Ktl-icon-tai-lieu

Hóa phân tích môi trường

Được đăng lên bởi thuyhonghth
Số trang: 91 trang   |   Lượt xem: 3067 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC TOÂN ÑÖÙC THAÉNG
KHOA MOÂI TRÖÔØNG VAØ BAÛO HOÄ LAO ÑOÄNG
-----#

"-----

MOÂN HOÏC

HOÙA PHAÂN TÍCH MOÂI TRÖÔØNG
GIAÙO VIEÂN: TS. TRÖÔNG THÒ TOÁ OANH

ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA MÔI TRƯỜNG & BẢO HỘ LAO ĐỘNG

GV: Tiến Sĩ TRƯƠNG TỐ OANH
1

Chương I
GIỚI THIỆU CHUNG
I.1 Khái niệm về hóa học phân tích
Hóa phân tích là :
) ngành khoa học quan trọng trong:
nghiên cứu khoa học;
điều tra cơ bản;
đánh giá chất lượng sản phẩm…

) ngành hoá học nghiên cứu về thành phần cấu tạo
và hàm lượng các thành phần trong mẫu khảo sát.

) sự tích hợp của nhiều ngành khoa học: vật lý, toán
học - tin học, sinh học - môi trường, vũ trụ, hải
dương học, địa chất, địa lý…

2

Đối tượng nghiên cứu
- các chất có sẳn trong thiên nhiên (đất, nước,
không khí, quặng, tinh dầu…)
- các sản phẩm của công nghiệp…
Các khái niệm
- thành phần hoá học
- phương pháp phân tích
- phương tiện phân tích
- quy trình phân tích

3

I.2 Mục đích phân tích
Nhiệm vụ cơ bản của hóa phân tích ngày nay:phân
tích định tính, định lượng, xác định cấu trúc, đánh
giá kết quả và chất lượng sản phẩm…

M
Ô
I
T
R
Ư
Ờ
N
G

Xác định sự hiện diện và hàm lượng
của các chất gây ô nhiễm môi trường

9Tìm hiểu nguyên nhân
9Đánh giá mức độ ô nhiễm
môi trường do các chât gây ra

Đề xuất biện pháp xử lý
(giảm thiểu& loại trừ)
4

Các phương pháp phân tích
x phương pháp hoá học (pp thể tích, khối lượng)
x phương pháp vật lý (quang, điện, nhiệt…)
x phương pháp hoá lý (pp phổ, pp điện hoá, pp sắc
ký, pp phóng xạ)
x phương pháp vi sinh
x phương pháp phân tích động học
Các kỹ thuật phân tích
* phân tích thô
* phân tích bán vi lượng
* phân tích vi lượng
* phân tích siêu vi lượng
5

Các phản ứng hoá học được sử dụng
- phản ứng kết tủa
(định tính và định lượng)
- phản ứng oxy hoá khử
(định tính và định lượng)
- phản ứng tạo phức
(định tính và định lượng)
- phản ứng trung hoà
(định lượng)

6

I.3 Đảm bảo chất lượng phân tích
) Đảm bảo chất lượng (Quality Assurance – QA)
) Đánh giá chất lượng (Quality Assessment - QA)
các chuẩn mực đánh giá:
- độ đúng (accuracy)

- độ chính xác (precision)
- độ nhạy (sensivity)

nhằm bảo đảm cho việc phân tích đạt các tiêu
chuẩn chất lượng quy định.
) Kiểm soát chất lượng (Quality Control - QC)
là quá trình xảy ra ‘sau khi có kết quả’, sử dụng xử
lý thông kê để chọn lọc các kết quả phân tích,
loại bỏ các sai số thô có thể làm sai lệch kết quả
cuối cùng của sự phân tích
7

I.4 An toàn trong phân tích
Để tránh sự cố có thể xãy ra trong quá trình thực
hiện các qui trình phân tích, cần ...
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC TOÂN ÑÖÙC THAÉNG
KHOA MOÂI TRÖÔØNG VAØ BAÛO HOÄ LAO ÑOÄNG
-----#"-----
MOÂN HOÏC
HOÙA PHAÂN TÍCH MOÂI TRÖÔØNG
GIAÙO VIEÂN: TS. TRÖÔNG THÒ TOÁ OANH
Hóa phân tích môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hóa phân tích môi trường - Người đăng: thuyhonghth
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
91 Vietnamese
Hóa phân tích môi trường 9 10 183