Ktl-icon-tai-lieu

Hóa phân tích

Được đăng lên bởi luyennguyen28
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 660 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 3
CÂN BẰNG TẠO PHỨC
TRONG DUNG DỊCH

BÀI I: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CHUNG VỀ PHỨC
CHẤT
1.Định Nghĩa
Trong dung dịch, các phức chất được tạo thành
do sự tương tác của nhiều phần tử đơn giản ( phân
tử, ion ) có khả năng tồn tại độc lập . Sự tạo phức
có thể xảy ra giữa proton , cation kim loại với các
ion tích điện âm, các phân tử trung hòa điện hoặc
các cation với nhau . Vì vậy , phức tạo thành có
thể trung hòa điện , hoặc tích điện âm hay dương .

Một số ví dụ:
H+
2H+

+ NH2 – CH2 – CH2 – NH2

+

→

+

+ NH3 – CH2 – CH2 – NH2 →

NH3 - CH2 – CH2 – NH2
+

+

NH3 – CH2 – CH2 - NH3

Cu2+ + 4NH3 → Cu( NH3 )42+
Cd2+ + 2Cl-

→

CdCl2

CdCl2 +

Cl-

→

CdCl3-

CdCl3- +

Cl-

→

CdCl42-

Trong trường hợp tổng quát hai dạng M và L (để
đơn giản chúng tôi không ghi điện tích các phần tử) cùng
tồn tại trong dung dịch có khả năng tương tác với nhau để
tạo ra một hoặc một số phức chất:

pM + qL

MpLq

Ở đây p ≥ 1, q ≥ 1 (p,q : nguyên).

pM + qL

M pLq

Trong đa số trường hợp , nhất là các dung dịch loãng,
chúng ta thường gặp các phức chất một nhân với p=1, q=n
( n≥ 1). Các ví dụ minh họa đều thuộc loại này . Ở đây M là
nhóm trung tâm của phức chất hay còn gọi là chất tạo
phức , nó có thể là một ion kim loại đơn hoặc một ion phức
tạp như VO2+ , VO2+ …..
L được gọi là phối tử. Số phối tử liên kết với một
nhóm trung tâm gọi là số phối trí (n) của phức chất. n thay
đổi khác nhau tùy thuộc theo bản chất của ion trung tâm
của phối tử và quan hệ nồng độ giữa chúng .

Thông thường khi nồng độ của phối tử gấp rất nhiều lần
nồng độ của ion trung tâm thì phức tạo thành có số phối trí
cực đại N. Tùy thuộc vào cấu trúc của ion trung tâm mà mỗi
ion kim loại có số phối trí cực đại ( thường là 4 hoặc 6 ).
Ví dụ:
N đối với một số ion như sau : N = 4 : Ag+ , Zn2+ , Sn2+,
Pb2+, Hg2+, Cu2+, Cu+ ; N= 6 : Co3+, Co2+ , Ni2+, Al3+ ,Bi3+ , Fe3+.

Liên kết giữa ion trung tâm và phối tử có thể chỉ là liên kết tĩnh
điện do tương tác ion – ion , ion – phân tử lưỡng cực hoặc các phân
tử lưỡng cực với nhau. Liên kết cũng được hình thành do sự chuyển
một cặp electron tự do từ một nguyên tử sang một obitan trống trong
nguyên tử của ion trung tâm.

Để biểu diễn liên kết này , người ta thường dùng
mũi tên hướng từ phối tử sang ion kim loại để chỉ sự hình
thành liên kết được quyết định bởi cặp electron tự do mà
phối tử nhường cho ion kim loại.

Nhưng cũng có thể được biểu diễn bằng dấu gạch ngang như
liên kết cộng hóa trị, bởi vì cặp electron trên được dùng chung khi
tạo thành liên kết. Liên kết thuộ...
CHƯƠNG 3
CÂN BẰNG TẠO PHỨC
TRONG DUNG DỊCH
Hóa phân tích - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hóa phân tích - Người đăng: luyennguyen28
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Hóa phân tích 9 10 622