Ktl-icon-tai-lieu

Hóa phân tích (Analytical Chemistry)

Được đăng lên bởi Vu Giang Nam
Số trang: 312 trang   |   Lượt xem: 669 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bé Y tÕ

hãa ph©n tÝch
lý thuyÕt vµ thùc hµnh
S¸ch ®µo t¹o Trung häc D−îc
Chñ biªn:
PGS.TSKH. Lª Thµnh Ph−íc - CN. TrÇn TÝch
M∙ sè: T.60.Y.3

Nhµ xuÊt b¶n Y häc
Hµ Néi - 2007

ChØ ®¹o biªn so¹n:

Vô Khoa häc vµ §µo t¹o, Bé Y tÕ
Chñ biªn:

PGS. TSKH. Lª Thµnh Ph−íc
CN. TrÇn TÝch
Biªn so¹n:

PGS. TSKH Lª Thµnh Ph−íc
CN. TrÇn TÝch
ThS. NguyÔn NhÞ Hµ
TS. NguyÔn ThÞ KiÒu Anh
Tham gia tæ chøc b¶n th¶o:

TS. NguyÔn M¹nh Pha
ThS. PhÝ V¨n Th©m

© B¶n quyÒn thuéc Bé Y tÕ (Vô Khoa häc vµ §µo t¹o)

2

lêi giíi thiÖu
Thùc hiÖn mét sè ®iÒu cña LuËt Gi¸o dôc, Bé Y tÕ ®· ban hµnh
ch−¬ng tr×nh khung vµ ch−¬ng tr×nh gi¸o dôc nghÒ nghiÖp cho viÖc ®µo t¹o
trung cÊp ngµnh Y tÕ. Bé Y tÕ tæ chøc biªn so¹n tµi liÖu d¹y – häc c¸c m«n
c¬ së vµ chuyªn m«n theo ch−¬ng tr×nh trªn nh»m tõng b−íc x©y dùng bé
s¸ch chuÈn trong c«ng t¸c ®µo t¹o nh©n lùc y tÕ.
S¸ch Hãa ph©n tÝch (Lý thuyÕt vµ thùc hµnh) ®−îc biªn so¹n dùa trªn
ch−¬ng tr×nh gi¸o dôc nghÒ nghiÖp cña Bé Y tÕ biªn so¹n trªn c¬ së ch−¬ng
tr×nh khung ®· ®−îc phª duyÖt. S¸ch ®−îc c¸c nhµ gi¸o l©u n¨m vµ t©m
huyÕt víi c«ng t¸c ®µo t¹o biªn so¹n theo ph−¬ng ch©m: KiÕn thøc c¬ b¶n,
hÖ thèng; néi dung chÝnh x¸c, khoa häc; cËp nhËt c¸c tiÕn bé khoa häc, kü
thuËt hiÖn ®¹i vµ thùc tiÔn ViÖt Nam. S¸ch ®−îc cÊu tróc gåm 4 phÇn b¸m
s¸t ch−¬ng tr×nh gi¸o dôc víi nh÷ng néi dung c¬ b¶n nhÊt vÒ ph©n tÝch
®Þnh tÝnh vµ ®Þnh l−îng gióp häc sinh sau khi häc cã ®−îc nh÷ng kiÕn thøc
c¬ b¶n, kü n¨ng thùc hµnh ph©n tÝch ®Þnh tÝnh vµ ®Þnh l−îng ®Ó ¸p dông
trong thùc tÕ pha chÕ c¸c dung dÞch chuÈn, thùc hiÖn c¸c phÐp chuÈn ®é
thÓ tÝch, ®Þnh l−îng theo ph−¬ng ph¸p khèi l−îng th−êng gÆp vµ tÝnh ®−îc
kÕt qu¶ cña phÐp ph©n tÝch. §ång thêi qua ®ã rÌn luyÖn ®−îc t¸c phong
lµm viÖc khoa häc, thËn träng, chÝnh x¸c, trung thùc trong ho¹t ®éng nghÒ
nghiÖp khi ra tr−êng. S¸ch lµ tiÒn ®Ò ®Ó c¸c gi¸o viªn vµ häc sinh c¸c
tr−êng cã thÓ ¸p dông ph−¬ng ph¸p d¹y häc tÝch cùc.
S¸ch Hãa ph©n tÝch (Lý thuyÕt vµ thùc hµnh) ®· ®−îc Héi ®ång
chuyªn m«n thÈm ®Þnh s¸ch vµ tµi liÖu d¹y - häc cña Bé Y tÕ thÈm ®Þnh
vµo n¨m 2006. Bé Y tÕ ban hµnh lµm tµi liÖu d¹y - häc chÝnh thøc cña
ngµnh Y tÕ. Trong thêi gian tõ 3 ®Õn 5 n¨m, s¸ch ph¶i ®−îc chØnh lý, bæ
sung vµ cËp nhËt.
Bé Y tÕ xin ch©n thµnh c¶m ¬n PGS.TSKH. Lª Thµnh Ph−íc, CN. TrÇn
TÝch, ThS. NguyÔn NhÞ Hµ vµ TS. NguyÔn ThÞ KiÒu Anh cña Tr−êng §¹i häc
D−îc Hµ Néi ®· dµnh nhiÒu c«ng søc hoµn thµnh cuèn s¸ch nµy, c¶m ¬n
PGS.TS. TrÇn Tö An vµ «ng NguyÔn V¨n Th¬ ®· ®äc, ph¶n biÖn ®Ó cuèn
s¸ch ®−îc hoµn chØnh kÞp thêi phôc vô cho ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hóa phân tích (Analytical Chemistry) - Người đăng: Vu Giang Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
312 Vietnamese
Hóa phân tích (Analytical Chemistry) 9 10 461