Ktl-icon-tai-lieu

hóa phân tích

Được đăng lên bởi truongthimyngan167
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 137 lần   |   Lượt tải: 0 lần
09/04/2012

3.6 Thêm 0,001 mol HCl vào 1 lít dung
dịch hỗn hợp CH3COONa 0,1M và
CH3COOH 0,1M. Tính pH của dung dịch.

pH

pK a

lg

3.7 Tính nồng độ mol của dung dịch
NH4Cl có pH = 5,3 (pKNH3- = 4,76).

H+

KaCa KW

Cb
Ca

Cb = [CH3COONa] = 0,1 -0,001
Ca = [CH3COOH] = 0,1 + 0,001

3.8 Cần cho thêm bao nhiêu gam NH4Cl
vào 1 lít NH4OH 0,1M để được dung dịch
đệm pH = 9,5?
NH4OH Cb
NH4Cl Ca

pH
Cb
Ca

DD đệm pH

pK a

Ca

lg

C0*V0

Cb
Ca

m

NH4Cl

3.9 Cần cho thêm bao nhiêu ml HCl
0,01M vào 1 lít dung dịch NH4OH 0,1M
để được dung dịch đệm pH = 10? Cho =
9,24.
HCl + NH4OH  NH4Cl + H2O
C*V

Tại thời điểm cân bằng

Ca *V*M
10P%

C*V - C0*V0
V+ V0
Cb

C0*V0
V+ V0
Ca

1

09/04/2012

pH

pK a

Cb
Ca

V0

3.12 Hòa tan 0,5000g Na2CO3 trong bình
định mức 200ml, chuẩn độ 50,00ml dung
dịch thu được khi thì hết 24,00ml dung
dịch H2SO4 với chỉ thị MO
Hãy tính nồng độ đương lượng và độ
chuẩn của dung dịch H2SO4

C
lg b
Ca

pH

Theo định luật đương lượng thì:
(NV)Na2CO3 = (NV)H2SO4

CO32-  HCO3- PP

N Na CO

CO32-  CO2

2

m
Ñ.V

3

MO

V

0,5
M
.0,2
2

NH SO & T
2

4

Vậy khi chuẩn độ Na2CO3 với chỉ thị MO
thì phản ứng xảy ra đến nấc 2 tạo thành
CO2  z =2

2

09/04/2012

3.17

pH= pK a,Ind + lg

[Ind - ]
[HInd]

Thấy màu dạng acid (HInd) khi
[Ind - ] 1
[HInd] 10
pH

pKa,Ind -1 = 2

Thấy màu dạng baz (Ind-) khi
[Ind - ]
2
[HInd]
pH

3.18

14,00

Khi chuẩn độ H3PO4 với chỉ thị PP thì
phản ứng xảy ra đến nấc thứ 2  H3PO4
z=2
Theo định luật đương lượng thì:
(NV)H3PO4 = (NV)NaOH

12,00

H3PO4 HPO2-4


10,00

pKa,Ind +lg2 = 3,3

PP
pH

8,00
6,00

H3PO4 H2PO-4


4,00

m H PO
3

2,00

4

(NV)H PO *
3

4

ÑH PO
3

4

1000

(NV)NaOH *

ÑH PO
3

4

1000

0,00
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

F

3

...
09/04/20 12
1
3.6 Thêm 0,001 mol HCl vào 1 lít dung
dịch hỗn hợp CH
3
COONa 0,1M
CH
3
COOH 0,1M. Tính pH của dung dịch.
b
a
a
C
pH pK lg
C
C
b
= [CH
3
COONa] = 0,1 -0,001
C
a
= [CH
3
COOH] = 0,1 + 0,001
3.7 Tính nồng độ mol của dung dịch
NH
4
Cl có pH = 5,3 (pKNH3- = 4,76).
+
a a W
H K C K
3.8 Cần cho thêm bao nhiêu gam NH
4
Cl
vào 1 lít NH
4
OH 0,1M để được dung dịch
đệm pH = 9,5?
NH
4
OH C
b
NH
4
Cl C
a
DD đệm pH
b
a
a
C
pH pK lg
C
b
a
C
C
a
C
4
a
NH Cl
C *V*M
m
10P%
3.9 Cần cho thêm bao nhiêu ml HCl
0,01M vào 1 lít dung dịch NH
4
OH 0,1M
để được dung dịch đệm pH = 10? Cho =
9,24.
HCl + NH
4
OH NH
4
Cl + H
2
O
C
0
*V
0
C*V
Tại thời điểm cân bằng
C*V - C
0
*V
0
C
0
*V
0
V+ V
0
V+ V
0
C
b
C
a
hóa phân tích - Trang 2
hóa phân tích - Người đăng: truongthimyngan167
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
hóa phân tích 9 10 966