Ktl-icon-tai-lieu

Hóa sinh thực phẩm

Được đăng lên bởi Cá Đá
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 3682 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Bài 4: ĐỊNH LƯỢNG GLUXIT
I) ĐỊNH LƯỢNG ĐƯỜNG KHỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ OXY HÓA KHỬ VỚI
FERRYCYANURE

a) Nguyên tắc:
Khi cho Ferrycyanure K3Fe(CN)6 phản ứng với đường khử, sản phẩm thu được là
ferrocyanure. Dựa trên phản ứng này ta có thể suy ra lượng đường khử có trong
dung dịch cần xác định. Việc chuẩn độ này được diễn ra trong môi trường
kiềmNaOH, khi đun nóng với chỉ thị xanh metylen (methylen blue). Phương trình
phản ứng:
CH2OH-(CHOH)4-CHO + K3Fe(CN)6 + 2NaOH → CH2OH-(CHOH)4-COONa +
NaK3Fe(CN)6 + H2O
OH3+

Fe2+

Fe

(vàng chanh)

(vàng rơm)

b) Quy trình thực hiện:
+ Xử lý mẫu định lượng đường khử:

Cân chính xác (10g) )dứa)
Metyl red

(2:3 giọt)

Lên miếng dứa

Trung hòa acid hữu cơ

Có màu hồng xuất hiện

Nghiền nát
Nguyên liệu

nhiều lần
Nướccất đun nóng

Dd NaOH

(nhỏ từ từ)

Có màu vàng trở lại
Trích li dung dịch

Bình định mức 100

Cho dd qua bông gòn lọc hết bã

Lọc bã

Dịch đường*
*

Thêm nước cất cho đủ 100ml

1)

Định lượng đường khử

Chuẩn độ 3 lần, kết quả chuẩn độ đầu tiên chỉ có giá trị tham khảo, từ lần thứ hai
trở đi mới dùng để tính toán
Dịch đường*

Burret

2.5ml ddNaOH 2.5N
Erlen
10ml K3Fe(CN)6 1%

Đèn cồn

Buret

Dịch đường*

Nhỏ từ từ
10ml K3Fe(CN)6 1%
Lắc đều

Erlen
2.5ml dd NaOH 2.5N

Đun nóng và chuẩn độ trên đèn cồn

Dung dịch ban đầu màu vàng chanh

Dung dịch màu vàng chanh biến mất

Dung dịch trong suốt

Điểm dừng chuẩnđộ

2)

Định lượng đường tổng:
(Đường tổng = đường khử + đường không khử)
Dịch đường* 50ml

20ml dung dich HCl 5%,

Bình định mức 100

Không đậy nắp ống nghiệm

Đun cách thủy (30÷45 phút)

Làm nguội nhanh

Cho NaOH 2.5N

từ từ (có màu vàng)Trung hòa dung dịch

Cho chỉ thị Metyl red (hóa hồng)

Bình định mức 100

Đunnóngvàchuẩnđộtrênđèncồn

Dung dịch ban đầu màu vàng chanh

Dung dịch màu vàng chanh biến mất

Dung dịch trong suốt

Điểm dừng chuẩn độ

Thêm nước cất đủ 100ml

Định lượng glucose

3)

Chuẩn độ 3 lần, kết quả chuẩn độ đầu tiên chỉ có giá trị tham khảo, từ lần thứ hai
trở đi mới dùng để tính toán.
Buret
Nhỏtừtừ
Lắcđều

Dung dịchđườnggluose 0.5%

10ml K3Fe(CN)6 1%
Erlen
2.5ml ddNaOH 2.5N

Đunnóngvàchuẩnđộtrênđèncồn

Dung dịch ban đầumàuvàngchanh

Dung dịchmàuvàngchanhbiếnmất

Dung dịchtrongsuốt

Điểmdừngchuẩnđộ

c) Ghi nhận kết quả


Dung dịch ban đầu có màu vàng chanh của Ferrycyanure, sau đó dung dịch
màuvàng chanh biến mất và trở nên trong suốt, trong khoảng 30 giây sau thì
dung dịch chuyển sang màu vàng rơm nhạt có ánh nâu của Ferrocyanure.

Đun sôi dung dịch
trên ngọn lửa đèn
cồn và lắc mạ...
Lọc bã
Cân chính xác (10g) )dứa)
Nghiền nát
Nguyên liệu
Trung hòa acid hữu cơ
Trích li dung dịch
Bình định mức 100
Dịch đường*
*
Dd NaOH (nhỏ từ từ)
Metyl red (2:3 giọt)
Cho dd qua bông gòn lọc hết bã
Nướccất đun nóng
Thêm nước cất cho đủ 100ml
nhiều lần
Có màu hồng xuất hiện
Có màu vàng trở lại
Lên miếng dứa
Bài 4: ĐỊNH LƯỢNG GLUXIT
I) ĐỊNH LƯỢNG ĐƯỜNG KHỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ OXY HÓA KHỬ VỚI
FERRYCYANURE
a) Nguyên tắc:
Khi cho Ferrycyanure K
3
Fe(CN)
6
phản ứng với đường khử, sản phẩm thu được là
ferrocyanure. Dựa trên phản ứng này ta thể suy ra lượng đường khử trong
dung dịch cần xác định. Việc chuẩn độ này được diễn ra trong môi trường
kiềmNaOH, khi đun nóng với chỉ thị xanh metylen (methylen blue). Phương trình
phản ứng:
CH
2
OH-(CHOH)
4
-CHO + K
3
Fe(CN)
6
+ 2NaOH → CH
2
OH-(CHOH)
4
-COONa +
NaK
3
Fe(CN)
6
+ H2O
Fe
3 +
Fe
2+
(vàng chanh) (vàng rơm)
b) Quy trình thực hiện:
+ Xử lý mẫu định lượng đường khử:
OH
-
Hóa sinh thực phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hóa sinh thực phẩm - Người đăng: Cá Đá
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Hóa sinh thực phẩm 9 10 13