Ktl-icon-tai-lieu

hóa phân tích

Được đăng lên bởi Chinh Hoangdinh
Số trang: 84 trang   |   Lượt xem: 425 lần   |   Lượt tải: 1 lần
®¹I häc th¸i nguyªn
tr−êng ®¹I häc s− ph¹m
Khoa Ho¸ häc

TS Mai Xu©n Tr−êng

Ho¸ ph©n tÝch II vμ ®¸nh gi¸,
xö lý sè liÖu thùc nghiÖm
b»ng x¸c xuÊt thèng kª
(TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ)

Th¸i nguyªn, 2011

®¹I häc th¸i nguyªn
tr−êng ®¹I häc s− ph¹m
Khoa Ho¸ häc

TS Mai Xu©n Tr−êng
0912.739.257 CQ : 0280.3856.853 NR 0280.3759.402

Bµi gi¶ng

Ho¸ ph©n tÝch II (Ho¸ häc ph©n
tÝch ®Þnh l−îng) vμ ®¸nh gi¸, xö
lý sè liÖu thùc nghiÖm b»ng
x¸c xuÊt thèng kª
(3 tÝn chØ = 45 tiÕt)

Th¸i nguyªn, 2011

Lêi nãi ®Çu
Trªn c¬ së nh÷ng kiÕn thøc ®· häc cña phÇn c¬ së hãa häc ph©n tÝch (hãa ph©n
tÝch I) cuèn bμi gi¶ng Hãa häc ph©n tÝch ®Þnh l−îng (Hãa ph©n tÝch II) giíi thiÖu nh÷ng
ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch ®Þnh l−îng vμ c¸ch xö lý, thèng kª c¸c kÕt qu¶ thùc nghiÖm thu
®−îc sao cho c¸c kÕt qu¶ cã ®é tin cËy cao nhÊt cã thÓ.
§Ó biªn so¹n cuèn Hãa häc ph©n tÝch ®Þnh l−îng, t¸c gi¶ ®· tham kh¶o c¸c gi¸o
tr×nh cña Tr−êng §¹i häc S− ph¹m Hμ Néi, Tr−êng §¹i häc Khoa häc Tù nhiªn - §¹i häc
Quèc Gia Hμ Néi vμ cña c¸c ®ång nghiÖp trong Khoa Ho¸ häc - Tr−êng §¹i Häc S−
ph¹m - §¹i häc Th¸i Nguyªn.
§èi t−îng phôc vô chñ yÕu cña cuèn s¸ch nμy lμ sinh viªn vμ c¸n bé gi¶ng d¹y
Ho¸ häc cña Tr−êng §¹i häc S− ph¹m - §¹i häc Th¸i Nguyªn. Ngoμi ra cuèn s¸ch nμy
còng cã thÓ lμ tμi liÖu cho sinh viªn c¸c tr−êng §¹i häc vμ cao ®¼ng cã häc tËp m«n ho¸
ph©n tÝch.
Trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y vμ biªn so¹n cuèn s¸ch nμy, mÆc dï t¸c gi¶ ®· hÕt søc
cè g¾ng nh−ng kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Mong nhËn ®−îc nhiÒu ý kiÕn
®ãng gãp, phª b×nh, x©y dùng cña c¸c thÇy c« gi¸o vμ c¸c b¹n sinh viªn. T¸c gi¶ xin
ch©n thμnh c¶m ¬n.
Mäi sù ®ãng gãp ý kiÕn xin göi vÒ theo ®Þa chØ: TS Mai Xu©n Tr−êng - Khoa Hãa
häc - Tr−êng §¹i häc S− ph¹m - §¹i häc Th¸i Nguyªn hoÆc theo ®Þa chØ email:
truongkhoahoa@gmail.com .
Th¸i Nguyªn, 1- 2011
Mai Xu©n Tr−êng

1

PhÇn 1: Ph©n tÝch thÓ tÝch

Ch−¬ng 1

Mét sè kh¸i niÖm chung
I. §èi t−îng, néi dung nghiªn cøu, ý nghÜa, tÇm quan träng cña ho¸
ph©n tÝch ®Þnh l−îng

I.1 §èi t−îng
Ho¸ häc ph©n tÝch ®Þnh tÝnh nghiªn cøu cÊu t¹o cña vËt chÊt xem chóng
®−îc cÊu t¹o tõ c¸c nguyªn tè ho¸ häc nµo, ion nµo hoÆc tõ nh÷ng hîp chÊt nµo.
Ho¸ häc ph©n tÝch ®Þnh l−îng x¸c ®Þnh hµm l−îng cña c¸c nguyªn tè, ion cã
trong hîp chÊt hay trong mÉu nghiªn cøu.
I.2 Néi dung nghiªn cøu
Ho¸ häc ph©n tÝch ®Þnh l−îng x¸c ®Þnh hµm l−îng c¸c nguyªn tè, ion cã
trong c¸c hîp chÊt, c¸c chÊt.
I.3. ý nghÜa, tÇm quan träng cña ho¸ häc ph©n tÝch ®Þnh l−îng
Ho¸ häc ph©n tÝch nãi chung vµ ph©n tÝch ®Þnh l−îng nãi riªng cã...
®¹I häc th¸i nguyªn
trêng ®¹I häc s ph¹m
Khoa Ho¸ häc
TS Mai Xu©n Trêng
Ho¸ ph©n tÝch II vμ ®¸nh gi¸,
xö lý sè liÖu thùc nghiÖm
b»ng x¸c xuÊt thèng kª
(TÀI LIU LƯU HÀNH NI B)
Th¸i nguyªn, 2011
hóa phân tích - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hóa phân tích - Người đăng: Chinh Hoangdinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
84 Vietnamese
hóa phân tích 9 10 67