Ktl-icon-tai-lieu

Hóa phân tích (Analytical Chemistry)

Được đăng lên bởi luong-bui
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 8619 lần   |   Lượt tải: 16 lần
HÓA PHÂN TÍCH
(Analytical Chemistry)
Ts. Phạm Trần Nguyên Nguyên
ptnnguyen@hcmus.edu.vn
(Dành cho sinh viên Khoa Hóa , Đại Học Lạc Hồng)
Năm học 2008-2009
Học Kỳ 2

THÔNG TIN TỔNG QUÁT
• Thời lượng:

48 tiết

• Giờ dạy:

tiết 1-4 (7:30 – 11:00)

• Địa điểm:

ĐH Lạc Hồng

• Ngày:

Thứ Năm, thứ Bảy
23/04 – 30/05

• Bài giảng:
Tài liệu bài giảng PowerPoint chỉ gồm những điểm
chính của bài học
SINH VIÊN CẦN TỰ GHI CHÉP THÊM CHO MÌNH
2

TÀI LIỆU THAM KHẢO
• Cơ sở hóa học phân tích
A.P.kreskov, nhà xuất bản đại học và giáo dục chuyên
nghiệp Hà Nội, 1990.

• Phân tích định lượng
Nguyễn thị Thu Vân, nhà xuất bản ĐH Quốc Gia Tp.
HCM, 2004.

3

MỤC TIÊU
Cung cấp kiến thức cơ bản, cơ sở lý thuyết về:
phân tích định tính
phân tích định lượng
nồng độ dung dịch điện ly
sự cân bằng trong dung dịch điện ly
kỹ thuật phân tích thể tích
kỹ thuật phân tích trọng lượng

4

NỘI DUNG MÔN HỌC
Chương 1: Nhập môn hóa phân tích
Chương 2: Cân bằng hóa học
Chương 3: Kỷ thuật phân tích thể tích (pp chuẩn độ)
Chương 4: Cân bằng acid – base và chuẩn độ
Chương 5: Phản ứng tạo phức & chuẩn độ
Chương 6: Phân tích trọng lượng & cân bằng tủa
Chương 7: Phản ứng tạo tủa & chuẩn độ
Chương 8: Pin điện hóa & thế điện cực
Chương 9: Phản ứng Oxy hóa khử & chuẩn độ điện thế
Analytical Chemistry

PTNNguyen-HCMUS

5

Chương 1
NHẬP MÔN HÓA PHÂN TÍCH
I.1 Hoá phân tích?
I.2 Phân tích định tính? Phân tích định lượng?
I.3 Các giai đoạn trong phân tích hóa học
I.4 Một số kiến thức cơ bản cần cho hóa phân tích
A. Chữ số - đơn vị trong hóa học phân tích
B. Dụng cụ đo lường cơ bản trong hóa phân tích
C. Một số phản ứng hóa học dùng trong hóa phân tích
D. Dung dịch-nồng độ dung dịch
E. Pha chế dung dịch
1.5 Bài tập
Analytical Chemistry/ I. Introduction

PTNNguyen-HCMUS

6

I.1 Hóa phân tích?
Hóa học?
khoa học khảo sát:
khả
Các tính chất, thành
phần, cấu trúc của vật
chất.
Các biến đổi về tính
chất, thành phần, cấu
trúc của vật chất cùng
các thay đổi năng
lượng kèm theo các
biến đổi ấy.

“Every aspect of our world today ..
Every
even politics and international relations ..
Is affected by chemistry”
chemistry”
-Linus PaulingPauling-

7

Các ngành hóa học?

Hóa sinh
(Biochemical)

Hữu cơ
(Organic)

Cơ kim

Phân tích sinh học
(Bioanalytical)
Bioanalytical)

Phân tích

Hóa học
(Chemistry)

(Organometallic)
Organometallic)

Vô cơ
(Inorganic)

(Analytical)

Hóa lý
(Physical)
8

Analytical Chemistry?

“Science of Chemical Measurements”
“Everything is made of chemicals.
Analytical chemists determine
WHAT and HOW MUCH...
H
H
Ó
Ó
A PH
A PH
ÂN T
ÂN T
Í
Í
CH
CH
(Analytical Chemistry)
(Analytical Chemistry)
Nămhc 2008-2009
HcK 2
Ts. PhmTrn Nguyên Nguyên
ptnnguyen@hcmus.edu.vn
(Dành cho sinh viên Khoa Hóa , ĐạiHcLcHng)
2
THÔNG TIN T
THÔNG TIN T
NG QU
NG QU
Á
Á
T
T
•Thilượng: 48 tiết
•Gi dy: tiết 1-4 (7:30 – 11:00)
Địa đim: ĐH LcHng
•Ngày: Th Năm, th By
23/04 – 30/05
•Bàiging:
Tài liubàiging PowerPoint ch gmnhng đim
chính cabàihc
SINH VIÊN CN T GHI CHÉP THÊM CHO MÌNH
Hóa phân tích (Analytical Chemistry) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hóa phân tích (Analytical Chemistry) - Người đăng: luong-bui
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Hóa phân tích (Analytical Chemistry) 9 10 982