Ktl-icon-tai-lieu

Hóa Thực Phẩm

Được đăng lên bởi Vuong Ly
Số trang: 100 trang   |   Lượt xem: 3237 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyên đề
LOGO

Hóa thực phẩm

Chất
nhũ hóa
GVHD: Ts. Nguyễn Tiến Công
Thực hiện: Nhóm 7

1. Chất nhũ hóa (Emusifiers)

 Hệ nhũ tương
 Chất nhũ hóa
 Bản chất hóa học và liều
lượng sử dụng
 Phân loại chất nhũ hóa
 Lựa chọn chất nhũ hóa
 Đặc tính và chức năng khác
của chất nhũ hóa
 Độc tính

1.1. Hệ nhũ tương
 Nhũ tương là một hệ dị thể.
 Gồm có ít nhất một chất lỏng không có khả
năng trộn lẫn hoàn toàn, nằm phân tán trong
chất lỏng khác ở dạng những giọt nhỏ có đường
kính nhỏ hơn 10-7m.
Khi đó xuất hiện 2 pha:
Pha phân tán.
Pha liên tục.
Hệ dầu – nước

Phân loại hệ nhũ tương
(Theo Sharma và Shah)

Dựa trên kích thước có thể chia nhũ tương
thành 2 loại
Nhũ tương

Nhũ tương
lớn
•Kích thước giọt
phân tán: 10-7m
•Có màu trắng đục.
•Kém bền nhiệt động

Nhũ tương
nhỏ

•Kích thước giọt phân
tán: 10-7 - 10-9m
•Thường trong suốt.
•Bền nhiệt động

Các hệ nhũ tương thường gặp
trong thực phẫm
1

2

3

Hệ trong đó
các giọt dầu
phân tán trong
hệ liên tục là
nước.
Vd: kem sữa,
mayonnaise…

Hệ mà trong đó
các giọt nước
phân tán trong
pha liên tuc là
dầu.
Vd: bơ,
margarine…

Hệ nhũ tương
dầu trong
nước mà các
giọt phân tán
của nó có
chứa nước.

Hệ dầu
trong nước

Hệ nước
trong dầu

Hệ nước trong
dầu trong
nước
Để làm tăng tính bền của hệ nhũ tương, người ta
phải thêm các chất nhũ hóa vào.

1.2. Chất nhũ hóa
Là một nhóm chất hoạt động bề mặt.
Làm ổn định sự phân tán của những đại phân tử hay
những hợp phần khác, nhờ vào khả năng làm bền hệ
nhũ tương.
Trong cấu trúc phân tử của chất nhũ hóa có cả phần
háo nước và phần háo béo.

1.3. Bản chất hóa học

 Tạo sự ổn định của hệ keo phân tán
trong pha liên tục. (Bằng cách hình
thành 1 bề mặt điện tích trên đó).
 Làm giảm sức căng bề mặt của các giọt
phân tán từ đó làm giảm được năng
lượng hình thành các giọt trong hệ.
 Việc lựa chọn chất nhũ hóa dựa trên
đặc điểm của sản phẩm cuối cùng,
phương pháp, số lượng.

1.4. Phân loại chất nhũ hóa

Chất
LOGO
Nhũ
Hóa

ric
e
x
y
l
og
n
o
m
ủa hóa
c
ất xy
u
x tho
ất
n
u
e
ẫ
x
D ợc
n
ẫ
d
à
đư
in v

m
ó
h
N

h
t
i
c
le

ter
s
e
Nhóm
Các dẫn xuất tạo nhũ hỗn hợp

Các loại chất nhũ hóa
Tên

Tên thường gặp

Ester của acid béo và Glycerin

Monoglyceride (MG)

Ester của acid acetic và Monoglyceride

Acetyl Monoglyceride (AMG)

Ester của acid lactic và Monoglyceride

Lactylated Monoglyceride
(LMG)

Ester của acid citric và Monoglyceride

CMG

Ester của acid succinic và
Monoglyceride

SMG

Ester của acid tartaric diacetyl và
Monoglyceride

DATEM

Ester của acid béo và Polyglycer...
LOGO
Hóa thực phẩm
GVHD: Ts. Nguyễn Tiến Công
Thực hiện: Nhóm 7
Chuyên đề
Ch t
nhũ hóa
Hóa Thực Phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hóa Thực Phẩm - Người đăng: Vuong Ly
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
100 Vietnamese
Hóa Thực Phẩm 9 10 786