dụng cân bằng (2)

 SO32

K a1 .  HSO32

 H 

 10

7,21

3
2
7,1.10
>>
[SO
[HSO3 ] =
3 ] >> [OH ]. Điều đó chứng tỏ

-

việc tính gần đúng theo (1) là hợp lí.
7

* Trường hợp 2: Ka1 
Ka2 
... 
Kan sự phân li của đa axit
xảy ra ở các nấc là tương đương nhau, tổ hợp thành phương
trình bậc cao hoặc phải tính lặp gần đúng liên tục theo điều
kiện proton với mức không là HnA và H2O
h = [H+] = [OH-] + [Hn-1A-] + 2[Hn-2A2-]+…+n[An-]
2

h  K a1[H n A]h  2K a1K a 2 .[H n A]h ...
Niên khoá: 2014- 2016
MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHI TÍNH TOÁN TRONG DUNG DỊCH AXIT - BAZO
ĐA CHỨC
Giảng viên hướng dẫn
PGS.TS. NGUYỄN ĐÌNH LUYỆN
Học viên thực hiện
NGUYỄN THỊ MINH HÀ (HOÁ PHÂN TÍCH)
LÊ THỊ THANH HÀ (HOÁ VÔ CƠ)
HOÀNG THỊ THƯƠNG (HOÁ VÔ CƠ)
Đề tài
Hoá phân tích - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoá phân tích - Người đăng: Mimi Huynh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
Hoá phân tích 9 10 654