Ktl-icon-tai-lieu

hóa phân tích 1

Được đăng lên bởi thuongxoni
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 215 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1/(α(PO43-)) = ( 1 + ([H3O+])/Ka3 + ([H3O+]^2)/Ka3Ka2 + ([H3O+]^3)/(Ka3Ka2 Ka1) )

Ka1=
7.6E-03
Ka2=
0.000000062
1/(α(PO43-))
[H3O+]
Ph
α((PO4)34.9E+21
1.00E+00
0.00
2.1E-22
5.2E+18
1.00E-01
1.00
1.9E-19
8.5E+15
1.00E-02
2.00
1.2E-16
4.1E+13
1.00E-03
3.00
2.4E-14
3.7E+11
1.00E-04
4.00
2.7E-12
3.7E+09
1.00E-05
5.00
2.7E-10
3.9E+07
1.00E-06
6.00
2.6E-08
5.9E+05
1.00E-07
7.00
1.7E-06
2.6E+04
1.00E-08
8.00
3.8E-05
2.3E+03
1.00E-09
9.00
4.3E-04
2.3E+02
1.00E-10
10.00
4.4E-03
2.4E+01
1.00E-11
11.00
4.2E-02
3.3E+00
1.00E-12
12.00
3.1E-01
1.2E+00
1.00E-13
13.00
8.1E-01
1.0E+00
1.00E-14
14.00
9.8E-01

Ka3=

4.4E-013

Đồ thị biểu diễn mối quan hệ củ
α((PO4)3-) và pH

α((PO4)3-

TA CÓ :

pH

p

P

iễn mối quan hệ của
O4)3-) và pH

pH

...
TA CÓ : 1/(α(PO43-)) = ( 1 + ([H3O+])/Ka3 + ([H3O+]^2)/Ka3Ka2 + ([H3O+]^3)/(Ka3Ka2 Ka1) )
Ka1= 7.6E-03 Ka2= 0.000000062 Ka3= 4.4E-013
1/(α(PO43-)) [H3O+] Ph α((PO4)3-
4.9E+21 1.00E+00 0.00 2.1E-22
5.2E+18 1.00E-01 1.00 1.9E-19
8.5E+15 1.00E-02 2.00 1.2E-16
4.1E+13 1.00E-03 3.00 2.4E-14
3.7E+11 1.00E-04 4.00 2.7E-12
3.7E+09 1.00E-05 5.00 2.7E-10
3.9E+07 1.00E-06 6.00 2.6E-08
5.9E+05 1.00E-07 7.00 1.7E-06
2.6E+04 1.00E-08 8.00 3.8E-05
2.3E+03 1.00E-09 9.00 4.3E-04
2.3E+02 1.00E-10 10.00 4.4E-03
2.4E+01 1.00E-11 11.00 4.2E-02
3.3E+00 1.00E-12 12.00 3.1E-01
1.2E+00 1.00E-13 13.00 8.1E-01
1.0E+00 1.00E-14 14.00 9.8E-01
p
Đồ thị biu diễn mối quan hệ của
α((PO4)3-) và pH
pH
α((PO4)3-
hóa phân tích 1 - Trang 2
hóa phân tích 1 - Người đăng: thuongxoni
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
hóa phân tích 1 9 10 901